Cestovní ruch 2

Zkratka předmětu KOD/KCR2
Název předmětu Cestovní ruch 2
Akademický rok 2020/2021
Pracoviště / Zkratka KOD/KCR2
Název Cestovní ruch 2
Akreditováno/Kredity Ano/3
Rozsah hodin Přednáška 8 HOD/SEM
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět KOD/CR2
Vyloučené předměty KOD/CR2, KOD/KTOU2, KOD/TOU2, KOD/YTOU2
Podmiňující KOD/CR1, KOD/KCR1, KOD/KTUR, KOD/TUR, KOD/KSCR1, KOD/KST1, KOD/SCR1, KOD/ST1, KOD/KSCR2, KOD/KST2, KOD/SCR2, KOD/ST2
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr Letní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem předmětu je objasnit postavení cestovního ruchu v rámci národního hospodářství státu, zhodnotit sílu odvětví v národní ekonomice a vysvětlit vliv přímých, nepřímých, indukovaných a multiplikačních efektů na cestovní ruch. Studenti se seznámí s problematikou statistického monitoringu výkonů cestovního ruchu, především se Satelitním účtem cestovního ruchu. Cílem předmětu je rovněž objasnit specifika, která jsou typická pro trh cestovního ruchu, trendy v nabídce a poptávce, prognózování poptávky, spotřební chování a cenovou politiku v cestovním ruchu.

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:

Odevzdání seminární práce na zadané téma (individuálně) dle struktury a rozsahu specifikovaných v moodle. Možné hodnocení seminární práce v moodlu je 100 (=splnil) nebo 0 (=nesplnil). Při hodnocení 0 (=nespilnil) je možné dodatečně odevzdat maximálně jednou po zapracování připomínek v komentáři hodnocení.

Termíny pro odevzdání jsou uvedeny v moodle.

Další aktuální informace k předmětu budou k dispozici v moodle. Proto jej prosím průběžně sledujte.

Jakékoliv dotazy či problémy je vhodné co nejdříve konzultovat s vyučujícím, který může výše uvedená pravidla upřesnit či doplnit. Musí k tomu ovšem být vážné důvody.

Požadavky ke zkoušce:

Předmětem zkoušky jsou znalosti problematiky kurzu na základě přednášek a povinné studijní literatury v daném rozsahu. Zkoušku lze skládat až po udělení zápočtu.

Přednášky jsou pomůckou pro pochopení problematiky, nikoliv jediným a vyčerpávajícím zdrojem informací. Ke každému tématu přednášky jsou v moodle doplněny potřebné informační zdroje pro studium, které musí student ke zkoušce adekvátním způsobem zvládnout.

Zkouška probíhá písemnou formou, pro absolvování je nutné dosáhnout alespoň 60% úspěšnosti. Test obsahuje 15 otázek, 10 uzavřených s možnostmi výběru variant A-E, kde pouze jedna varianta je správná (každá správná odpověď = 1 b.), a 5 otevřených (za každou otázku max. 2 body - hodnocené po půlbodech). Student má pro vyplnění testu k dispozici 30 minut čistého času.

Obsah

Témata konzultací:
1. Produkt cestovního ruchu.
2. Poptávka v cestovním ruchu.
3. Nabídka v cestovním ruchu.
4. Cestovní ruch a ekonomický rozvoj. Politika cestovního ruchu.

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Získané způsobilosti

Garanti a vyučující
  • Garanti: Ing. Roman Švec, Ph.D.
  • Přednášející: Ing. Roman Švec, Ph.D.
Literatura
  • Beránek,J.a kol.:. Ekonomika cestovního ruchu. Praha, 2013. ISBN 978-80-86724-46-1.
  • Palatková, Z.;Zichová J.:. Ekonomika turismu:turismus České republiky:vymezení a fungování trhu turismu, přístupy k hodnocení významu a vlivu turismu, charakteristika turismu České republiky.Grada. Praha.2011.ISBN 978 8024737485.
  • Kotíková, H. Nové trendy v nabídce cestovního ruchu. Praha: Grada Publishing, 2013.
  • Němčanský, M. Odvětví cestovního ruchu. Karviná: Slezská univerzita v Opavě, 1999.
  • Franke, A. a kol.:. Statistiky cestocního ruchu. Praha, 2012. ISBN 978-80.7357-717-9.
  • www.czechtourism.cz
  • internetové stránky. www.czso.cz.
  • www.mmr.cz
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming), Práce s textem (učebnicí, knihou), E-learning, Individuální příprava ke zkoušce

Hodnotící metody

Písemná zkouška, Seminární práce

Stáhnout jako PDF