Cestovní ruch 1

Zkratka předmětu KOD/KCR1
Název předmětu Cestovní ruch 1
Akademický rok 2020/2021
Pracoviště / Zkratka KOD/KCR1
Název Cestovní ruch 1
Akreditováno/Kredity Ano/5
Rozsah hodin Přednáška 8 HOD/SEM
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět KOD/CR1
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr Letní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem předmětu je osvojení si základních poznatků o cestování a cestovním ruchu v historických souvislostech a pochopení cestovního ruchu jako systému včetně jeho okolí. Student získá přehled o formách a druzích CR, na základě vymezení objektu a subjektu CR si osvojí podstatu a zákonitosti trhu CR. Vysvětleny budou souvislosti cestovního ruchu v mezinárodním kontextu, specifika marketingu v cestovním ruchu a využití nových technologií v cestovním ruchu, stejně tak jako právní předpisy a institucionální zabezpečení cestovního ruchu.

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:

A) Sepsání semestrální práce a její odevzdání v systému Moodle do 17.5. (maximální hodnocení 70 bodů).
B) Prezentace semestrální práce (min. 20 minut) na poslední konzultaci a diskuse k práci

Formát všech úkolů je nutné dodržet dle zadání, termíny pro odevzdání jsou uvedeny v Moodle.

Další aktuální informace k předmětu budou k dispozici v Moodle. Proto jej prosím průběžně sledujte. Především si hlídejte termíny odevzdání jednotlivých úkolů. Jejich splnění je podmínkou získání zápočtu.

Jakékoliv dotazy či problémy je vhodné co nejdříve konzultovat s vyučujícím, který může výše uvedená pravidla upřesnit či doplnit. Musí k tomu ovšem být vážné důvody.

Požadavky ke zkoušce:

Předmětem zkoušky jsou znalosti problematiky kurzu na základě přednášek a povinné studijní literatury v daném rozsahu. Zkoušku lze skládat až po udělení zápočtu.

Konzultace jsou pomůckou pro pochopení problematiky, nikoliv jediným a vyčerpávajícím zdrojem informací. Ke každému tématu přednášky jsou v Moodle doplněny potřebné informační zdroje pro studium, které musí student ke zkoušce adekvátním způsobem zvládnout.

Zkouška probíhá písemnou a ústní formou.
A) Písemný test s uzavřených a otevřených otázek (maximální možný zisk je 100 bodů). Pro úspěšné absolvování testu je minimální zisk 70 bodů.
B) Ústní zkouška


Obsah

Témata konzultací:
1. Základní vymezení cestovního ruchu; systém cestovního ruchu; faktory rozvoje a rozmístění cestovního ruchu.
2. Typologie cestovního ruchu; Cestovní ruch v historickém kontextu.
3. Trh cestovního ruchu a faktory ovlivňující trh cestovního ruchu; produkt cestovního ruchu; marketing v cestovním ruchu
4. Destinace cestovního ruchu; státní politika cestovního ruchu; institucionální zabezpečení rozvoje cestovního ruchu; informační a komunikační technologie v cestovním ruchu; mezinárodní cestovním ruch - internacionalizace a globalizace v cestovním ruchu; Právní předpisy v cestovním ruchu

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Získané způsobilosti

Garanti a vyučující
 • Garanti: Ing. Roman Švec, Ph.D.
 • Přednášející: Ing. Roman Švec, Ph.D.
Literatura
 • Hesková, M. a kol. Cestovní ruch. Praha: fortuna, 2011.
 • Pásková, M., Zelenka, J.:. Cestovní ruch. Výkladový slovník. Praha: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, 2002.
 • Palatková, M. & Zichová, J. Ekonomika turismu. Praha: Grada Publishing, 2011.
 • Palatková, M. Mezinárodní cestovní ruch. Praha: Grada Publishing, 2011.
 • Časopis C.O.T. Bussines.
 • Minář, P. a kol. Technika, management a marketing v CR. Hradec Králové: Gaudeamus, 1996.
 • Lohmann, G.; Panosso Netto, A. Tourism theory : concepts, models and systems. Wallingford: CABI, 2017.
 • www.accka.cz
 • www.ack.cz
 • www.czechtourism.cz
 • www.mmr.cz
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming), E-learning

Hodnotící metody

Písemná zkouška, Seminární práce

Stáhnout jako PDF