Tisková zpráva z konference INPROFORUM 2015

Ve dnech 5. až 6. listopadu 2015 se uskutečnila na Ekonomické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích mezinárodní vědecká konference INPROFORUM 2015: „Common challenges - Different solutions - Mutual dialogue“ pod záštitou děkana Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, doc. Ing. Ladislava Rolínka, Ph.D. Konference byla zaměřena na vzájemné se informování o výzkumných záměrech, projektech a výsledcích vědecko-výzkumné činnosti. Nový formát konference nabídl platformu pro definování nových výzkumných otázek a seznámení se současnými výzvami. Současně přinesl diskusi a vzájemnou výměnu zkušeností s možností spolupráce do budoucnosti.

Vědecká konference byla rozdělena do osmi odborných sekcí: Řízení v malých a středních podnicích; Regionální a globální aspekty udržitelnosti a bioekonomika; Multimodalita v kontextu společensko-ekonomického vývoje; Matematicko-statistické modelování a optimalizace v praxi; Ekonomika zemědělství; Ekonomické dopady změn a politik v oblasti financí, účetnictví a daní; Výzkum trhu a marketingové rozhodování v obchodě a cestovním ruchu; Ochrana spotřebitele a právní aspekty pozemkových úprav. Konference se zúčastnilo téměř 90 odborníků (67 odborných příspěvků). Hlavními řečníky na plenárním zasedání byli: Dr. Roberto Bergami, PhD (Victoria University, Melbourne, Australia):  „Free trade agreements: How Free?" a dr. hab. Leszek Preisner (AGH University of Science and Technology, Krakow, Poland): „Challenges in Global Economy". Poté byly prezentovány vybrané příspěvky zástupci jednotlivých kateder Ekonomické fakulty. Konference byla v pátek zakončena diskusí nad kulatým stolem na téma: Vnitřní a vnější překážky výzkumu, výuky a komunikace s praxí".