Aplikovaná informatika (Ing.)

Podat e-přihlášku

 Základní charakteristika studijního programu

  • Navazující magisterský studijní program Aplikovaná informatika je realizovaný ve spolupráci Přírodovědecké fakulty a Ekonomické fakulty Jihočeské university v Českých Budějovicích.
  • Program je strukturován do dvou specializací, ve kterých si studenti detailněji směřují své odborné zaměření. Jde o specializace „Softwarové inženýrství“ a „Podniková informatika“.
  • Navazuje na znalosti a dovednosti posluchačů získané absolvováním bakalářského studijního programu Aplikovaná informatika (PřF JU) nebo oboru Ekonomická informatika (EF JU) nebo příbuzných studijních programů na jiných vysokých školách.
  • Navazující inženýrský studijní program „Aplikovaná informatika“ je zaměřen na rozšíření teoretických znalostí a principů souvisejících se zpracováním dat a informací, výpočetní složitostí, moderními paralelními architekturami, pokročilou systémovou analýzou, s moderními komunikačními prostředky a příbuznou problematikou. Součástí studia je i podpoření dalšího rozvoje praktických dovedností nezbytných pro práci v oboru.
  • Specializace „Softwarové inženýrství“ je zaměřena na získání hlubší znalosti principů, na kterých jsou budovány moderní informační technologie a systémy. Specializace je orientovaná na analýzu a vývoj moderních informačních a komunikačních systémů a technologií  kde je díky jejich složitosti nezbytné uplatnit hluboké teoretické znalosti, praktické dovednosti a metody softwarového inženýrství.
  • Cílem specializace „Podniková informatika“ je připravit specialisty pro informaticko-manažerské pozice v různých organizacích. Specializace je proto orientovaná především na metody propojení a integrace ICT systémů a obchodních a výrobních procesů ve firmách a organizacích s cílem efektivní podpory procesů a naplnění informačních potřeb firem.

 

Profil absolventa

Absolventi specializace „Softwarové inženýrství“ získají hluboké teoretické znalosti týkající se navrhování, vývoje, testování a high-level managementu informačních systémů a jejich infrastruktury. Budou znát technologie tvorby informačních systémů a nástrojů pro vývoj, včetně metod založených na formálních specifikacích. Budou rozumět teorii distribuovaných a paralelních výpočetních systémů, architekturám a technologiím síťových aplikací a jejich programovému vybavení. Specializace se dle posledních trendů také soustředí na zpracování velkých dat včetně FAIR přístupů k jejich managementu, Absolventi naleznou uplatnění například ve firmách zaměřených na realizaci moderních ICT řešení. Absolventi budou moci zastávat pozice zaměřené na architektury distribuovaných počítačových systémů, datových a výpočetních center. Mohou působit jako manažeři softwarových projektů a vést větší vývojové a datové týmy.
Specifikou specializace „Podniková informatika“ je kombinace technologických znalostí a znalostí o řízení podniku a podnikaní. Absolventi získají dovednosti a praktické znalosti v oblastech operativního, taktického i strategického řízení informatiky v podnikové sféře, budou rozumět vazbám a souvislostem mezi podnikovou informatikou a výrobními či obchodními procesy podniku. Budou znát metody a technologie pro modelování podnikových procesů a IT nástrojů pro podporu rozhodování. Mohou ve firmách zastávat různé pozice projekt manažerů nebo analytiků informačních systémů, dále mohou zastávat pozici konzultantů podnikových informačních systémů nebo IT manažerů.
Studenti obou specializací se mohou volbou povinně volitelných a volitelných předmětů dále profilovat a získat hlubší odborné znalosti informatiky v jimi zvolených oblastech a následně se uplatnit nejen ve vývojových odděleních IT zaměřených firem.
Absolventi navazujícího inženýrského studijního programu „Aplikovaná informatika“ se uplatní v soukromém i veřejném sektoru na pozicích, které vyžadují vysoce odborné a zároveň praktické znalosti a dovednosti informatiky. Vzhledem k současným trendům na pracovním trhu a zkušenostem z minulosti se předpokládá bezproblémová uplatnitelnost na trhu práce všech absolventů.

Možné pracovní pozice:

analytik a senior vývojář software včetně webových aplikací,
softwarový architekt a vedoucí vývojového týmu,
programátor analytik, datový analytik,
architekt počítačových systémů a sítí,
analytik a vývojář podnikových informačních systémů,
IT manažer, konzultant IT řešení,
a další.

 

Studijní plán pro prezenční studium


Přijímací řízení

Podmínkou pro přijetí je úspěšné absolvování přijímacího pohovoru. Přijímací pohovor se uskuteční před komisí dle výběru specializace:

  • Podniková informatika - komise EF JU
  • Softwarové inženýrství - komise PřF JU
Okruhy témat k přijímacímu pohovoru jsou součástí přílohy č. 1 Opatření děkana č. 180/2020.
O termínu konání přijímacího pohovoru budou uchazeči informováni s dostatečným předstihem.
Ukázkové testyDůležité termínyČím se  řídit
Ukázkové testy Důležité termíny Čím se řídit

 

Infolinka +420 387 772 510