Služby v cestovním ruchu 2

Zkratka předmětu KOD/KSCR2
Název předmětu Služby v cestovním ruchu 2
Akademický rok 2020/2021
Pracoviště / Zkratka KOD/KSCR2
Název Služby v cestovním ruchu 2
Akreditováno/Kredity Ano/4
Rozsah hodin Přednáška 8 HOD/SEM
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět KOD/SCR2
Vyloučené předměty
Podmiňující KOD/KSCR1, KOD/KST1, KOD/SCR1, KOD/ST1
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr Letní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem předmětu je zdůvodnit význam poskytování služeb v procesu uspokojování potřeb návštěvníků v cestovním ruchu a osvojit si technologii jejich poskytování tak, aby získané poznatky byly využitelné v praxi.

Požadavky na studenta

Požadavky na zápočet:
- tvorba, odevzdání a uspokojivé hodnocení seminární práce na zadané téma (struktura a rozsah seminární práce bude specifikován v rámci e-learningového prostředí moodle).
- zápočtový test.

Požadavky na zkoušku:
Uspokojivé hodnocení ústní zkoušky.

Obsah

Osnova kurzu (témata konzultací):
1. Informační služby. Význam poskytování informačních služeb v cestovním ruchu. Informační a
rezervační systémy v cestovním ruchu. Internet. Turistická informační centra, jejich provoz a
produkty. Tvorba informačních materiálů v cestovním ruchu. Sportovně-rekreační služby v
cestovním ruchu. Charakteristika a význam poskytování sportovně-rekreačních služeb. Podmínky
jejich poskytování. Služby poskytované cyklistům a turistům. Služby zimních středisek
cestovního ruchu. Kulturně-společenské služby. Charakteristika a význam poskytování kulturně-
společenských služeb. Podmínky jejich poskytování. Služby kulturního cestovního ruchu. Kulturně-
historické atraktivity CR, vztah památkové péče a cestovního ruchu.
2. Služby cestovních kanceláří a cestovních agentur. Význam, funkce a klasifikace cestovních
kanceláří a cestovních agentur. Cestovní kanceláře v ČR a jejich spolupráce. Vybrané podmínky
poskytování služeb cestovními kancelářemi a cestovními agenturami. Produkt cestovních
kanceláří a cestovních agentur (zprostředkování, organizování a poskytovaní). Distribuce
produktu cestovních kanceláří a cestovních agentur. Průvodcovské služby. Průvodcovské služby
jako součást asistence v cestovním ruchu. Význam a klasifikace průvodcovských služeb. Animační
služby. Animační služby jako součást asistence v cestovním ruchu. Animační aktivity v
cestovním ruchu, jejich struktura a charakteristika. Zabezpečení poskytování animačních služeb.
3. Pojišťovací služby v cestovním ruchu. Význam pojištění v cestovním ruchu. Smlouvy o pojištění v
cestovním ruchu. Druhy pojištění v cestovním ruchu a jejich charakteristika. Nekomerční
zdravotní pojištění návštěvníků v cestovním ruchu. Lázeňské služby. Indikační zaměření
přírodních léčivých lázní. Materiální podmínky poskytování
lázeňských služeb. Význam, charakteristika a klasifikace lázeňských služeb. Služby zdravotního
cestovního ruchu. Služby kongresového a incentivního cestovního ruchu. Charakteristika a
klasifikace kongresových akcí. Význam, podmínky a klasifikace kongresových služeb. Organizování
kongresových akcí. Služby incentivního cestovního ruchu a jejich význam.
4. Služby venkovského cestovního ruchu. Charakteristika a význam služeb venkovského cestovního
ruchu. Standardizace zařízení služeb venkovského cestovního ruchu. Ubytovací, stravovací a
doplňkové služby venkovského cestovního ruchu. Služby pro specifické segmenty trhu cestovního
ruchu. Služby cestovního ruchu pro děti a mládež, pro mladé rodiny s dětmi, pro seniory, pro
zájemce o dobrodružní cestovní ruch, pro zájemce o zážitkový cestovní ruch. Ostatní služby v
cestovním ruchu. Směnárenské služby v cestovním ruchu. Cestovní doklady a
celní řízení v cestovním ruchu. Vízová agenda v zahraničním cestovním ruchu. Zdravotnické
opatření v zahraničním cestovním ruchu. Konzulární pomoc českým občanům v zahraničí. Služby
místní infrastruktury ve vztahu k cestovnímu ruchu. Komunikace personálu poskytujícího služby
CR. Právní odpovědnost podniků cestovního ruchu za standard poskytovaných služeb (reklamace a
jejich řešení. Zásady manipulace s peněžními prostředky při úhradách za poskytnuté služby
cestovního ruchu

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Základní znalosti problematiky služeb v cestovním ruchu na úrovni kurzu SCR 1.

Získané způsobilosti

Studenti rozumí komplexnímu pojetí služeb v cestovním ruchu a dokáže popsat a diskutovat jejich specifika. Student je teoreticky připraven na poskytování všech služeb cestovního ruchu jakožto komplexní nabídky cestovního ruchu.

Garanti a vyučující
 • Garanti: Ing. Roman Švec, Ph.D.
 • Přednášející: Ing. Roman Švec, Ph.D.
Literatura
 • ORIEŠKA, J. Služby v cestovním ruchu. Praha: Idea servis, 2010. ISBN 978-80-85970-68-5.
 • ZELENKA, J., PÁSKOVÁ, M. Cestovní ruch ? výkladový slovník. Praha: Linde, 2012. ISBN 978-80-7201.
 • Schwartzhoffová, E. Lázeňství a wellness. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2016.
 • Palatková, M. Management cestovních kanceláří a agentur. Praha: Grada Publishing, 2013.
 • Vajčnerová, I., & Ryglová, K. Management kvality služeb v cestovním ruchu: jak zvýšit kvalitu služeb a spokojenost zákazníků. Praha: Grada Publishing, 2017.
 • GÚČIK. M. Manažérstvo sťažností v organizaciách služieb. Banská Bystrica: UMB, 2009. ISBN 978-80-8083-839-3.
 • Odborná časopisová literatura ? C.O.T. business aj.
 • GOELDNER, C. R., RITCHIE, J. R. B. Tourism: Principles, Practices, Philosophies. New York: Wiley,, 200. ISBN 978-0-470-44060-5.
 • Webové stránky s aktuálními informacemi k jednotlivým tématům.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming), Práce s textem (učebnicí, knihou), Projekce (statická, dynamická), Individuální příprava ke zkoušce

Hodnotící metody

Kombinovaná zkouška, Seminární práce

Stáhnout jako PDF