Cestovní ruch 1

Zkratka předmětu KOD/CR1
Název předmětu Cestovní ruch 1
Akademický rok 2020/2021
Pracoviště / Zkratka KOD/CR1
Název Cestovní ruch 1
Akreditováno/Kredity Ano/5
Rozsah hodin Přednáška 2 HOD/TYD Cvičení 2 HOD/TYD
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr Letní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem předmětu je osvojení si základních poznatků o cestování a cestovním ruchu v historických souvislostech a pochopení cestovního ruchu jako systému včetně jeho okolí. Student získá přehled o formách a druzích CR, na základě vymezení objektu a subjektu CR si osvojí podstatu a zákonitosti trhu CR. Vysvětleny budou souvislosti cestovního ruchu v mezinárodním kontextu, specifika marketingu v cestovním ruchu a využití nových technologií v cestovním ruchu, stejně tak jako právní předpisy a institucionální zabezpečení cestovního ruchu.

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:

A) Sepsání semestrální práce a její odevzdání v systému Moodle do 17.5. (maximální hodnocení 70 bodů).
B) Prezentace semestrální práce (min. 20 minut) v době určené vyučujícím dle platného harmonogramu.

Formát všech úkolů je nutné dodržet dle zadání, termíny pro odevzdání jsou uvedeny v moodle.

Student je povinen chodit na semináře. Za semestr je možné využít dvě absence (ne však v termínu prezentace) bez nutnosti omluvy.

Další aktuální informace k předmětu budou k dispozici v moodle. Proto jej prosím průběžně sledujte. Především si hlídejte termíny odevzdání jednotlivých úkolů. Jejich splnění je podmínkou získání zápočtu.

Jakékoliv dotazy či problémy je vhodné co nejdříve konzultovat s vyučujícím, který může výše uvedená pravidla upřesnit či doplnit. Musí k tomu ovšem být vážné důvody.

Požadavky ke zkoušce:

Předmětem zkoušky jsou znalosti problematiky kurzu na základě přednášek a povinné studijní literatury v daném rozsahu. Zkoušku lze skládat až po udělení zápočtu.

Přednášky jsou pomůckou pro pochopení problematiky, nikoliv jediným a vyčerpávajícím zdrojem informací. Ke každému tématu přednášky jsou v moodle doplněny potřebné informační zdroje pro studium, které musí student ke zkoušce adekvátním způsobem zvládnout.

Zkouška probíhá písemnou a ústní formou.
A) Písemný test s uzavřených a otevřených otázek (maximální možný zisk je 100 bodů). Pro úspěšné absolvování testu je minimální zisk 70 bodů.
B) Ústní zkouška

Obsah

Témata ke studiu:
1. Základní vymezení cestovního ruchu
2. Systém cestovního ruchu
3. Faktory rozvoje a rozmístění cestovního ruchu
4. Typologie cestovního ruchu I
5. Typologie cestovního ruchu II
6. Cestovní ruch v historickém kontextu
7. Trh cestovního ruchu a faktory ovlivňující trh cestovního ruchu
8. Produkt cestovního ruchu
9. Marketing v cestovním ruchu
10. Destinace cestovního ruchu
11. Státní politika cestovního ruchu, Institucionální zabezpečení rozvoje cestovního ruchu
12. Informační a komunikační technologie v cestovním ruchu
13. Mezinárodní cestovním ruch - internacionalizace a globalizace v cestovním ruchu
14. Právní předpisy v cestovním ruchu


Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Získané způsobilosti

Garanti a vyučující
 • Garanti: Ing. Roman Švec, Ph.D.
 • Přednášející: Ing. Roman Švec, Ph.D.
 • Cvičící: Ing. Roman Švec, Ph.D.
Literatura
 • Hesková, M. a kol. Cestovní ruch. Praha: fortuna, 2011.
 • Pásková, M., Zelenka, J.:. Cestovní ruch. Výkladový slovník. Praha: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, 2002.
 • Palatková, M. & Zichová, J. Ekonomika turismu. Praha: Grada Publishing, 2011.
 • Palatková, M. Mezinárodní cestovní ruch. Praha: Grada Publishing, 2011.
 • Časopis C.O.T. Bussines.
 • Minář, P. a kol. Technika, management a marketing v CR. Hradec Králové: Gaudeamus, 1996.
 • Lohmann, G.; Panosso Netto, A. Tourism theory : concepts, models and systems. Wallingford: CABI, 2017.
 • Zelenka,J. a kol. Udržitelný cestovní ruch. Hradec Králové, 2013. ISBN 978-80-7435-244-7.
 • www.accka.cz
 • www.ack.cz
 • www.czechtourism.cz
 • www.mmr.cz
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming), Aktivizující (simulace, hry, dramatizace), E-learning, Exkurze

Hodnotící metody

Písemná zkouška, Test, Seminární práce

Stáhnout jako PDF