Destinační management a marketing

Zkratka předmětu KOD/KDMM
Název předmětu Destinační management a marketing
Akademický rok 2020/2021
Pracoviště / Zkratka KOD/KDMM
Název Destinační management a marketing
Akreditováno/Kredity Ano/4
Rozsah hodin Přednáška 14 HOD/SEM
Vyučovací jazyk
Nahrazovaný předmět
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zápočet
Forma zakončení Písemná
Zápočet před zkouškou Ne
Vyučovaný semestr ZimníLetní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem předmětu je vysvětlení podstaty destinačního managementu a jeho specifik, aplikace zásad marketingu v destinaci a příprava studentů na případné uplatnění v místních, regionálních, národních popř. mezinárodních organizacích a institucích, které se podílejí na rozvoji turismu v destinaci.

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:
1) Zpracování a odevzdání týmového semestrálního projektu dle zadání specifikovaném v moodle.
2) Zpracování individuálních úkolů (max. 2 za semestr) specifikovaných v moodle

Formát všech úkolů je nutné dodržet dle zadání, termíny pro odevzdání jsou uvedeny v moodle.

Další aktuální informace k předmětu budou k dispozici v moodle. Proto jej prosím průběžně sledujte. Především si hlídejte termíny odevzdání jednotlivých úkolů. Jejich splnění je podmínkou získání zápočtu.

Jakékoliv dotazy či problémy je vhodné co nejdříve konzultovat s vyučujícím, který může výše uvedená pravidla upřesnit či doplnit. Musí k tomu ovšem být vážné důvody.

Obsah

Témata přednášek:
1. Úvod do problematiky destinačního managementu a marketingu
2. Destinace turismu a způsoby jejího vymezení
3. Politika rozvoje turismu v destinaci a destinační strategie
4. Institucionální zabezpečení managementu destinace
5. Systémové pojetí managementu destinace
6. Konkurenceschopnost, udržitelnost a odpovědnost v destinaci turismu
7. Strategický marketing destinace turismu
8. Taktický marketing destinace turismu
9. Systém financování rozvoje turismu v destinaci
10. Systém řízení kvality destinace turismu

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Získané způsobilosti


Garanti a vyučující
 • Přednášející: prof. JUDr. Ludmila Novacká, Ph.D., doc. Ing. Kamil Pícha, Ph.D., Ing. Roman Švec, Ph.D.
Literatura
 • Palatková. Marketingový management destinací. Praha: Grada. ISBN 978-80-247-3749-2.
 • PALATKOVÁ, M. Destinační management a vytváření produktů v cestovním ruchu. Praha: MMR, 2007.
 • HOLEŠINSKÁ, A. Destinační management aneb jak řídit turistickou destinaci. Brno: ESF MU, 2007.
 • null
 • BIEGER, T. Management von Destinationen. München: Oldenbourg, 2008.
 • Kiráľová, A. Marketing destinace cestovního ruchu. Praha: Ekopress, 2003.
 • MORRISON, A., M. Marketing pohostinství a cestovního ruchu. Praha: Victoria Publishing, a.s., 1995.
 • Palatková, M. Marketingová strategie destinace cestovního ruchu. Jak získat více příjmů z cestovního ruchu. Praha: Grada Publishung, 2006.
 • www.czechtourism.cz.
 • www.mmr.cz.
 • www.unwto.org.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming)

Hodnotící metody

Test, Seminární práce

Stáhnout jako PDF