Provoz ubyt. a strav. zařízení

Zkratka předmětu KOD/KPUSZ
Název předmětu Provoz ubyt. a strav. zařízení
Akademický rok 2020/2021
Pracoviště / Zkratka KOD/KPUSZ
Název Provoz ubyt. a strav. zařízení
Akreditováno/Kredity Ano/3
Rozsah hodin Přednáška 8 HOD/SEM
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět KOD/PUSZ
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zápočet
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ne
Vyučovaný semestr Letní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem předmětu je objasnit role a význam jednotlivých úseků provozu ubytovacích a stravovacích zařízení a vysvětlit zásady provozu jednotlivých provozních úseků těchto podniků.
Studenti budou také seznámeni jednotlivými pracovními pozicemi ve zkoumaných zařízeních, náplní jejich práce, dále s materiálně-technickým zajištěním provozu a prodejem produktu zkoumaných zařízení.Požadavky na studenta

Kombinované studium:
A) Splnění požadavků při písemném zápočtovém testu
B) Účast na výuce - podmínky jsou stanoveny vyučujícím na první přednášce

Obsah

Osnova kurzu - témata přednášek:
1. Úvod do předmětu. Historie a vývoj hotelnictví a pohostinství. Podmínky podnikání. Základní terminologie ubytovacích a stravovacích služeb. Hotelový management. Oblasti managementu. Organizační struktura. Obchodně ekonomické oddělení. Moderní formy řízení ubytovacích a stravovacích provozoven. Kvalita a kontrola. Personalistika. Vedení lidí. Zaměstnanci a jejich výběr.
2. Ubytovací úsek. Technický úsek. Ostatní úseky ubytovacích zařízení. Operativně technická evidence. Vybavení hotelových pokojů. Ostatní vybavení pro MICE, lázeňskou a wellness a leisure klientelu.
3. Stravovací úsek ubytovacího zařízení. Stravovací zařízení provoz výrobního a odbytového střediska. Formy obsluhy a nároky na personál a vybavení.
4. Hotelový marketing. Využití marketingu v řízení ubytovacího zařízení. Marketingový mix. Praktické aplikace marketingového mixu v ubytovacích a stravovacích službách.
Nové technologie v ubytovacích a stravovacích službách. Praktické aplikace etiky v hotelnictví a pohostinství. Krizový management. Etika. Sociální cestovní ruch ve vztahu k hotelnictví a pohostinství. Sdružení, asociace a organizace v ubytovacích a stravovacích službách.


Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Základní znalosti na úrovni kurzu CR 1 a SCR 1.

Získané způsobilosti

Studenti rozumí rolím jednotlivých úseků provozu podniků poskytujících ubytovací a stravovací služby, mají základní přehled o řízení a provozu ubytovacích a stravovacích zařízení a jsou schopni řešit problémy provozu jednotlivých úseků provozu těchto podniků. Díky znalostem získaných v tomto kurzu a kurzu SCR 1 mají komplexní představu o produktu, organizačním a materiálně-technickým zajištěním provozu a prodeji produktu ubytovacích a stravovacích zařízení

Garanti a vyučující
 • Garanti: Ing. Roman Švec, Ph.D.
 • Přednášející: Ing. Roman Švec, Ph.D.
Literatura
 • Šefčík, V., Jeřábek, T. (2017). Management služeb hotelnictví a cestovního ruchu - vybrané kapitoly. Český Těšín: 2 Theta.
 • Beránek, J. (2013). Moderní řízení hotelového provozu. Praha.
 • Pantelidis, I. S. (2017). The Routledge handbook of hospitality management. London: Routledge.
 • Informační systém MOODLE.
 • Management Consulting Group, s.r.o. (2008). Pohostinství pro cestovní ruch. Praha: MMR.
 • Beránek, J. (2004). Provozujeme pohostinství a ubytování. Praha: magConsulting.
 • METZ, R., GRÜNNER, H., KESSLER, T. (2008). Restaurace a host. Praha: Europa - Sobotáles cz.
 • STÁREK, V., VACULKA, J. (2008). Ubytovací úsek v oblasti cestovního ruchu. Praha: MMR.
 • Uysal, M., Schwart, Z., Sirakaya-Turk, E. (2016). Managtement science in hospitality and tourism. Oakvillw: Apple Academic Press.
 • KŘÍŽEK, F., NEUFUS,J. (2011). Moderní hotelový management. Praha: Grada Publishing.
 • Evans, N. (2015). Strategic management for tourism, hospitality and events. London: Routledge.
 • Tesone, D. V. (2011). Zásady řízení pro obor hotelnictví, gastronomie a turismu. Praha: Wolters Kluwert Česká republika.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Práce s textem (učebnicí, knihou), Demonstrace, Projekce (statická, dynamická), Aktivizující (simulace, hry, dramatizace), E-learning, Exkurze

Hodnotící metody

Ústní zkouška

Stáhnout jako PDF