Regional and European Project management

 

Základní charakteristika

 Nově vytvořený studijní program vznikl v kontextu dlouhodobého úsilí Ekonomické fakulty JU o internacionalizaci studia na základě dlouhodobé spolupráce s partnerskými univerzitami Université de Bretagne-Sud (UBS) ve Francii a Westsächsische Hochschule Zwickau (WHZ) v Německu. Vytvoření a realizace tohoto studijního programu se mimo jiné opírá o podporu Německo-francouzské (Francouzsko-Německé) univerzity (DFH/UFA), která dlouhodobě podporuje společné studijní programy francouzských a německých univerzit.

Náplň studijního programu odpovídá požadavkům evropské integrace, která je založena především na finanční podpoře a realizaci mezinárodních projektů (vědeckých, regionálních, přeshraničních a podobně). Hlavním přínosem toho studia je zaměření na teorii a praxi managementu projektů v multikulturním prostředí. Odlišné kulturní prostředí řešitele je často překážkou efektivního týmového managementu mezinárodních projektů. Právě z tohoto důvodu je v navrhovaném studijním programu Regional and European Project Management kladen velký důraz na multikulturní komunikaci a spolupráci, která je klíčem k úspěšné aplikaci teoretických znalostí managementu v mezinárodním prostředí. Studijní program se významně opírá o práci studenta mimo přímou výuku (studium literatury, plnění seminárních úkolů), vychází ze standardu, kdy jeden kredit představuje studijní zátěž studenta v rozsahu 30 hodin.

Navazující magisterský trinacionální studijní program Regional and European Project Management propojuje vzdělávání v oblasti ekonomiky a managementu, aplikovaných jazyků a mezikulturní a multikulturní komunikace. Žádoucím způsobem rozšiřuje znalosti a dovednosti studentů, nabyté v bakalářských oborech nabízených na EF JU. Studijní program čerpá do jisté míry ze zkušeností výuky akreditovaného magisterského studia EF: Strukturální politika EU a rozvoj venkova, odpovídá prohlubujícímu se regionálnímu zaměření Ekonomické fakulty JU a využívá odborné a vědecké zaměření akademických pracovníků Ekonomické fakulty JU. Studenti absolvují studium v multikulturním mnohojazyčném prostředí v rámci kurzů zabezpečovaných třemi různými univerzitami ze západní a střední Evropy. Základem a specifikou výuky v rámci tohoto studijního programu je mezinárodní týmová práce ve skupinách složených ze studentů z různých zemí, s odlišným mateřským jazykem a odlišnou kulturou. Studijní program je složen převážně z předmětů, které jsou na zabezpečujících univerzitách již zavedeny a vyučovány v existujících studijních programech probíhajících v národním prostředí a jsou dostatečně odborně zabezpečeny. Výuka bude probíhat v anglickém jazyce (JU, UBS, WHZ), ve francouzském jazyce (UBS, WHZ) a okrajově též v německém jazyce (WHZ). Forma výuky bude odpovídat zvyklostem na příslušných univerzitách, zejména v oblasti výuky s aktivním zapojením studentů. Komunikace v týmových projektech může probíhat ve všech třech jazycích. Zahraniční studenti absolvují i kurz českého jazyka. Státní závěrečné zkoušky proběhnou písemnou formou po skončení zkouškového období třetího semestru ve vyučovacích jazycích studijního programu. Každý z partnerů sestaví zadání jednoho předmětu SZZ a bude zajišťovat jeho ohodnocení v zahraničí i v České republice, a také zpracování diplomové práce. Obhajoba diplomové práce se uskuteční na konci čtvrtého semestru studia, po absolvování pracovní stáže. Diplomovou práci bude student zpracovávat v anglickém, francouzském nebo německém jazyce, avšak v jazyce, který není jeho jazykem mateřským. Dále student zpracuje výtah z této diplomové práce v anglickém jazyce nebo v jazyce jedné z partnerských zemí, v případě, kdy je DP zpracována v anglickém jazyce.

Profil absolventa

 Absolvent oboru by měl vyhovět současné poptávce po odbornících, kteří ovládají principy fungování a politik EU a dokáží pracovat v mezinárodních týmech v rámci podniků i státních a regionálních institucí. Tyto znalosti získá především ve výuce předmětů (Interregional Co-operation I, Regional Management, European Cooperation Policy). Absolvent bude také rozumět struktuře, předpokladům a formám fondů EU a jejich využití pro rozvoj regionu, v širších sociálně ekonomických i environmentálních souvislostech. Bude schopen analyzovat sociálně-ekonomické procesy v regionech za účelem stanovení cílů, priorit a opatření pro jejich další rozvoj.

 

Medailonek nebo zpráva k oboruUkázkové testyDůležité termínyČím se  řídit
Zpráva z oboru Ukázkové testy Důležité termíny Čím se řídit

 

Podat e-přihlášku

Infolinka +420 387 772 510