Tisková zpráva z konference INPROFORUM Junior 2012

Ve dnech 9. listopadu 2012 se uskutečnila na Ekonomické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích mezinárodní doktorská vědecká konference Inproforum Junior 2010 pod záštitou děkana Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, doc. Ing. Ladislava Rolínka, Ph.D. Cílem konference bylo setkání studentů doktorských programů a výměna zkušeností a poznatků z oblastí řízení a ekonomiky podniku a oblastí s touto problematikou souvisejících. Mottem konference bylo Řízení a ekonomika malých a středních podniků.

Doktorská konference byla rozdělena do čtyř odborných sekcí: Podnikové strategie a procesy, malé a střední podniky; Marketing, management, lidské zdroje a konkurenceschopnost; Ekonomie a ekonomika neziskového sektoru; Ekonomika, finance a účetnictví. Na jednání v sekcích bylo přihlášeno celkem 33 příspěvků. Studenti doktorského studia měli možnost prezentovat výsledky a témata svých disertačních prací a zapojit se do vědecké diskuse nad hlavními tématy konference. Pro účastníky konference bylo kromě oběda připraveno také občerstvení formou rautu.