English for IT in Business

Zkratka předmětu KOD/ENITB
Název předmětu English for IT in Business
Akademický rok 2020/2021
Pracoviště / Zkratka KOD/ENITB
Název English for IT in Business
Akreditováno/Kredity Ano/4
Rozsah hodin Přednáška 1 HOD/TYD Cvičení 2 HOD/TYD
Vyučovací jazyk angličtina
Nahrazovaný předmět KJE/ENITB
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr Zimní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem předmětu English for IT in Business je rozvinout u studentů ekonomicko-informatických oborů všechny čtyři komunikační dovednosti (čtení, psaní, poslech a mluvený projev) v anglickém jazyce se zaměřením na informatiku v ekonomické oblasti. Předmět vedený komunikativním způsobem rozvíjí jazykovou kompetenci studentů, seznamuje je se slovní zásobou z výše uvedené oblasti a klíčovými gramatickými jevy nezbytnými pro úspěšnou konverzaci na informaticko-ekonomická témata. Kladen je důraz nejenom na schopnost studentů plynule vyjádřit své myšlenky a názory, nýbrž i na jejich gramatickou a výslovnostní správnost. Studenti jsou schopni komunikovat, prezentovat a formulovat správně v anglickém jazyce své myšlenky, rozumí mluvenému i psanému projevu v anglickém jazyce a ovládají slovní zásobu z oblasti informatiky a ekonomie na úrovni B2.

Požadavky na studenta

Zápočet: splnění všech úkolů v systému Moodle s celkovou úspěšností alespoň 90%, úspěšnost v písemné části závěrečného zápočtového testu minimálně na 70%.
Zkouška: rozhovor s rodilým mluvčím na některé z probíraných témat.

Obsah

Přednášky (gramatika):
1 - irregular plural, collective nouns
2 - prepositional phrases
3 - gerund vs infinitive
4 - word order, inversion
5 - British vs American English
6 - word formations
7 - subjunctive
8 - IT English advaced terminology
9 - frequent spelling mistakes
10 - IT English specifics
11 - Academic English specifics 1
12 - Academic English specifics 2
13 - written test


Cvičení (konverzace):
1 - Computer Basics
2 - History of Computers
3 - Computers in Business
4 - Business Video-conferencing
5 - Media
6 - Data Centers and Security
7 - Software and Programming
8 - Multimedia
9 - Mobility
10 - Surveillance
11 - Economic Indicators
12 - Comptutational Statistics
13 - speaking test

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Jazyková úroveň B1+.

Získané způsobilosti

Garanti a vyučující
  • Garanti: PhDr. Marek Šulista, Ph.D.
  • Přednášející: BSc. Justin Calvin Schaefer, PhDr. Marek Šulista, Ph.D.
  • Cvičící: BSc. Justin Calvin Schaefer, PhDr. Marek Šulista, Ph.D.
Literatura
  • RICCA-MCCARTHY, T. English for Telecoms and Information Technology. Oxford University Press, 2009.
  • ESTERAS, S. Infotech - English for computer users. Cambridge University Press, 2008.
  • MURPHY, R. English Grammar in Use. CUP, 2004.
  • Esteras S.R., Fabré E.M. Professional English in Use - ICT. Cambridge University Press, 2007. ISBN 978-0521685436.
Vyučovací metody

Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming)

Hodnotící metody

Didaktický test

Stáhnout jako PDF