Manažerský simulátor

Zkratka předmětu KOD/MS
Název předmětu Manažerský simulátor
Akademický rok 2020/2021
Pracoviště / Zkratka KOD/MS
Název Manažerský simulátor
Akreditováno/Kredity Ano/4
Rozsah hodin Cvičení 2 HOD/TYD
Vyučovací jazyk
Nahrazovaný předmět
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zápočet
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ne
Vyučovaný semestr ZimníLetní
Cíle předmětu (anotace)

V rámci tohoto předmětu studenti v týmech trénují řešení problémů spojených se situační analýzou, plánováním a rozhodováním při řízení podniku. Manažerský počítačový simulátor UNISIM jakožto moderní nástroj pro vzdělávání studentů umožňuje simulaci dopadů jejich různých rozhodnutí při zohlednění dostatečně realistických podmínek.

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:

Účast na seminářích je povinná.
Na semináře je nutná domácí příprava dle pokynů vyučujícího (zejména jde o pečlivé nastudování pravidel simulační hry).

Student musí celkem získat alespoň 50 ze 100 bodů. Body jsou udělovány v následující struktuře:
1. týmová práce - výsledné tržby po dokončení simulace A (max. 20 bodů), výsledná hodnota ukazatele EVA po dokončení simulace B (max. 20 bodů), souhrnná závěrečná zpráva a její prezentace (max. 40 bodů)
2. individuální práce - sebereflexe, min. rozsah 1 800 znaků (max. 20 bodů)

Předepsaná struktura závěrečné zprávy (rovněž i prezentace):
1. Představení týmu a vymezení rolí
2. Simulace A - rozhodnutí (cílové segmenty, vytvořené produkty, cenotvorba, zvolená komunikace, prodejní kanály, práce s lidskými zdroji), dosažené výsledky a jejich zhodnocení
3. Simulace B - rozhodnutí (cílové segmenty, vytvořené produkty, cenotvorba, zvolená komunikace, prodejní kanály, práce s lidskými zdroji), dosažené výsledky a jejich zhodnocení
4. Zhodnocení práce jednotlivých členů týmu (silné vs. slabé stránky)

Předepsaná struktura sebereflexe:
1. Úvod - počáteční očekávání od předmětu
2. Zhodnocení osobních zkušeností získaných během simulací
3. Zhodnocení vlastních silných a slabých stránek
4. Závěr - ponaučení do budoucna, využitelnost v praxi

Kritéria hodnocení závěrečné zprávy:
1. Splnění předepsané struktury
2. Věcná hloubka zpracování (detailnost)
3. Formální zpracování
4. Prezentace

Kritéria hodnocení sebereflexe:
1. Splnění předepsané struktury, formální zpracování
2. Hloubka sebereflexe a ponaučení

Jakékoliv dotazy či problémy je vhodné co nejdříve konzultovat s vyučujícím, který může výše uvedená pravidla upřesnit či doplnit. Musí k tomu však být vážné důvody.

Obsah

Plán seminářů:
- Manažerské simulace a jejich využití (1. sem.)
- Rekapitulace zásadních znalostí potřebných pro praktickou simulaci v prostředí UNISIM, Vytvoření týmů (2. sem.)
- Simulace A (3.-5. sem.)
- Simulace B (6.-8. sem.)
- Závěrečné prezentace (9.-10. sem.)

Plán je vytvořen s ohledem na upravený harmonogram výuky pro končící ročníky.

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Předpokladem jsou základní znalosti z oblastí ekonomiky podniku, účetnictví, managementu a marketingu.

Získané způsobilosti

Studenti budou schopni propojit znalosti z jednotlivých oblastí podniku (finance, management, marketing, obchod) a prakticky je využít.

Studenti posílí své dovednosti v oblasti týmové práce, situační analýzy, stanovování cílů, plánování, time managementu, ekonomických propočtů, rozhodování v komplexních podmínkách, hodnocení a sebehodnocení vlastních výkonů.

Garanti a vyučující
  • Garanti: Ing. Petra Martíšková, Ph.D.
  • Cvičící: Ing. Tomáš Fuka, CSc., Ing. Petra Martíšková, Ph.D., Ing. Jan Šalamoun, Ing. Roman Švec, Ph.D., Ing. Hana Volfová
Literatura
  • Lambden, J., Targett, D. Hospodaření malého podniku. Praha, 2005.
  • Bennett, M. Řízení růstu. Praha: Profess Consulting, 2005.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming), Demonstrace, Aktivizující (simulace, hry, dramatizace), Projektová výuka

Hodnotící metody

Analýza výkonů studenta, Rozbor produktů pracovní činnosti studenta (technické práce), Sebereflexe

Stáhnout jako PDF