International Marketing

Zkratka předmětu KOD/OMM
Název předmětu International Marketing
Akademický rok 2020/2021
Pracoviště / Zkratka KOD/OMM
Název Mezinárodní marketing
Akreditováno/Kredity Ano/5
Rozsah hodin Přednáška 2 HOD/TYD Cvičení 1 HOD/TYD
Vyučovací jazyk angličtina
Nahrazovaný předmět KOD/MM
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr ZimníLetní
Cíle předmětu (anotace)

Předmět výrazně profiluje absolventa pro oblast mezinárodního podnikání. V průběhu kurzu získají posluchači vědomosti z problematiky mezinárodního marketingu, výzkumu mezinárodních trhů a seznámí se s nástroji mezinárodního marketingu.

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:
Prezentace marketingového projektu.
Požadavky ke zkoušce:
Získání alespoň 15 bodů z 20, při písemné zkoušce.

Obsah

Přednášky:
1. Definice mezinárodního marketingu, koncepce mezinárodního marketingu, vývozní koncepce, mezinárodní marketingové řízení (interkulturní marketing), globální marketing, specifika mezinárodního marketingu.
2. Mezinárodní prostředí a jeho vliv na mezinárodní podnikání .Strategické plánování a růstové strategie v mezinárodním marketingu.
3. Formy vstupu na zahraniční trhy. Vývozní a dovozní aktivity (obchodní metody), formy vstupů nenáročné na kapitálové investice (licence, franchising...), kapitálové vstupy na zahraniční trhy. Faktory, které ovlivňují rozhodování o volbě vstupu na mezinárodní trhy.
4. Segmentace mezinárodních trhů. Segmentační strategie, kritéria segmentace trhu spotřebních výrobků, segmentační strategie na průmyslovém trhu. Výběr cílových trhů. Positioning v mezinárodním prostředí..
Cvičení:
Tvorba marketingového projektu dle zadaných podmínek.

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Předmět Mezinárodní marketing je podmíněn předmětem Základy marketingu. (ZMA).

Získané způsobilosti

Studenti rozumí základním principům mezinárodního marketingu.

Garanti a vyučující
  • Garanti: doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová
  • Přednášející: Roberto Bergami, Dr.
  • Cvičící: Roberto Bergami, Dr.
Literatura
  • KEEGAN, W. J., SCHLEGEMILCH, B. Global Marketing Management. A European Perspektive. 2001. ISBN 0- 138-41826-8.
  • Keegan, W. J. and Green, M. Global Marketing (8th ed). USA, 2014. ISBN 9780133545005.
  • MACHKOVÁ, H. Mezinárodní marketing. Praha, 2003. ISBN 80-245-0496-0.
  • Machková, H., Sato, A., Zamykalová, M. a kol. Mezinárodní obchod a marketing. Praha: Grada Publishing, 2002. ISBN 80-247-0364-5.
  • HOLLENSEN, S. Global Marketing, A market-responsive approach. ISBN 0-273-64644-3.
  • de Mooij, M. Global Marketing and Advertising: Understanding Cultural Paradoxes. USA, 2009. ISBN 9781412970419.
  • Toyne, B. and Walters, P.G. Global marketing management a strategic perspective (2nd ed). USA, 1993. ISBN 0205141374.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming), Práce s multimediálními zdroji (texty, internet, IT technologie), Projektová výuka, Praktická výuka

Hodnotící metody

Písemná zkouška, Seminární práce

Stáhnout jako PDF