Marketingová komunikace

Zkratka předmětu KOD/MK
Název předmětu Marketingová komunikace
Akademický rok 2020/2021
Pracoviště / Zkratka KOD/MK
Název Marketingová komunikace
Akreditováno/Kredity Ano/5
Rozsah hodin Přednáška 2 HOD/TYD Cvičení 2 HOD/TYD
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět KOD/KMK
Vyloučené předměty KOD/CMK, KOD/KMC, KOD/KMK, KOD/MC, KOD/YMC
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Písemná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr ZimníLetní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem kurzu je prohloubit znalosti studentů v oblasti marketingové komunikace jako nástroje marketingového mixu. Studenti dokážou navrhnout strategii marketingové komunikace a mají základní znalosti řízení komunikačního mixu. Tyto znalosti jsou prověřeny řešením praktického projektu, který je zadán přímo zadavatelem z praxe.

Požadavky na studenta

Požadavky na zápočet:
Splnění celosemestrálního projektu včetně sebereflexe. Hodnocen je také vlastní přístup a aktivita v rámci seminářů. Během semestru proběhne několikrát otestování získaných znalostí. Tyto požadavky budou bodovány. Je očekáváno min. 50 % splnění všech těchto požadavků, tzn. celkem je nutné získat min. 20 bodů z celkových 40 možných.

Požadavky ke zkoušce:
Zde je možné získat celkový počet 60 bodů. Zkouška má písemnou formu a skládá se ze dvou částí.
První část je zaměřena na obecnou orientaci v problematice s využitím různých typů otázek. Ta je hodnocena maximálně 50 body, přičemž je požadované splnění minimálně 70 %, tzn. 35 bodů.
Druhá část slouží k prozkoušení hloubky znalostí. Student tedy bude odpovídat souvisle na jedno zadané téma. Tato část je hodnocena maximálně 10 body, přičemž minimálně musí student splnit 50 %, tzn. 5 bodů.
Druhou část zkoušky je možné v odůvodněných případech absolvovat v ústní formě. Podmínky zůstávají shodné.
Nesplní-li student minimální požadavky na jakoukoli z částí zkoušky, musí opakovat celou zkoušku, a to maximálně dvakrát.

Do celkového hodnocení jsou započítány jak body ze seminářů, tak body dosažené v rámci zkoušky.

Obsah

Osnova kurzu - témata ke studiu:
1. MK a její role v marketingovém mixu, definice MK, předmět MK, využití MK, typy komunikace,
procesy - jednostupňové a dvoustupňové modely (schémata), využití celebrity
2. Historické mezníky MK. Působení MK, specifika MK na mezinárodních trzích. Plánování MK, faktory ovlivňující komunikační strategii.
3. Komunikační taktiky - plánování komunikační kampaně. Tvorba komunikačního sdělení. Metody stanovení rozpočtu MK. Komunikační výzkum a měření účinnosti komunikace.
4. Integrovaná marketingová komunikace. Nástroje marketingové komunikace: Reklama: význam a cíle reklamy. Historie reklamy, druhy a funkce reklamy. Product placement.
5. Podpora prodeje. Cíle, prostředky a techniky podpory prodeje.
6. Public relations. Funkce a aktivity PR. Média relations. Krizová komunikace. Sponzoring. Historie, znaky.
7. Direct marketing. Nástroje a typy direct marketingu.
8. Osobní prodej. Cíle a formy osobního prodeje. Etika osobního prodeje.
9. Event marketing, jeho plánování. Typologie eventů. Výstavy a veletrhy, vývoj.
10. Online komunikace. Využití internetu - médium, výzkum, komunikace se zákazníky.
11. Média (TV, tisk, rádio, média out-of-home atd.) a mediální plánování.
12. Trh komunikačních agentur.
13. Regulace marketingové komunikace. Zákonná regulace: Zákon o regulaci reklamy a další související prameny práva. Samoregulace: RPR, APR, AVR, ADMAZ. Eticky problematické oblasti v marketingové komunikaci.
14. Nové trendy v marketingové komunikaci, využití nových trendů marketingu. Budoucnost marketingové komunikace - výzvy a omezení.

Osnova kurzu - témata seminářů:
1. Úvod do studia. Představení e-learningové podpory.
2. Stanovení cílů, cílových skupin MK. Vytvoření týmů a zadání týmového projektu.
3. Případová studie - reklamní text
4. Případová studie - mediální kampaň
5. Případová studie - hodnocení účinnosti reklamy
6. Případová studie - taktiky podpory prodeje
7. Případová studie - aktivity PR
8. Případová studie - krizová komunikace
9. Osobní prodej, vystupování a vyjadřování v prodeji
10. Využití přímého marketingu.
11. Případová studie - plánování eventu.
12. Etika v reklamní praxi, příklady porušování kodexu.
13. Prezentace týmových seminárních prací.

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Studenti musí mít znalosti z oblasti marketingového řízení

Získané způsobilosti

Studenti dokážou navrhnout strategii marketingové komunikace a mají základní znalosti řízení komunikačního mixu. Studenti jsou také schopni vysvětlit základní principy účinnosti komunikačních kampaní, popsat klíčové funkce jednotlivých komunikačních nástrojů, navrhnout komunikační kampaně a zdůvodnit své návrhy.

Garanti a vyučující
 • Přednášející: doc. Ing. Kamil Pícha, Ph.D., Ing. Roman Švec, Ph.D.
 • Cvičící: Ing. Jan Šalamoun
Literatura
 • HESKOVÁ, M., ŠTARCHOŇ, P. (2009). Marketingová komunikace a moderní trendy v marketingu. Praha: Oeconomica.
 • Karlíček, M., Král, P. (2011). Marketingová komunikace: Jak komunikovat na našem trhu. Praha.
 • Zákon č. 40/95 o regulaci reklamy.
 • Egan, J. (2015). Marketing communications (Second edition). London: Sage.
 • Kotler, P., Wong, V., Saunders, J., Armstrong, G. (2007). Moderní marketing. Praha: Grada Publishing.
 • Kotler, P., Armstrong, G., & Wong, V. (2008). Principles of marketing (5th European ed). Upper Saddle River, N.J: Pearson Prentice Hall.
 • Keller, K. L. (2007). Strategické řízení značky. Praha: Grada Publishing.
 • http://bookboon.com/cs/web-2-0-and-social-media-for-business-ebook
 • www.apra.cz
 • www.ara.cz
 • Marketing & Media.
 • Marketing a komunikace.
 • http://bookboon.com/cs/marketing-communications-ebook
 • Strategie.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming), E-learning, Práce s multimediálními zdroji (texty, internet, IT technologie), Projektová výuka, Praktická výuka

Hodnotící metody

Ústní zkouška, Písemná zkouška, Esej, Seminární práce, Sebereflexe, Průběžné hodnocení

Stáhnout jako PDF