Volba děkana Ekonomické fakulty JU

Akademický senát Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích vyhlašuje volbu kandidáta na funkci děkana Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

Usnesení o návrhu na jmenování děkana podle § 27, odst. 1, písm. g) zákona č. 111/98 Sb., o vysokých školách a článku 21 Volebního a jednacího řádu Akademického senátu Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích probíhá formou voleb.

Písemné návrhy kandidátů a připomínky k navrženým kandidátům může podat každý člen akademické obce fakulty (student či akademický pracovník) k rukám předsedy AS EF doc. Ing. Petra Řehoře, Ph.D. a to osobně či doporučenou poštou na adresu: Katedra řízení, Studentská 13, 370 05 České Budějovice, v zalepené obálce označené heslem „K rukám předsedy AS EF JU - volba děkana“.

Platný návrh obsahuje: jméno, příjmení a tituly kandidáta a dále jméno, příjmení, zařazení v akademické obci EF JU a podpis navrhovatele.

Harmonogram průběhu voleb
1. 12. 2014                               Vyhlášení voleb
9. 12. 2014, do 14 hodin        Ukončení podávání návrhů na funkci děkana EF JU
12. 12. 2014, do 14 hodin      Písemný souhlas a zveřejnění kandidátů na funkci děkana EF JU
16. 12. 2014, od 14.30 hodin Představení kandidátů na děkana EF JU - F3
17. 12. 2014, do 14 hodin      Lhůta pro podávání připomínek ke kandidátům na děkana
18. 12. 2014, od 14 hodin      Zasedání AS EF a volba děkana EF JU
19. 12. 2014, do 8 hodin        Zveřejnění výsledků

doc. Ing. Petr Řehoř, Ph.D.
předseda Akademického senátu EF JU