Požadavky na výsledky aplikovaného výzkumu a vývoje na Ekonomické fakultě

U aplikovaného výzkumu je kromě základních podmínek pro zahrnutí výsledků vložených v OBD do RIV nutné doložit na oddělení vědy a výzkumu níže uvedené podklady:

Patent (P)

Patentem (P) je vynález, kterému je vydáno osvědčení o vynálezu, které uděluje:

 • u českého patentu Úřad průmyslového vlastnictví za podmínek stanovených zákonem č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů;
 • u evropského patentu Evropský patentový úřad (EPO) za podmínek stanovených evropskou patentovou úmluvou;
 • u ostatních patentů příslušný patentový úřad podle podmínek stanovených daným patentovým úřadem.

Výsledkem je udělený patent, který chrání původní výsledky výzkumu a vývoje, jež byly uskutečněny autorem nebo týmem, jehož byl autor členem. Za uplatněný výsledek tohoto druhu lze tedy považovat výsledek až v okamžiku vydání patentové listiny (v případě českého patentu), eventuálně jiné listiny, která má stejný účinek.

 

Patentem nejsou:

 • patentové přihlášky a to v jakékoliv fázi řízení o udělení patentu;
 • validace (překlad) patentu v dalších státech;
 • příslušným národním patentovým úřadem vydaná ochrana pro rostlinnou odrůdu nebo software (např. ochrana odrůd vydávaná patentovým úřadem USA, softwarová ochrana Ruské federace).

 

Výsledky s právní ochranou (F) (užitný a průmyslový vzor)
 • kopii osvědčení je nutné předložit na oddělení vědy a výzkumu
 • užitný nebo průmyslový vzor musí být dostupný v databázi Úřadu průmyslového vlastnictví


Výsledek „Užitný vzor“ (Fuzit) realizoval původní výsledky výzkumu a vývoje, které byly uskutečněny autorem nebo týmem, jehož byl autor členem. Užitným vzorem jsou technická řešení, která jsou nová, přesahují rámec pouhé odborné dovednosti a jsou průmyslově využitelná.

Za užitný vzor lze považovat pouze taková technická řešení, která jsou zapsána Úřadem průmyslového vlastnictví v rejstříku užitných vzorů. Podrobnosti o přihlášení, zápisu a době platnosti užitného vzoru stanovuje zákon č. 478/1992 Sb., o užitných vzorech, ve znění pozdějších předpisů. Protože Úřad průmyslového vlastnictví nezkoumá, zda užitný vzor byl z hlediska novosti, unikátnosti řešení a tvůrčí úrovně způsobilý k ochraně je podmínkou, aby užitný vzor byl na základě technického řešení průmyslově využitelný, tj. zda může být opakovaně využíván v hospodářské činnosti (viz ustanovení § 5 zákona č. 478/1992 Sb.).

Výsledek „Průmyslový vzor“ (Fprum) realizoval původní výsledky výzkumu a vývoje, které byly uskutečněny autorem nebo týmem, jehož byl autor členem. Průmyslovým vzorem se rozumí vzhled výrobku, spočívající zejména ve znacích linií, obrysů, barev, tvaru, struktury nebo materiálů výrobku samotného, nebo jeho zdobení. Jde o designérská řešení, tj. o vizuálně vnímatelnou vlastnost výrobku, nikoliv např. o jeho technickou nebo konstrukční podstatu. Výrobkem je průmyslově nebo řemeslně vyrobený prostorový nebo plošný předmět, tj. průmyslově nebo řemeslně vyrobený předmět, včetně součástek určených k jeho sestavení do jednoho složeného výrobku, obal, úprava, grafický symbol a typografický znak. Jedná se o výsledek, který požívá ochrany podle zákona č. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů a o změně zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů.


Průmyslovým vzorem nejsou:
 • počítačové programy;
 • samotné grafické návrhy bez spojení s konkrétním výrobkem.

Upozornění k výsledků druhu F: Povinně jsou do RIV uváděny údaje o registraci vzorů (označení příslušného orgánu, datum přiděleného osvědčení, číslo osvědčení).

Výsledek „Užitný vzor“ (Fuzit) realizoval původní výsledky výzkumu a vývoje, které byly uskutečněny autorem nebo týmem, jehož byl autor členem. Užitným vzorem jsou technická řešení, která jsou nová, přesahují rámec pouhé odborné dovednosti a jsou průmyslově využitelná.

Za užitný vzor lze považovat pouze taková technická řešení, která jsou zapsána Úřadem průmyslového vlastnictví v rejstříku užitných vzorů. Podrobnosti o přihlášení, zápisu a době platnosti užitného vzoru stanovuje zákon č. 478/1992 Sb., o užitných vzorech, ve znění pozdějších předpisů. Protože Úřad průmyslového vlastnictví nezkoumá, zda užitný vzor byl z hlediska novosti, unikátnosti řešení a tvůrčí úrovně způsobilý k ochraně je podmínkou, aby užitný vzor byl na základě technického řešení průmyslově využitelný, tj. zda může být opakovaně využíván v hospodářské činnosti (viz ustanovení § 5 zákona č. 478/1992 Sb.).

Uplatněné certifikované metodiky (N)
 • podklady se shodují s náležitostmi vyžadovanými grantovou agenturou pro zemědělský výzkum (NAZV)
 • tj. kopie posudků (z oboru, ze státní správy), kopie smlouvy s uživatelem, kopie osvědčení

Výsledek „Certifikovaná metodika“ (Nmet) realizoval původní výsledky výzkumu a vývoje, které byly uskutečněny autorem nebo týmem, jehož byl autor členem. Jedná se o výsledek, kdy autor výsledku vypracuje metodiku (nutnou podmínkou je novost postupů), která byla příslušným orgánem státní správy nebo příslušným odborným certifikačním (akreditačním) orgánem schválena a doporučena pro využití v praxi.

 

Upozornění k výsledkům druhu N:

Podmínkou je udělení mezinárodně uznávané certifikace (akreditace) u příslušného odborného certifikačního (akreditačního) orgánu nebo osvědčení příslušného odborného orgánu státní správy, který je věcně odpovědný za oblast, ve které jsou metodika nebo postup uplatňovány. V případě kdy certifikaci uděluje věcně příslušný odborný orgán státní správy, tj. i poskytovatel, musí být taková certifikace udělena na základě vypracování dvou nezávislých oponentních posudků. Certifikační postup bude upraven samostatným předpisem.

Specializované mapy s odborným obsahem (N)
 • podklady vycházejí z náležitostí vyžadovaných grantovou agenturou pro zemědělský výzkum (NAZV)
 • tj. kopie posudků
Software (R)

Požadavky vyplývají z metodiky 2010-2011.

Výsledek „Software“ (R) Výsledek „Software“ realizoval původní výsledky výzkumu a vývoje, které byly uskutečněny autorem nebo týmem, jehož byl autor členem.

blíže viz  definice druhů výsledků

Další informace ke kategorii software lze čerpat z vyjádření kanceláře VaVaI k metodice a RIV a k výsledku software

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Studentská 13, 370 05 České Budějovice Tel.: +420 387 772 800 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Studentská 13, 370 05 České Budějovice Tel.: +420 387 772 800 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1