Akademický senát

Akademický senát Ekonomické fakulty je samosprávným akademickým orgánem.
Má 15 členů, z toho jednu třetinu tvoří studenti a dvě třetiny akademičtí pracovníci.
Funkční období jednotlivých členů Akademického senátu EF je tříleté.
Student má právo volit a být volen do Akademického senátu.

Akademický senát fakulty:

  • na návrh děkana rozhoduje o zřízení, sloučení, splynutí, rozdělení nebo zrušení fakultních pracovišť,
  • schvaluje návrhy vnitřních předpisů fakulty, 
  • schvaluje rozdělení finančních prostředků fakulty předložené děkanem a kontroluje jejich využívání,
  • schvaluje výroční zprávu o činnosti a výroční zprávu o hospodaření fakulty předložené děkanem,
  • schvaluje podmínky pro přijetí ke studiu ve studijních programech,
  • dává děkanovi předchozí souhlas ke jmenování a odvolání členů vědecké rady a členů disciplinární komise fakulty,
  • usnáší se o návrhu na jmenování děkana, příp. o jeho odvolání
  • na návrh děkana schvaluje strategický záměr vzdělávací a tvůrčí činnosti fakulty.

 

Předseda
Ing. Miroslava Vlčková, Ph.D. Katedra účetnictví a financí
Místopředsedové
Ing. Jaroslav Vrchota, Ph.D. Katedra řízení
Bc. Matyáš Hric Student ŘEP
Členové - akademičtí pracovníci
JUDr. Rudolf Hrubý Katedra práva
doc. RNDr. Tomáš Mrkvička,Ph.D. Katedra aplikované matematiky a informatiky
doc. Ing. Petr Řehoř, Ph.D. Katedra řízení
Ing. Jaroslav Šetek, Ph.D.  Katedra ekonomiky
Ing. Petr Štumpf, Ph.D. Katedra obchodu a cestovního ruchu
Mgr. Klára Vocetková Katedra aplikované matematiky a informatiky
Ing. Viktor Vojtko, Ph.D. Katedra obchodu a cestovního ruchu
Ing. Tomáš Volek, Ph.D. Katedra ekonomiky
Členové - studenti
Michal Brychta student ŘEP
Jakub Samek student ŘEP
Kristýna Zimová student SPEU
Lukáš Zrzavý student OP