Služby v cestovním ruchu 2

Zkratka předmětu KOD/SCR2
Název předmětu Služby v cestovním ruchu 2
Akademický rok 2020/2021
Pracoviště / Zkratka KOD/SCR2
Název Služby v cestovním ruchu 2
Akreditováno/Kredity Ano/4
Rozsah hodin Přednáška 1 HOD/TYD Cvičení 2 HOD/TYD
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět
Vyloučené předměty
Podmiňující KOD/KSCR1, KOD/KST1, KOD/SCR1, KOD/ST1
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr Letní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem předmětu je zdůvodnit význam poskytování služeb v procesu uspokojování potřeb návštěvníků v cestovním ruchu a osvojit si technologii jejich poskytování tak, aby získané poznatky byly využitelné v praxi.

Požadavky na studenta

Požadavky na zápočet:
- účast na seminářích (max. 2 absence)
- splnění seminární práce a její prezentace na seminářích (struktura a rozsah seminární práce bude specifikován v rámci e-learningového prostředí moodle) NEBO účast na zahraniční exkurzi
- splnění aktivit zadaných na seminářích NEBO účast na zahraniční exkurzi
- aktivita na seminářích (kontrolní otázky k přednášeným tématům)
- získání 40 bodů za aktivity a minitesty
- zápočtový test

Požadavky na zkoušku:
Uspokojivé hodnocení ústní zkoušky.

Obsah

Přednášky:
1. Informační služby. Význam poskytování informačních služeb v CR. Turistická
informační centra. Informační a rezervační systémy v CR. Internet.
2. Sportovně-rekreační služby v cestovním ruchu. Charakteristika a význam poskytování sportovně- rekreačních služeb. Podmínky jejich poskytování
3. Kulturně-společenské služby. Charakteristika a význam poskytování kulturně-společenských služeb. Podmínky jejich poskytování.
4. Služby cestovních kanceláří a cestovních agentur. Význam, funkce a klasifikace cestovních kanceláří a cestovních agentur. Cestovní kanceláře v ČR a jejich spolupráce. Vybrané podmínky poskytování služeb cestovními kancelářemi a cestovními agenturami. Produkt cestovních kanceláří a cestovních agentur - zprostředkování, organizování a poskytovaní. Distribuce produktu cestovních kanceláří a cestovních agentur.
5. Průvodcovské služby. Průvodcovské služby jako součást asistence v CR. Význam a klasifikace průvodcovských služeb.
6. Animační služby. Animační služby jako součást asistence v CR. Animační aktivity v
CR, jejich struktura a charakteristika. Zabezpečení poskytování animačních služeb.
7. Pojišťovací služby v CR. Význam pojištění v cestovním ruchu. Smlouvy o pojištění v
cestovním ruchu. Druhy pojištění v CR a jejich charakteristika. Nekomerční zdravotní pojištění návštěvníků v CR.
8. Lázeňské služby. Indikační zaměření přírodních léčivých lázní. Materiální podmínky poskytování lázeňských služeb. Význam, charakteristika a klasifikace lázeňských služeb. Služby zdravotního CR.
9. Služby kongresového a incentivního cestovního ruchu. Charakteristika a klasifikace kongresových akcí. Význam, podmínky a klasifikace kongresových služeb. Organizování kongresových akcí. Služby incentivního CR a jejich význam.
10. Služby venkovského cestovního ruchu. Charakteristika a význam služeb venkovského cestovního ruchu. Standardizace zařízení služeb venkovského cestovního ruchu. Ubytovací, stravovací a doplňkové služby venkovského CR.
11. Služby pro specifické segmenty trhu cestovního ruchu. Služby cestovního ruchu pro děti a
mládež, pro mladé rodiny s dětmi, pro seniory, pro zájemce o dobrodružní CR, pro zájemce o zážitkový CR.
12. Ostatní služby v CR. Směnárenské služby v CR. Cestovní doklady a
celní řízení v cestovním ruchu. Vízová agenda v zahraničním cestovním ruchu. Zdravotnické opatření v zahraničním cestovním ruchu. Konzulární pomoc českým občanům v zahraničí. Služby místní infrastruktury ve vztahu k CR.

Cvičení (témata individuálních seminárních prací):
1. Služby turistických informačních center v ČR a jejich kategorie podle ATIC ČR
2. Význam informačně-rezervačních systémů v CR
3. Význam projektu "Cyklisté vítáni" pro rozvoj cykloturistiky v ČR
4. Infrastruktura pro cykloturistiku v Evropě
5. Infrastruktura pro běžecké a sjezdové lyžování
6.+7. Služby vybrané významné CK/CA působící v ČR
8. Služby lázeňského CR jak se dostat do lázní, aktuální situace v ČR
9. Zážitkový CR vč. specifikace služeb - případové studie
10. Dobrodružný CR vč. specifikace služeb - případové studie
11. Náležitosti při cestování do zahraničí
12. Czech Convention Bureau a služby M.I.C.E. (kategorizace kongresových míst)
13. Druhy pojištění v CR - příklady pojišťoven a nabízených produktů pojištění v ČR
14. Služby incentivního CR (vč. případových studií)
15. Svaz venkovské turistiky
16. Význam spolupráce poskytovatelů služeb CR v destinaci

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Základní znalosti problematiky služeb v cestovním ruchu na úrovni kurzu SCR 1.

Získané způsobilosti

Studenti rozumí komplexnímu pojetí služeb v cestovním ruchu a dokáže popsat a diskutovat jejich specifika. Student je teoreticky připraven na poskytování všech služeb cestovního ruchu jakožto komplexní nabídky cestovního ruchu.

Garanti a vyučující
 • Garanti: Ing. Roman Švec, Ph.D.
 • Přednášející: Ing. Roman Švec, Ph.D.
 • Cvičící: Ing. Roman Švec, Ph.D.
Literatura
 • ORIEŠKA, J. Služby v cestovním ruchu. Praha: Idea servis, 2010. ISBN 978-80-85970-68-5.
 • ZELENKA, J., PÁSKOVÁ, M. Cestovní ruch ? výkladový slovník. Praha: Linde, 2012. ISBN 978-80-7201.
 • Schwartzhoffová, E. Lázeňství a wellness. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2016.
 • Palatková, M. Management cestovních kanceláří a agentur. Praha: Grada Publishing, 2013.
 • Vajčnerová, I., & Ryglová, K. Management kvality služeb v cestovním ruchu: jak zvýšit kvalitu služeb a spokojenost zákazníků. Praha: Grada Publishing, 2017.
 • GÚČIK. M. Manažérstvo sťažností v organizaciách služieb. Banská Bystrica: UMB, 2009. ISBN 978-80-8083-839-3.
 • Odborná časopisová literatura ? C.O.T. business aj.
 • GOELDNER, C. R., RITCHIE, J. R. B. Tourism: Principles, Practices, Philosophies. New York: Wiley,, 200. ISBN 978-0-470-44060-5.
 • Webové stránky s aktuálními informacemi k jednotlivým tématům.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming), Práce s textem (učebnicí, knihou), Projekce (statická, dynamická), Aktivizující (simulace, hry, dramatizace), Exkurze

Hodnotící metody

Ústní zkouška, Systematické pozorování studenta, Test, Seminární práce

Stáhnout jako PDF