Odvětví a produkty cestovního ruchu

Zkratka předmětu KOD/OPCR
Název předmětu Odvětví a produkty cestovního ruchu
Akademický rok 2020/2021
Pracoviště / Zkratka KOD/OPCR
Název Odvětví a produkty cestovního ruchu
Akreditováno/Kredity Ano/5
Rozsah hodin Přednáška 2 HOD/TYD Cvičení 2 HOD/TYD
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr Letní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem předmětu je představit jednotlivá odvětví cestovního ruchu a jejich produkty. Představené produkty souborně tvoří nabídku cestovního ruchu, která byla zmiňována v kurzu Cestovní ruch. Studentky a studenti budou seznámeni s produkty jednotlivých odvětví, jejich řízením a infrastrukturou nutnou pro jejich poskytování. Během seminářů bude vedena diskuse na zadaná témata a představovány výstupy jednotlivých studentských prací. Po absolvování předmětu student bude mít povědomí o šíři nabídky cestovního ruchu, což mu dá možnost vybrat si profilující směr dalšího rozvoje a pomůže při výběru pracoviště pro praxi.

Požadavky na studenta

Podmínky pro zápočet:


POdmínky pro vyklonání zkoušky

V průběhu semestru musí student mít minimálně 50% úspěšnost ve 4 z 6 testů a odevzdat a obhájit týmovou semestrální případovou studii. Pokud tato podmínka nebude splněna v době výuky, může být dán jeden náhradní termín ve zkouškovém období. Dále musí student splňovat docházku - jsou povolené dvě omluvené absence na cvičení za semestr.

Zkouška:

Předmětem zkoušky jsou znalosti problematiky předmětu na základě témat ke studiu a povinné studijní literatury v daném rozsahu. Zkoušku lze skládat až po udělení zápočtu.

Přednášky jsou pomůckou pro pochopení problematiky, nikoliv jediným a vyčerpávajícím zdrojem informací. Ke každému tématu jsou v MOODLE doplněny potřebné informační zdroje pro studium, které musí student ke zkoušce adekvátním způsobem zvládnout.

Zkouška probíhá ústní formou - student odpovídá na zadané (popř. vybrané) otázky.

Jakékoliv dotazy či problémy je vhodné co nejdříve konzultovat s vyučujícím, který může výše uvedená pravidla upřesnit či doplnit. Musí k tomu ovšem být vážné důvody.

Další pravidla se řídí opatřením děkana č. 124/2017 a Studijním a zkušebním řádem JU.

Obsah

Témata přednášek
1. Tvorba produktů v cestovním ruchu; specifika, tvorba a ekonomika produktů a jejich inovace.
2. Silniční a letecká doprava jako odvětví cestovního ruchu
3. Železniční a vodní doprava jako odvětví cestovního ruchu
4. Ubytování jako odvětví cestovního ruchu.
5. Stravování jako odvětví cestovního ruch
6. Sport jako odvětví cestovního ruchu.
7. Kultura a historie jako odvětví cestovního ruchu.
8. Lázeňství jako odvětví cestovního ruchu
9. Medinský cestovní ruch a wellness jako odvětví cestovního ruchu
10. Kongresy, veletrhy, výstavy a eventy jako odvětví a produkt cestovního ruchu.
11. Venkovský cestovní ruch jako odvětví cestovního ruchu.
12. Průvodci jako zprostředkovatel zážitků v cestovním ruchu.
13. Informační služby jako odvětví cestovního ruchu
14. Lidské zdroje jako nezastupitelná součást odvětví cestovního ruchu

Témata seminářů
1. Odvětví cestovního ruchu. Diskuse na téma: "Současnost a budoucnost v cestovním ruchu; význam jednotlivých odvětví pro cestovní ruch; tvorba produktů pro budoucnost"
2. Doprava jako odvětví cestovního ruchu. Diskuse na témata: "problematika dopravy ve světle rozvoje globálního cestovního ruchu. Jak ovlivňují dopravní stavby krajinu? Je zrychlování silniční a železniční dopravy vždy v souladu s cíli cestovního ruchu?
3. Doprava jako odvětví cestovního ruchu. Diskuse na témata: "Je možné považovat dopravu za produkt cestovního ruchu? Je možné, aby účastník cestovního cestoval za dopravou? Kdy je doprava produktem a atraktivitou cestovního ruchu?"
4. Ubytování jako produkt cestovního ruchu. Diskuse na témata: "Současný produkt ubytovacích zařízení a jeho kvalita; Je možné považovat ubytování za produkt cestovního ruchu? Je možné, aby účastník cestovního cestoval za ubytováním? Kdy je ubytování produktem a atraktivitou cestovního ruchu? "Kam lze až zajít ve snaze o inovace v ubytování".
5. Gastronomie jako produkt cestovního ruchu. Diskuse na téma: "Je možné považovat gastronomii za produkt cestovního ruchu? Je možné, aby účastník cestovního cestoval za gastronomií? Kdy je gastronomie produktem a atraktivitou cestovního ruchu? Současný produkt stravovacích zařízení a jeho kvalita".
6. Zimní střediska a jejich služby jako produkt cestovního ruchu. diskuse na téma "Význam sportovních aktivit v cestovním ruchu a infrastruktura pro jejich realizaci; diskuze na téma "Současné problémy zimních středisek cestovního ruchu;"
7. Historické slohy architektura, umění a památky jako kulturní dědictví. Diskuse na téma je dostatečná ochrana památek v cestovním ruchu? Jak by se měli památky změnit, aby zůstaly atraktivní pro mladou generaci
8. Lázeňská léčba jako produkt cestovního ruchu diskuse na téma "Kam kráčíš české lázeňství?
9. Wellness procedury cestovního ruchu. Diskuse na téma "Je naše republika konkurenceschopná v oblasti wellness produktů? Jaká omezení máme?"
10. Pořádání eventů jako produkt cestovního ruchu. "Je česká republika dobrou destinací kongresového cestovního ruchu?"; jak zařídit Event na který hosté nezapomenou?
11. Produkty pro specifické skupiny účastníků
12. Animátoři jako součást moderního produktu cestovního ruchu
13. Tvorba informačním materiálů v cestovním ruchu
14. Výběr pracovníků pro oblast cestovního ruchu?

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Znalosti z oblasti cestovního ruchu, jeho terminologie a systému.

Získané způsobilosti

Garanti a vyučující
  • Garanti: Ing. Roman Švec, Ph.D.
  • Přednášející: Ing. Roman Švec, Ph.D.
  • Cvičící: Ing. Roman Švec, Ph.D.
Literatura
  • Goeldner CH.R, Ritchie, J.R.B. Cestovní ruch ? principy, příklady, trendy. Praha, 2016.
  • Orieška, Ján. Služby v cestovním ruchu. Praha, 2010. ISBN 978-80-85970-68-5.
Vyučovací metody

Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming), Pozorování, E-learning, Práce s multimediálními zdroji (texty, internet, IT technologie), Projektová výuka

Hodnotící metody

Ústní zkouška, Seminární práce

Stáhnout jako PDF