Služby v cestovním ruchu 1

Zkratka předmětu KOD/KSCR1
Název předmětu Služby v cestovním ruchu 1
Akademický rok 2020/2021
Pracoviště / Zkratka KOD/KSCR1
Název Služby v cestovním ruchu 1
Akreditováno/Kredity Ano/4
Rozsah hodin Přednáška 8 HOD/SEM
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět KOD/SCR1
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr Zimní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem předmětu je zdůvodnit význam poskytování služeb v procesu uspokojování potřeb návštěvníků v cestovním ruchu a osvojit si technologii jejich poskytování tak, aby získané poznatky byly využitelné v praxi.

Požadavky na studenta

Požadavky na zápočet:
uspokojivé hodnocení samostatné práce na vybrané téma z oblasti stravovacích a ubytovacích služeb
v CR
Požadavky na absolvování zkoušky:
Ústní prezentace znalostí z problematiky odpovídající osnově a obsahu kurzu formou kontrolních otázek.


Obsah

1. Cíl předmětu, zdůvodnění jeho obsahu a struktury. Potřeby návštěvníků v cestovním ruchu a jejich
uspokojování s důrazem na služby cestovního ruchu. Cestovní ruch; systém cestovního ruchu;
charakteristika současného trhu cestovního ruchu; nové typy cestovního ruchu jako možnost rozvoje
podniků cestovního ruchu; definice služeb; podstata služeb v cestovním ruchu a jejich znaky;
komplexnost a kvalita služeb cestovního ruchu; podniky cestovního ruchu; členění služeb v
cestovním ruchu; nejatraktivnější a místa a podniky cestovního ruch v ČR; diskuse na téma
spokojenost se službami v cestovním ruchu v ČR,
2. Ubytovací služby v cestovním ruchu. Historie ubytování v cestovním ruchu; charakteristika,
definování a význam poskytování ubytovacích služeb; ubytovací zařízení jako nositel ubytovacích
služeb; produkt ubytovacích zařízení; péče o hosta v ubytovacím zařízení; typologie ubytovacích
zařízení; typy ubytovacích jednotek a jejich vybavení; vybavení společných prostor ubytovacího
zařízení; moderní design ubytovacích jednotek a společných prostor; organizování jako činnost;
smysl a podstata organizování ubytovacího zařízení; organizační struktury a úrovně řízení v
ubytovacích zařízeních.
3. Stravovací služby v cestovním ruchu. Historie poskytování stravovacích služeb; charakteristika,
definování a význam poskytování stravovacích služeb; Stravovací zařízení jako nositel
stravovacích služeb, typologie stravovacích zařízení; nabídka stravovacích zařízení;
gastronomická pravidla,jídelní a nápojový lístek, menu; způsoby a systémy obsluhy, slavnostní
způsoby obsluhy; využití národní a světové gastronomie v nabídce stravovacích zařízení; význam
gastronomie v současném cestovním ruchu; Česká národní a mezinárodní kuchyně.
4. Dopravní služby v cestovním ruchu. Doprava a cestovní ruch; význam poskytování dopravních služeb
v cestovním ruchu; charakteristika a klasifikace dopravních služeb. Služby železniční dopravy v
cestovním ruchu; materiálně technické podmínky poskytování služeb; sortiment poskytovaných
služeb; jízdní řády; dopravní ceniny. Služby letecké dopravy v cestovním ruchu; materiálně
technické podmínky poskytování služeb; sortiment poskytovaných služeb; práva a povinnosti letecky
přepravovaných cestujících. Letové řády. Dopravní tarify, ceniny, slevy a reklamace. Služby
silniční dopravy v cestovním ruchu; materiálně technické podmínky poskytování služeb; sortiment
poskytovaných služeb; práva a povinnosti cestujících; jízdní řády; dopravní ceniny, slevy a
reklamace. Služby vodní dopravy v cestovním ruchu; materiálně technické podmínky poskytování
služeb; sortiment poskytovaných služeb. Práva a povinnosti cestujících. Jízdní řády. Dopravní
tarify, slevy a reklamace. Služby ostatních druhů dopravy v cestovním ruchu; horská dopravní
zařízení; netradiční druhy dopravy.

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Základní znalosti problematiky cestovního ruchu na úrovni kurzu KCR 1.

Získané způsobilosti

Studenti rozumí prvkům v oblasti poskytování základních služeb v cestovním ruchu a jsou schopni řešit problémy provozu podniků poskytujících specifikované služby.

Garanti a vyučující
 • Garanti: Ing. Roman Švec, Ph.D.
 • Přednášející: Ing. Roman Švec, Ph.D.
Literatura
 • BERÁNEK, J. Provozujeme pohostinství a ubytování. Praha, 2004. ISBN 80-86724-02-6.
 • ORIEŠKA, J. Služby v cestovním ruchu. Praha, 2010. ISBN 978-80-85970.
 • ZELENKA, J., PÁSKOVÁ, M. Cestovní ruch ? výkladový slovník.Praha, 2012. ISBN 978-80-7201-880-2.
 • ČSN 18 513 Služby cestovního ruchu - Hotely a ostatní kategorie turistického ubytování, terminologie.
 • ČSN 76 1110 Služby cestovního ruchu - Klasifikace ubytovacích zařízení - Kategorie hotel, hotel garni, penzion a motel.
 • Šefčík, V. Management služeb hotelnictví a cestovního ruchu ? vybrané kapitoly. Český Těšín: 2 Theta., 2017.
 • Oficiální jednotná klasifikace ubytovacích zařízení ČR 2013 až 2015.
 • Farková, B. Technika zahraničních zájezdů. Praha: Idea Servis, 2014.
 • Pantelidis, I.S. The Routledge handbook of hospitality management. London: Routledge., 2017.
 • GOELDNER, C. R., RITCHIE, J. R. B. Tourism: Principles, Practices, Philosophies. New York, 2009. ISBN 978-0-470-44060-5.
 • Hán, J. Vybrané kapitoly z hotelnictví a gastronomie. Svazek druhý: Ubytovací služby. Praha: Wolters Kluwer., 2016.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming), Práce s textem (učebnicí, knihou), Projekce (statická, dynamická)

Hodnotící metody

Rozbor produktů pracovní činnosti studenta (technické práce), Kombinovaná zkouška, Seminární práce

Stáhnout jako PDF