Tisková zpráva z konference INPROFORUM 2009

Ve dnech 5. až 6. listopadu 2009 byla uspořádána Ekonomickou fakultou Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích mezinárodní vědecká konference INPROFORUM 2009. Cílem konference bylo reagovat na aktuální problémy, které souvisí s ekonomickou krizí a analyzovat jejich vliv na regionální rozvoj v souladu s mottem: „Ekonomická krize – výzva pro regiony“.

Odborným garantem konference byla prof. Ing. Magdalena Hrabánková, CSc., děkanka Ekonomické fakulty. Konference se zúčastnilo téměř 80 odborníků (72 odborných příspěvků), a to jak ze zahraničí, tak i z renomovaných institucí z celé České republiky a z podnikové sféry. V rámci plenárního zasedání se k otázkám dopadu krize na Jihočeský kraj také vyjádřil prorektor pro zahraniční vztahy RNDr. Jan Zahradník. Výstupy konference jsou výjimečné tím, že propojují klíčové prvky řešení hospodářské recese na úrovni podniků, regionů a institucí a kladou důraz na jejich vzájemnou synergii při tvorbě nových strategických plánů pro překlenutí krizového období.