English for IT in Business

Zkratka předmětu KOD/YENIT
Název předmětu English for IT in Business
Akademický rok 2020/2021
Pracoviště / Zkratka KOD/YENIT
Název English for IT in Business
Akreditováno/Kredity Ano/4
Rozsah hodin Přednáška 1 HOD/TYD Cvičení 2 HOD/TYD
Vyučovací jazyk angličtina
Nahrazovaný předmět KJE/YENIT
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr Zimní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem předmětu English for IT in Business je rozvinout u studentů ekonomicko-informatických oborů všechny čtyři komunikační dovednosti (čtení, psaní, poslech a mluvený projev) v anglickém jazyce se zaměřením na informatiku v ekonomické oblasti. Předmět vedený komunikativním způsobem rozvíjí jazykovou kompetenci studentů, seznamuje je se slovní zásobou z výše uvedené oblasti a klíčovými gramatickými jevy nezbytnými pro úspěšnou konverzaci na informaticko-ekonomická témata. Kladen je důraz nejenom na schopnost studentů plynule vyjádřit své myšlenky a názory, nýbrž i na jejich gramatickou a výslovnostní správnost. Studenti jsou schopni komunikovat, prezentovat a formulovat správně v anglickém jazyce své myšlenky, rozumí mluvenému i psanému projevu v anglickém jazyce a ovládají slovní zásobu z oblasti informatiky a ekonomie na úrovni B2.

Požadavky na studenta

Jazyková úroveň B1+.

Obsah

Přednášky (gramatika):
1 - modální slovesa
2 - předložkové vazby
3 - gramatické časy
4 - it is time, had better
5 - slovosled, inverze
6 - used to, be used
7 - interpunkce
8 - hláskování - časté chyby
8 - idiomatické vazby 1
9 - idiomatické vazby 2
10 - frázová slovesa 1
11 - frázová slovesa 2
12 - akademická angličtina
13 - specifika angličtiny pro IT


Cvičení (konverzace):
1 - Computer Basics
2 - History of Computers
3 - Computers in Business
4 - Business Video-conferencing
5 - Media
6 - Data Centers and Security
7 - Software and Programming
8 - Multimedia
9 - Mobility
10 - Surveillance
11 - Economic Indicators
12 - Comptutational Statistics
13 - test 1, 2
14 - test 3, 4

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Získané způsobilosti

Garanti a vyučující
  • Garanti: PhDr. Marek Šulista, Ph.D.
  • Přednášející: Gregory Thomas Akehurst-Moore, B.A., Mgr. Dana Špatenková, PhDr. Marek Šulista, Ph.D.
  • Cvičící: Gregory Thomas Akehurst-Moore, B.A.
Literatura
  • RICCA-MCCARTHY, T. English for Telecoms and Information Technology. Oxford University Press, 2009.
  • MURPHY, R. English Grammar in Use. CUP, 2004.
  • ESTERAS, S. Infotech - English for computer users. Cambridge University Press, 2008.
  • ESTERAS, S. Professional English in Use - ICT. Cambridge University Press, 2007.
  • DIANA HACKER, NANCY SOMMERS. Rules for writers. Boston: Bedford/St. Martin s, 2011.
Vyučovací metody

Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming)

Hodnotící metody

Didaktický test

Stáhnout jako PDF