Marketing

Zkratka předmětu KOD/KZMA
Název předmětu Marketing
Akademický rok 2020/2021
Pracoviště / Zkratka KOD/KZMA
Název Marketing
Akreditováno/Kredity Ano/5
Rozsah hodin Přednáška 8 HOD/SEM
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět KOD/ZMA
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr ZimníLetní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem předmětu je získat základní teoretické znalosti marketingu, tj. orientovat se v základní terminologii, pochopit důvody jeho vzniku, významu, účelu, procesu, nástrojů a prakticky si formou řešení příkladů (popř. případových studií) vyzkoušet aplikaci marketingu v typických situacích ve firmách.

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:
Student zpracuje, podle pokynů přednášejícího viz MOODLE, zadané téma semestrální práce.

Požadavky ke zkoušce:
Zkouška se skládá ze dvou částí - písemné a ústní, pokud vyučující nerozhodne jinak - tj. pouze ústní.

Písemná část zkoušky má podobu testu, který obsahuje látku z předmětu ve zhruba 18 - 20 otázkách v časové dotaci přibližně 25 min. Pro úspěšné splnění písemné části je nutné získat 60 % z bodového hodnocení. Pokud student splní písemný test na více jak 95 %, bude tento test považován za splnění zkoušky a hodnocen stupněm výborně.

Ústní část: student odpovídá na dvě otázky, které si vylosuje.

Obsah

Témata přednášek:
1. Marketing, definice marketingu. Jeho úloha ve společnosti i firmě. Základní terminologie (př. direct marketing, gerilla marketing, viral marketing, holistický marketing, neuromarketing apod.). Vznik a vývoj marketingové teorie. Podstata marketingu. Vztah marketingu k výrobě. Ekonomická podstata marketingu. Marketingová činnost. Marketingová filozofie.
2. Marketingové prostředí. Vnitřní a vnější prostředí firmy. Marketingové makroprostředí a mikroprostředí podniku. Analýza prostředí.
3. Konkurence a konkurenční prostředí. Význam konkurence. Identifikace konkurence. Informační systém o konkurenci. Odhalení cílů konkurence.
4. Spotřebitelské a průmyslové trhy. Koneční spotřebitelé a jejich chování při nakupování. Průmysloví zákazníci i zákazníci zprostředkovatelé a jejich chování při nakupování. Kupní rozhodovací procesy. Model chování zákazníka. Poptávka - prognóza a predikce.
5. Segmentace trhu. Nalézání možností na cílových trzích pomocí jejich segmentace. Tržní segmenty (význam, postup tvorby a kritéria). Výhody segmentace, fáze segmentace.
6. Marketingový informační systém. Získávání informační pro marketingová rozhodnutí. Marketingová komunikace. Marketingový výzkum, účel, druhy, účastníci a marketingový proces.
7. Význam "4C" pro firmu. Marketingový mix "4P". Význam dalších "P".
8. Produkt (Product) a produktová politika. Produkt - pojem, třídění. Úrovně produktu, dimenze a vrstvy. Značka. Životní cyklus produktu. Strategie uvedení produktu na trh. Podnikatelské hodnocení produktu. Inovace a nové produkty. Výrobky a jejich klasifikace. Služby, povaha, vlastnosti a klasifikace.
9. Cena produktu (Price of product). Cenová politika. Cíle ceny, flexibilita, hladina a struktura cen. Určování cen v reálném světě. Nabídka X poptávka. Cena X hodnota. Přizbůsobení cen, cenové změny a reakce na tyto změny.
10. Místo produktu (Place of product). Distribuce. Distribuční cesty, úrovně, druhy a členění (cesty a fyzická distribuce).
11. Podporování, podněcování produktu (Promotion of product). Nástroje - reklama, podpora prodeje, osobní prodej, Public relations, publicita. Výběr médií. propagační prostředky. Reklamní kampaň. Pojem marketingová komunikace.
12. Marketingové řízení. Strategické řízení. Marketingové strategické řízení. Marketingové strategie. Marketingové taktiky. Marketingový program firmy.
13. Aplikovaný marketing. Mezinárodní marketing. Specifika a základní koncepce a význam pro firmu. Důvody a formy zapojení do mezinárodního marketingu.

Témata seminářů pro kombinované studium:
1. Marketing vznik a důvod vzniku. Základní terminologie.
2. Marketingové prostředí firmy
3. Marketingový mix
4. Marketingové řízení

Ostatní témata, která nejsou v plánu výuky kombinovaného studia zahrnuta, jsou určena k samostudiu pouze pro tuto formu studia.

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Bez podmiňujícího předmětu.

Získané způsobilosti

Studenti rozumí základní terminologii a principům marketingového přístupu k trhu, a jsou schopni s marketingem ve firmě/organizaci pracovat.

Garanti a vyučující
 • Garanti: Ing. Roman Švec, Ph.D.
 • Přednášející: Ing. Marie Švarcová, Ph.D., Ing. Roman Švec, Ph.D.
Literatura
 • www2.ef.jcu.cz/~svarcova
 • Solomon, M.R., Marshall, G.W., Stuart, E.W. Marketing očima světových marketing manažerů. Brno: Computer Press, 2006. ISBN 80-251-1273-X.
 • ŠVARCOVÁ, M. Základní principy marketuingu. Praha, 2016.
 • McCARTHY, E.J., PEREAULT, W.D. Základy marketingu. Praha, 1995.
 • ERDÉLY, E. Baťa - Švec, který dobyl svět. Praha, 1990.
 • BÁRTA, V., BÁRTOVÁ, H. Marketingový výzkum trhu. Praha, 1991.
 • WHITELEY, R.C. Podnik řízený zákazníkem. Praha, 1991. ISBN 80-85605-69-4.
 • KOTLER, P., ARMSTRONG, G. Principles of Marketing. Prentice Hall, 2000.
 • BEARDEN, W. O. Marketing: principles & perspectives. Chicago, 1995.
 • Horáková. Strategický marketing. Praha, 2003. ISBN 8024704471.
 • BAŤA, J.T., SINCLAIROVÁ, S. Tomáš Baťa-Švec pro celý svět.
 • HLAVÁČ, M. Tvůrci českého zázraku. Praha, 2000.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming)

Hodnotící metody

Ústní zkouška, Písemná zkouška, Test, Seminární práce

Stáhnout jako PDF