Služby v cestovním ruchu 1

Zkratka předmětu KOD/SCR1
Název předmětu Služby v cestovním ruchu 1
Akademický rok 2020/2021
Pracoviště / Zkratka KOD/SCR1
Název Služby v cestovním ruchu 1
Akreditováno/Kredity Ano/4
Rozsah hodin Přednáška 1 HOD/TYD Cvičení 2 HOD/TYD
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr Zimní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem předmětu je zdůvodnit význam poskytování služeb v procesu uspokojování potřeb návštěvníků v cestovním ruchu a osvojit si technologii jejich poskytování tak, aby získané poznatky byly využitelné v praxi.

Požadavky na studenta

Požadavky na zápočet:
a)uspokojivé hodnocení individuální práce (cca desetiminutového vystoupení na zadané téma z oblasti poskytování ubytovacích, stravovacích a dopravních služeb),
b)získání 30 bodů za aktivity zadané na cvičeních a výsledky minitestů ze seminářů,
c)účast na seminářích ve stanoveném rozsahu.

Požadavky na absolvování zkoušky:
a)ústní prezentace znalostí z problematiky odpovídající osnově a obsahu kurzu formou kontrolních
otázek.Obsah

Témata přednášek:
1.Cíl předmětu, zdůvodnění jeho obsahu a struktury.
2.Potřeby návštěvníků v CR a jejich uspokojování s důrazem na služby CR (cestovní ruch, systém
cestovního ruchu, definice služeb, podstata služeb v cestovním ruchu a jejich znaky, komplexnost
a kvalita služeb cestovního ruchu, podniky cestovního ruchu)
3.Historie ubytování v CR, charakteristika, definování a význam poskytování ubytovacích služeb).
4.Ubytovací zařízení jako nositel ubytovacích služeb)
5.Produkt ubytovacích zařízení, péče o hosta v ubytovacím zařízení)
6.Charakteristika, definování a význam poskytování stravovacích služeb
7.Stravovací zařízení jako nositel stravovacích služeb, typologie stravovacích zařízení.
8.Historie poskytování stravovacích služeb.
9.Doprava a CR, význam poskytování dopravních služeb v CR, charakteristika a klasifikace dopravních služeb.
10.Služby železniční dopravy v CR (materiálně technické podmínky poskytování služeb, sortiment
poskytovaných služeb, jízdní řády. dopravní ceniny)
11.Služby letecké dopravy v CR (materiálně technické podmínky poskytování služeb, sortiment
poskytovaných služeb, práva a povinnosti letecky přepravovaných cestujících, letové řády,
dopravní tarify, ceniny, slevy a reklamace)
12.Služby silniční dopravy v CR (materiálně technické podmínky poskytování služeb, sortiment
poskytovaných služeb, práva a povinnosti cestujících. jízdní řády, dopravní ceniny, slevy a
reklamace)
13.Služby vodní dopravy v CR (materiálně technické podmínky poskytování služeb, sortiment
poskytovaných služeb, práva a povinnosti cestujících. jízdní řády, dopravní tarify, slevy a
reklamace)
14.Služby ostatních druhů dopravy v CR (horská dopravní zařízení, netradiční druhy dopravy)

Témata seminářů:
1.Úvodní seminář. Systém práce na seminářích, požadavky na ukončení předmětu, zadání práce
studentům. Charakteristika současného trhu CR, nové typy CR jako možnost rozvoje podniků CR.
2. Vztah služeb k cestovnímu ruchu
3. Ubytovací služby (členění HUZ, infrastruktura ubytovacích služeb, nové trendy v ubytovacích službách, požadavky na kvalitu v ubytovacích službách, personální zajištění provozu ubytovacích služeb
4. Stravovací služby (členění stravovacích zařízení, kontrola a kvalita ve stravovacích službách, personální zajištění provozu stravovacích služeb, nové trendy ve stravovacích službách
5. Dopravní služby (Specifika služeb letecké dopravy, železniční dopravy, silniční dopravy, vodní dopravy a ostatních druhů dopravy)
6. Exkurze hotel Clarion České Budějovice

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Základní znalosti problematiky cestovního ruchu na úrovni kurzu CR 1.

Získané způsobilosti

Studenti rozumí prvkům v oblasti poskytování základních služeb v cestovním ruchu a jsou schopni řešit problémy provozu podniků poskytujících specifikované služby.

Garanti a vyučující
 • Garanti: Ing. Roman Švec, Ph.D.
 • Přednášející: Ing. Roman Švec, Ph.D.
 • Cvičící: Ing. Roman Švec, Ph.D.
Literatura
 • BERÁNEK, J. Provozujeme pohostinství a ubytování. Praha, 2004. ISBN 80-86724-02-6.
 • ORIEŠKA, J. Služby v cestovním ruchu. Praha, 2010. ISBN 978-80-85970.
 • ZELENKA, J., PÁSKOVÁ, M. Cestovní ruch ? výkladový slovník.Praha, 2012. ISBN 978-80-7201-880-2.
 • ČSN 18 513 Služby cestovního ruchu - Hotely a ostatní kategorie turistického ubytování, terminologie.
 • ČSN 76 1110 Služby cestovního ruchu - Klasifikace ubytovacích zařízení - Kategorie hotel, hotel garni, penzion a motel.
 • Šefčík, V. Management služeb hotelnictví a cestovního ruchu ? vybrané kapitoly. Český Těšín: 2 Theta., 2017.
 • Oficiální jednotná klasifikace ubytovacích zařízení ČR 2013 až 2015.
 • Farková, B. Technika zahraničních zájezdů. Praha: Idea Servis, 2014.
 • Pantelidis, I.S. The Routledge handbook of hospitality management. London: Routledge., 2017.
 • GOELDNER, C. R., RITCHIE, J. R. B. Tourism: Principles, Practices, Philosophies. New York, 2009. ISBN 978-0-470-44060-5.
 • Hán, J. Vybrané kapitoly z hotelnictví a gastronomie. Svazek druhý: Ubytovací služby. Praha: Wolters Kluwer., 2016.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming), Práce s textem (učebnicí, knihou), Projekce (statická, dynamická)

Hodnotící metody

Rozbor produktů pracovní činnosti studenta (technické práce), Kombinovaná zkouška, Seminární práce

Stáhnout jako PDF