Marketing

Zkratka předmětu KOD/ZMA
Název předmětu Marketing
Akademický rok 2020/2021
Pracoviště / Zkratka KOD/ZMA
Název Marketing
Akreditováno/Kredity Ano/5
Rozsah hodin Přednáška 2 HOD/TYD Cvičení 2 HOD/TYD
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět KOD/KZMA
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr ZimníLetní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem předmětu je získat základní teoretické znalosti marketingu, tj. orientovat se v základní terminologii, pochopit důvody jeho vzniku, významu, účelu, procesu, nástrojů a prakticky si formou řešení příkladů (popř. případových studií) vyzkoušet aplikaci marketingu v typických situacích ve firmách.

Požadavky na studenta

Požadavky na ukončení předmětu:
Zápočet:
V průběhu semestru musí student získat minimálně 60 bodů z 90 možných bodů (tj. 6 testů po 15 bodech). Pokud tato podmínka nebude splněna, může být dán jeden náhradní termín nejpozději v prvním týdnu zkouškového období (test má opět hodnotu max. 15 bodů). Další body může student získat za aktivity, které budou navržené, na prvním cvičení, vyučujícím. Dále musí student splňovat docházku - jsou povolené dvě absence na cvičení za semestr.

Zkouška:
Zkouška se skládá ze dvou částí písemné a ústní, pokud vyučující nerozhodne jinak - tj. pouze ústní.

Písemná část zkoušky má podobu testu, který obsahuje látku z předmětu ve zhruba 18 -20 otázkách. Pro úspěšné splnění písemné je požadována 60% úspěšnost. Pokud student splní písemný část zkoušky na více jak 92 %, bude tento test považován za splnění zkoušky a hodnocen stupněm výborně.
Ústní část - student odpovídá na dvě otázky, které si vylosuje.

Obsah

Témata přednášek:
1. Podstata marketingu, vývoj a trendy v marketingu, etika v marketingu.
2. Proces marketingu, marketingové řízení, typy marketingových cílů, plánování a způsoby hodnocení úspěšnosti marketingových aktivit.
3. Porozumění marketingovému prostředí (makroprostředí, mikroprostředí), metody situační analýzy a identifikace příležitostí a ohrožení na trhu.
4. Spotřebitelské a průmyslové trhy. Koneční spotřebitelé, průmysloví zákazníci, zprostředkovatelé a jejich chování při nakupování. Řízení vztahů se zákazníky.
5. Výběr cílových trhů, segmentace trhu, význam konkurence.
6. Získávání informací pro marketingová rozhodnutí. Marketingový výzkum, účel a aplikace. Marketingový informační systém a jeho části.
7. Marketingové nástroje (mix) a jejich specifika v různých oblastech podnikání.
8. Produktová politika. Typy produktů a služeb, strategie zavádění produktu na trh, životní cyklus produktu, značka, obal, služby.
9. Distribuční politika, distribuční cesty a fyzická distribuce.
10. Cenová politika a určování cen.
11. Marketingová komunikace, nástroje komunikačního mixu.
12. Média a mediální plánování, regulace marketingové komunikace.
13. Mezinárodní marketing a jeho specifika.

Cvičení:
1. Význam marketingu, seznámení s pravidly získání zápočtu (dílčí testy, možné semestrální práce)
2. Základní terminologie v marketingu
3. - 4. Použití marketingu v praxi - Tomáš Baťa (systém řízení firmy - zákazník na prvém místě)
5. Podnik řízený zákazníkem. Náš zákazník, náš pán.
6. Analýza marketingového makro a mikro prostředí
7. Příklad segmentace trhu, příklady širokých a úzkých trhů
8. Získávání informací pro marketingová rozhodnutí
9. Vymyslete produkt, který byste mohli uvést na trh a stanovte cenu
10. Rozhodněte o distribuci produktu a navrhněte jeho podporu (propagaci)
12. Jednotlivé kroky marketingového řízení
13. Životní cyklus produktu a jeho důsledek pro marketing - sumarizace a charakter změn.

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Bez podmiňujícího předmětu.

Získané způsobilosti

Studenti rozumí základní terminologii a principům marketingového přístupu k trhu. Jsou schopni s marketingem ve firmě/organizaci pracovat.

Garanti a vyučující
 • Garanti: Ing. Roman Švec, Ph.D.
 • Přednášející: Ing. Marie Švarcová, Ph.D., Ing. Roman Švec, Ph.D.
 • Cvičící: Ing. Marie Švarcová, Ph.D.
Literatura
 • www2.ef.jcu.cz/~svarcova
 • Solomon, M.R., Marshall, G.W., Stuart, E.W. Marketing očima světových marketing manažerů. Brno: Computer Press, 2006. ISBN 80-251-1273-X.
 • KOTLER, P., ARMSTRONG, G . Principles of Marketing. Prentice Hall, 2010.
 • ŠVARCOVÁ, M. Základní principy marketingu. Praha, 2016.
 • WHITELEY, R.C. Podnik řízený zákazníkem. Praha, 1991. ISBN 80-85605-69-4.
 • McCARTHY, E.J., PEREAULT, W.D. Základy marketingu. Praha, 1995.
 • ERDÉLY, E. Baťa - Švec, který dobyl svět. Praha, 1990.
 • BAŤA, J.T., SINCLAIROVÁ, S. Tomáš Baťa-Švec pro celý svět.
 • HLAVÁČ, M. Tvůrci českého zázraku. Praha, 2000.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming), Případová studie

Hodnotící metody

Ústní zkouška, Písemná zkouška, Test

Stáhnout jako PDF