Finance a účetnictví (Bc.)

Podat e-přihlášku

 Základní charakteristika studijního programu

 • Tříletý bakalářský studijní program je zaměřený na pochopení a praktické využití postupů financování, účetnictví, výkaznictví, zdanění a analýzy hospodaření obvyklé v zemích EU.
 • Připravuje absolventy pro uplatnění zejména v podnikovém sektoru, tedy v ekonomických odděleních privátních firem, zejména na úseku financí a účetnictví, ale také ve vládním sektoru, např. na finančních úřadech, finančních odborech krajů a obcí, státem a územní samosprávou vlastněných společnostech, a v neposlední řadě také v institucích finančního trhu, zejména v bankovním sektoru, leasingových společnostech, pojišťovnách aj.
 • Odborný obsah je kompatibilní s požadavky profesní organizace Svazu účetních ČR, a to prostřednictvím Systému certifikace a vzdělávání účetních v ČR
 • Program Finance a účetnictví je akreditován také mezinárodní komorou certifikovaných účetních (Association of Chartered Certified Accountants - ACCA
 • Studovat je možné v prezenční i kombinované formě, na získané znalosti lze navázat v magisterském studiu na EF JU ve stejně zaměřeném studijním programu.

 

Profil absolventa

Studijní program Finance a účetnictví je uskutečňován v souladu s potřebami sektoru nefinančních podniků, finančních institucí i vládního sektoru. V rámci výuky je kladen důraz na problematiky, které významně přispívají k uplatnění absolventů na trhu práce. Jedná se zejména o v praxi používané postupy financování, investování, finančních analýz, zdanění, účetnictví a výkaznictví obvyklé v zemích EU. Pravidelná výuka je obohacována o celou řadu mimořádných přednášek významných hostujících odborníků, ať již z jiných univerzit, z podnikového sektoru či z České národní banky (viz přehled konaných mimořádných přednášek). Studijní plán je kompatibilní s požadavky profesní organizace Svazu účetních ČR, a to prostřednictvím Systému certifikace a vzdělávání účetních v ČR a také s požadavky mezinárodní komory certifikovaných účetních ACCA (Association of Chartered Certified Accountants).

 

Studijní program poskytuje všem absolventům:

 • znalost všeobecného teoretického a aplikovaného základu vysokoškolsky vzdělaného ekonoma (předměty Mikroekonomie I, Makroekonomie I, Matematika, Ekonomika podniku, Management, Manažerská informatika 1, Základy práva),
 • znalosti obecné finanční a účetní problematiky a znalosti fungování finančního systému a mezisektorových vazeb (Základy účetnictví, Finanční systém a finanční instituce, Cenné papíry, Veřejné finance),
 • profilující znalosti a dovednosti v oblasti financí podniku, podnikového účetnictví, daní a práva obchodních korporací (Finanční účetnictví, Účetní závěrka, Manažerské účetnictví, Speciální seminář k finančnímu účetnictví, Finance podniku I, Finanční analýza, Daňový systém, Obchodní právo I),
 • schopnost použít relevantní matematicko-statistické metody pro podporu rozhodování (Teorie pravděpodobnosti a statistika, Finanční matematika, Statistické modelování a analýza časových řad, Operační výzkum),
 • znalost anglického jazyka na úrovni B1 ověřená Placement testem Britského centra JU (Vstupní jazykový test z AJ, Anglický jazyk 1, Anglický jazyk 2, Anglický jazyk – prezentace, možnost absolvování některých odborných předmětů v AJ spolu se se studenty přijíždějícími v rámci programu Erasmus).

 

V rámci povinně volitelných předmětů studijní program poskytuje absolventům, v návaznosti na volbu příslušných předmětů:

 • profilující znalosti a dovednosti v problematice financí a účetnictví územních samosprávných celků a neziskových organizací (Finance územní samosprávy, Účetnictví neziskových organizací, Hodnocení veřejných zakázek),
 • profilující znalosti a dovednosti v problematice personálních činností a odměňování pracovníků (Personální činnosti, Mzdové soustavy),
 • profilující znalosti a dovednosti v problematice pojišťovnictví (Pojišťovnictví, Pojistná matematika),
 • profilující dovednosti v problematice využití ICT pro vedení účetnictví (Praktikum z účetnictví na PC),
 • profilující znalosti a dovednosti v problematice oceňování podniku a majetku (Oceňování podniku a majetku),
 • profilující znalosti problematiky obchodu (Základy obchodu),
 • rozšiřující znalosti v oblasti informatiky, demografie, ekonomické geografie a dějin ekonomického myšlení,
 • rozšiřující znalost a dovednost druhého cizího jazyka (výběr z FJ, NJ, RJ, ŠJ).

 

Absolventi jsou svými znalostmi a dovednostmi způsobilí zejména pro:

 • vedení účetnictví a výkaznictví podniku nebo organizace podle českých účetních standardů, včetně využití ICT,
 • přípravu a základní analýzu účetních informací pro řízení podniku nebo organizace, jak pro krátkodobé, tak dlouhodobé finanční rozhodování,
 • základní analýzy a vyhodnocení finančních a ekonomických dat podniku nebo organizace v kontextu vývoje odvětví i národního hospodářství a s využitím příslušných matematicko-statistických metod,
 • činnosti v oblasti finanční kontroly,
 • plnění povinností daňových subjektů ve vztahu ke správci daně,
 • porozumění implikacím a omezením vyplývajícím z legislativních norem upravujících fungování právnických osob.

Navrhovaný bakalářský studijní program tedy poskytuje vzdělání potřebné pro uplatnění absolventů ve finančních, účetních a analytických útvarech nefinančních podniků, ale také na obdobných pozicích ve vlád-ním sektoru, např. na finančních úřadech, včetně specializovaných finančních úřadů, na finančních odborech krajů a obcí, ve státem a územní samosprávou vlastněných společnostech, a v neposlední řadě také v institucích finančního trhu, zejména v bankovním sektoru, leasingových společnostech, pojišťovnách apod. Studijní program, jak potvrzují stávající zkušenosti, umožňuje sektorově i odvětvově průřezové uplatnění absolventů. Studijní program zároveň poskytuje dostatečný znalostní základ pro pokračování v navazujícím magisterském studijním programu Finance a účetnictví.

 

Internetové stránky Katedry účetnictví a financí: http://www.ef.jcu.cz/o-fakulte/katedry/katedra-ucetnictvi-a-financi

 

Studijní plán pro prezenční studium

Studijní plán pro kombinované studium

 

 

Průvodce přijímacím řízenímDůležité termínyČím se  řídit
Průvodce přijímacím řízením Důležité termíny Čím se řídit

 

Infolinka +420 387 772 510