Česko-rakouská spolupráce pomůže podnikům z obou stran hranice

V hornorakouském Steyeru se ve středu 15. února 2017 za účasti zástupců Ekonomické fakulty uskutečnilo první setkání všech projektových partnerů přeshraničního projektu s názvem Služby inovačnímu procesu v malých a středních podnicích (SIP – SME). V průběhu dvoudenního meetingu byly detailně diskutovány jednotlivé části projektu, harmonogram a kompetence jednotlivých projektových partnerů.

Malé a střední podniky (MSP), jež jsou cílovou skupinou projektu, zpravidla nemají dostatek kapacity pro využívání poznatků výzkumu a vývoje a pro řízení inovačních procesů. V obou regionech, ve kterých se bude projekt realizovat, tedy v Jihočeském kraji a Horním Rakousku, byly v předchozích projektech identifikovány tzv. inovační impulzy. Jejich potenciál však zůstává ze strany MSP využit jen okrajově. Cílem projektu financovaného z programu Interreg V-A Rakousko-Česká republika je vytvoření nástroje, který by byl metodickou podporou pro management inovačních procesů v MSP a který by pomáhal využívat inovační impulzy na obou stranách hranice.

Projektové konsorcium vede Fachhochschule Oberösterreich Forschungs & Entwicklungs GmbH, která spolu s Ekonomickou fakultou Jihočeské univerzity odpovídá za odbornou přípravu podkladů a za vytvoření nástroje pro podporu inovačních procesů v malých a středních podnicích. Další dva projektoví partneři – Jihočeský vědeckotechnický park, a.s. a Business Upper Austria - OÖ Wirtschaftsagentur GmbH – se budou starat především o pilotní otestování nástroje v praxi, šíření výsledků projektu a komunikaci s MSP.