Marketingová komunikace

Zkratka předmětu KOD/CMK
Název předmětu Marketingová komunikace
Akademický rok 2020/2021
Pracoviště / Zkratka KOD/CMK
Název Marketingová komunikace
Akreditováno/Kredity Ano/5
Rozsah hodin Přednáška 16 HOD/SEM
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět KOD/KMK
Vyloučené předměty KOD/KMC, KOD/MC, KOD/YMC
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Písemná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr ZimníLetní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem kurzu je prohloubit znalosti studentů v oblasti marketingové komunikace jako nástroje marketingového mixu. Studenti dokážou navrhnout strategii marketingové komunikace a mají základní znalosti řízení komunikačního mixu.

Požadavky na studenta

Požadavky na zápočet:
Studenti splní během semestru 2 zápočtové testy. U obou testů je očekáváno min. 50% splnění, tj. získání 10 bodů z 20. Celkem za semestr student musí obdržet nejméně 20 bodů z celkových 40 možných. Získaný počet bodů je brán v úvahu při konečném hodnocení.

Požadavky ke zkoušce:
Zde je možné získat celkový počet 60 bodů. Zkouška má písemnou formu a skládá se ze dvou částí.
První část je zaměřena na obecnou orientaci v problematice s využitím různých typů otázek. Ta je hodnocena maximálně 50 body, přičemž je požadované splnění minimálně 70 %, tzn. 35 bodů.
Druhá část slouží k prozkoušení hloubky znalostí. Student tedy bude odpovídat souvisle na jedno zadané téma. Tato část je hodnocena maximálně 10 body, přičemž minimálně musí student splnit 50 %, tzn. 5 bodů.
Druhou část zkoušky je možné v odůvodněných případech absolvovat v ústní formě. Podmínky zůstávají shodné.
Nesplní-li student minimální požadavky na jakoukoli z částí zkoušky, musí opakovat celou zkoušku, a to maximálně dvakrát.

Do celkového hodnocení jsou započítány jak body ze seminářů, tak body dosažené v rámci zkoušky.

Obsah

Osnova kurzu - témata přednášek:
1. MK a její role v marketingovém mixu, definice MK, předmět MK, využití MK, typy komunikace,
procesy - jednostupňové a dvoustupňové modely (schémata), využití celebrity. Historické mezníky MK. Působení MK, specifika MK na mezinárodních trzích. Plánování MK, faktory ovlivňující komunikační strategii.
Komunikační taktiky - plánování komunikační kampaně. Tvorba komunikačního sdělení. Metody stanovení rozpočtu MK. Komunikační výzkum a měření účinnosti komunikace.
2. Integrovaná marketingová komunikace. Nástroje marketingové komunikace: Reklama: význam a cíle reklamy. Historie reklamy, druhy a funkce reklamy. Product placement. Podpora prodeje. Cíle, prostředky a techniky podpory prodeje. Public relations. Funkce a aktivity PR. Média relations. Krizová komunikace. Sponzoring. Historie, znaky.
3. Osobní prodej. Cíle a formy osobního prodeje. Etika osobního prodeje. Direct marketing. Nástroje a typy direct marketingu. Event marketing, jeho plánování. Typologie eventů. Výstavy a veletrhy, vývoj. Online komunikace. Využití internetu - médium, výzkum, komunikace se zákazníky. Média (TV, tisk, rádio, média out-of-home atd.) a mediální plánování.
12. Regulace marketingové komunikace. Zákonná regulace: Zákon o regulaci reklamy a další související prameny práva. Samoregulace: RPR, APR, AVR, ADMAZ. Eticky problematické oblasti v marketingové komunikaci. Trh komunikačních agentur. Nové trendy v marketingové komunikaci, využití nových trendů marketingu. Budoucnost marketingové komunikace - výzvy a omezení.

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Studenti musí mít znalosti z oblasti marketingového řízení.

Získané způsobilosti

Studenti dokážou navrhnout strategii marketingové komunikace a mají základní znalosti řízení komunikačního mixu.

Garanti a vyučující
 • Přednášející: Ing. Roman Švec, Ph.D.
Literatura
 • Karlíček, M., Král, P. Marketingová komunikace: Jak komunikovat na našem trhu. Praha, 2011. ISBN 978-80-247-3541-2.
 • KOTLER, P., ARMSTRONG, G. Principles of Marketing. Prentice Hall, 2000.
 • Zákon č. 40/95 o regulaci reklamy.
 • Schwab, R. Kommunikationspolitik im Handel, Handelsmarketing. Berlin: Gruyter, 1984.
 • KOTLER, P., KELLER, K. L. Marketing, management. Praha: Grada Publishing, 2007.
 • Foret, M. Marketingová komunikace. Computer Press Brno, 2003.
 • FREY, P. Marketingová komunikace. Praha: Management Press, 2008.
 • HESKOVÁ, M., ŠTARCHOŇ, P. Marketingová komunikace a moderní trendy v marketingu. Praha: Oeconomica, 2009.
 • Kotler, P., Wong, V., Saunders, J., Armstrong, G. Moderní marketing. Praha: Grada Publishing, 2007.
 • Ogilvy, D. Ogilvy o reklamě. Praha: Management Press, 1996.
 • Svoboda, V. Public relations - Moderně a účinně. Prah Grada, 2009.
 • Tellis, J. G. Reklama a podpora prodeje. Praha: Grada Publishing, 2000.
 • Koudelka, J. Spotřební chování a marketing. Praha: Grada Publishing, 1997.
 • Přibová, M. Strategické řízení značky. Praha: Ekopress, 2000.
 • Keller, K. L. Strategické řízení značky. Praha: Grada Publishing, 2007.
 • Horáková, I., Stejskalová, D., Škápová, H. Strategie firemní komunikace. Praha: Management Press, 2000.
 • Kohout, J. Veřejné mínění, image a metody public relations. Praha, Management Press, 1999.
 • www.apra.cz
 • www.ara.cz
 • Marketing & Media.
 • Marketing a komunikace.
 • Obchodní zákoník 513/1991 Sb., Zákon 143/2001 Sb. o hospodářské soutěži, Zákon 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, Zákon 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, Zákon 597/1992 Sb. o provozování rozhlasového a televizního vysílání, Zákon 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, Občanský zákoník 40/1964 Sb. ve znění zákona 230/2008 Sb.
 • Strategie.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming), E-learning

Hodnotící metody

Písemná zkouška, Esej, Test

Stáhnout jako PDF