Akademický senát

Akademický senát Ekonomické fakulty je samosprávným akademickým orgánem.
Má 15 členů, z toho jednu třetinu tvoří studenti a dvě třetiny akademičtí pracovníci.
Funkční období jednotlivých členů Akademického senátu EF je tříleté.
Student má právo volit a být volen do Akademického senátu.

Akademický senát fakulty:

  • na návrh děkana rozhoduje o zřízení, sloučení, splynutí, rozdělení nebo zrušení fakultních pracovišť,
  • schvaluje návrhy vnitřních předpisů fakulty, 
  • schvaluje rozdělení finančních prostředků fakulty předložené děkanem a kontroluje jejich využívání,
  • schvaluje výroční zprávu o činnosti a výroční zprávu o hospodaření fakulty předložené děkanem,
  • schvaluje podmínky pro přijetí ke studiu ve studijních programech,
  • dává děkanovi předchozí souhlas ke jmenování a odvolání členů vědecké rady a členů disciplinární komise fakulty,
  • usnáší se o návrhu na jmenování děkana, příp. o jeho odvolání
  • na návrh děkana schvaluje strategický záměr vzdělávací a tvůrčí činnosti fakulty.

 

Předseda
Ing. Tomáš Volek, Ph.D. Katedra ekonomiky
Místopředsedové
Ing. Miroslava Vlčková, Ph.D. Katedra účetnictví a financí
Tomáš Záruba student UFŘP
Členové - akademičtí pracovníci
JUDr. Rudolf Hrubý Katedra práva
Ing. Martina Novotná, Ph.D. Katedra ekonomiky
Ing. Martin Pech, Ph.D. Katedra řízení
doc. Ing. Petr Řehoř, Ph.D. Katedra řízení
JUDr. Martin Slobodník, Ph.D. Katedra práva
JUDr. Ing. Zdeněk Strnad, Ph.D., MPA Katedra práva
Mgr. Klára Vocetková Katedra aplikované matematiky a informatiky
doc. Ing. Jaroslav Vrchota, Ph.D. Katedra řízení
Členové - studenti
Ludmila Černá studentka UFŘP
Bc. Dominik Skopec student EM
Adam Novák student UFŘP
Miroslava Pečenková studentka EM