Cestovní ruch 2

Zkratka předmětu KOD/CR2
Název předmětu Cestovní ruch 2
Akademický rok 2020/2021
Pracoviště / Zkratka KOD/CR2
Název Cestovní ruch 2
Akreditováno/Kredity Ano/3
Rozsah hodin Přednáška 1 HOD/TYD Cvičení 2 HOD/TYD
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět
Vyloučené předměty KOD/KCR2, KOD/KTOU2, KOD/TOU2, KOD/YTOU2
Podmiňující KOD/CR1, KOD/KCR1, KOD/KTUR, KOD/TUR, KOD/KSCR1, KOD/KST1, KOD/SCR1, KOD/ST1, KOD/KSCR2, KOD/KST2, KOD/SCR2, KOD/ST2
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr ZimníLetní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem předmětu je objasnit postavení cestovního ruchu v rámci národního hospodářství státu, zhodnotit sílu odvětví v národní ekonomice a vysvětlit vliv přímých, nepřímých, indukovaných a multiplikačních efektů na cestovní ruch. Studenti se seznámí s problematikou statistického monitoringu výkonů cestovního ruchu, především se Satelitním účtem cestovního ruchu. Cílem předmětu je rovněž objasnit specifika, která jsou typická pro trh cestovního ruchu, trendy v nabídce a poptávce, prognózování poptávky, spotřební chování a cenovou politiku v cestovním ruchu.

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:

A) Sepsání semestrální práce a její odevzdání v systému Moodle do 17.5. (maximální hodnocení 70 bodů).
B) Prezentace semestrální práce (min. 20 minut) v době určené vyučujícím dle platného harmonogramu.

Formát všech úkolů je nutné dodržet dle zadání, termíny pro odevzdání jsou uvedeny v Moodle.

Student je povinen chodit na semináře. Za semestr je možné využít dvě absence (ne však v termínu prezentace) bez nutnosti omluvy.

Další aktuální informace k předmětu budou k dispozici v Moodle. Proto jej prosím průběžně sledujte. Především si hlídejte termíny odevzdání jednotlivých úkolů. Jejich splnění je podmínkou získání zápočtu.

Jakékoliv dotazy či problémy je vhodné co nejdříve konzultovat s vyučujícím, který může výše uvedená pravidla upřesnit či doplnit. Musí k tomu ovšem být vážné důvody.

Požadavky ke zkoušce:

Předmětem zkoušky jsou znalosti problematiky kurzu na základě přednášek a povinné studijní literatury v daném rozsahu. Zkoušku lze skládat až po udělení zápočtu.

Přednášky jsou pomůckou pro pochopení problematiky, nikoliv jediným a vyčerpávajícím zdrojem informací. Ke každému tématu přednášky jsou v Moodle doplněny potřebné informační zdroje pro studium, které musí student ke zkoušce adekvátním způsobem zvládnout.

Zkouška probíhá ústní formou.

Obsah

Témata ke studiu:
1. Produkt cestovního ruchu.
2. Poptávka v cestovním ruchu.
3. Nabídka v cestovním ruchu.
4. Cestovní ruch a ekonomický rozvoj.
5. Politika cestovního ruchu.

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Získané způsobilosti

Garanti a vyučující
 • Garanti: Ing. Roman Švec, Ph.D.
 • Přednášející: Ing. Roman Švec, Ph.D.
 • Cvičící: Ing. Roman Švec, Ph.D.
Literatura
 • Beránek,J.a kol.:. Ekonomika cestovního ruchu. Praha, 2013. ISBN 978-80-86724-46-1.
 • Palatková, Z.;Zichová J.:. Ekonomika turismu:turismus České republiky:vymezení a fungování trhu turismu, přístupy k hodnocení významu a vlivu turismu, charakteristika turismu České republiky.Grada. Praha.2011.ISBN 978 8024737485.
 • Kotíková, H. Nové trendy v nabídce cestovního ruchu. Praha: Grada Publishing, 2013. ISBN 978-80-247-4603-6.
 • Hesková, M. & kol. Cestovní ruch pro VŠ a VOŠ. Praha: Fortuna, 2011.
 • Němčanský, M. Odvětví cestovního ruchu. Karviná: Slezská univerzita v Opavě, 1999.
 • Franke, A. a kol.:. Statistiky cestocního ruchu. Praha, 2012. ISBN 978-80.7357-717-9.
 • www.czechtourism.cz
 • internetové stránky. www.czso.cz.
 • www.mmr.cz
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming), E-learning

Hodnotící metody

Písemná zkouška, Seminární práce, Sebereflexe

Stáhnout jako PDF