Ekonomika a management (Ing.)

Podat e-přihlášku

 Základní charakteristika studijního programu

Cílem studijního programu je prohloubit znalosti studentů v oblasti ekonomie, ekonomiky a managementu a připravit absolventy zejména pro řízení vlastního podniku nebo pro náročné řídící funkce zejména v podnikovém sektoru. Vybudovat globální pohled studentů v oblasti podnikání a dále rozvíjet schopnosti a dovednosti pro plánování a realizaci podnikatelských aktivit. Rozvíjet dovednosti v budování konkurenční výhody v dynamickém globálním tržním prostředí. Prostřednictvím povinně volitelných předmětů rozšiřovat znalosti a dovednosti v oblasti řízení a ekonomiky podniku a dále v rámci jednotlivých podnikových funkcí.

Studijní program Ekonomika a management ve svém navazujícím magisterském stupni zajišťuje studentům v povinné části studia prohloubení znalostí ve vztahu ke strategickému řízení podniků a rozvoj znalostí a dovedností v rámci jednotlivých podnikových funkcí. Student si doplňuje studijní zaměření podle svých zájmů a priorit, zejména v rámci volby předmětů vedoucích k výběru povinně volitelné státní závěrečné zkoušky – obchod a marketing nebo kvantitativní metody v ekonomice a řízení. Důraz je kladen na aktivní formy studijního procesu, které vedou k získání praktických dovedností studentů na základě propojení teoretického vyučování s účastí odborníků z praxe, řešení případových studií, či projektové výuky.

 

Akademická orientace studijního programu se projevuje v důrazu kladeném na následující znalosti (relevantní předměty uvedeny v závorce):

  • teoretický základ vysokoškolsky vzdělaného ekonoma a manažera – absolventa navazujícího magisterského studia (Mikroekonomie II, Makroekonomie II, Strategický management)
  • znalosti a dovednosti v oblasti kontroly a řízení ekonomiky podniku (Finance podniku II, Manažerská ekonomika)
  • analytická schopnost a dovednost použití relevantních matematicko-statistických metod pro podporu manažerského rozhodování možností další profilace v bloku předmětů A2 (výběr z předmětů Statistické metody v ekonomii, Statistické modelování a analýza časových řad, Ekonometrie)
  • tvůrčí přístup k řešení problémů - uplatnění metodického přístupu při zpracování zvoleného tématu (Diplomová práce I, II).

 

Profil absolventa

Základní profil absolventa programu Ekonomika a management v navazujícím magisterském stupni je následující:

Znalosti: Absolvent si prohloubí znalosti v oblastech ekonomie, ekonomiky, strategického řízení, financí, a investičního rozhodování, řízení lidských zdrojů v prostředí podniku. Pozornost je také věnována aplikaci kvantitativních metod v řízení.

Absolvent programu Ekonomika a management je schopen samostatně i v rámci týmové práce porozumět podnikatelskému prostředí, rozpoznávat a využívat tržní příležitosti, tvořivě řešit problémy, stanovovat strategické marketingové cíle a plánovat, racionálně se rozhodovat, aplikovat teoretické znalosti do praxe, komunikovat v mateřském i v anglickém jazyce a kvalitativně i kvantitativně hodnotit informace.

Prostřednictvím povinně volitelných předmětů bloku A1 a A2 se studenti dále mohou rozvíjet v oblasti obchodu a marketingu, kvantitativních metod v ekonomice a řízení a informatiky. Též si mohou zdokonalit znalosti anglického jazyka nebo rozvíjet znalosti dalšího cizího jazyka z nabídky katedry jazyků.

Schopnosti a dovednosti: Studijní program připravuje absolventy pro vedení lidí, práci s informacemi, komunikaci a týmovou spolupráci na úrovni středního a vyššího managementu podniků celého spektra podnikatelského prostředí.

Uplatnění: Absolventi mají předpoklady pro odborné uplatnění zejména na pozicích středního a vyššího managementu v rámci základních podnikových funkcí, dle profilace dále i na pozici odborných specialistů v oblasti řízení kvality, obchodu, marketingu a ekonomické analýzy.

Typické pozice, vedle samostatného podnikání, které mohou absolventi zastávat, jsou juniorské a po získání zkušeností i seniorské pozice v managementu národních i nadnárodních firem, manažerské a odborné pozice v rámci ekonomiky, marketingu, maloobchodu a velkoobchodu, nebo analytických útvarů.

Absolventi mohou pokračovat v rámci doktorského studijního programu Ekonomika a management, který je na EF JU akreditován v českém a anglickém jazyce s platností akreditace do roku 2020.

 

Studijní plán pro prezenční studium

Studijní plán pro kombinované studium

Ukázkové testyDůležité termínyČím se  řídit
Ukázkové testy Důležité termíny Čím se řídit

 

Infolinka +420 387 772 510