Marketing

Zkratka předmětu KOD/CMAR
Název předmětu Marketing
Akademický rok 2020/2021
Pracoviště / Zkratka KOD/CMAR
Název Marketing
Akreditováno/Kredity Ano/6
Rozsah hodin Přednáška 18 HOD/SEM
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět KOD/MAR
Vyloučené předměty
Podmiňující KOD/KZMA, KOD/YZMA
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr ZimníLetní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem předmětu je získat základní teoretické znalosti marketingu, tj. jeho pojmosloví, účelu, procesu, nástrojů a prakticky si formou řešení případových studií vyzkoušet aplikaci marketingu v typických situacích ve firmách.

Požadavky na studenta

Zápočet:
Odevzdání semestrálního projektu v požadované kvalitě do termínu stanoveného vyučujícím.


Zkouška:
Předmětem zkoušky jsou znalosti problematiky předmětu na základě témat ke studiu a povinné studijní literatury v daném rozsahu. Zkoušku lze skládat až po udělení zápočtu.

Přednášky jsou pomůckou pro pochopení problematiky, nikoliv jediným a vyčerpávajícím zdrojem informací. Ke každému tématu jsou v Moodle doplněny potřebné informační zdroje pro studium, které musí student ke zkoušce adekvátním způsobem zvládnout.

Zkouška se skládá ze dvou částí: písemné a ústní.
Písemná část zkoušky má podobu testu, který obsahuje látku z předmětu ve 20 otázkách. Pro úspěšné splnění písemné části je požadována 60% úspěšnost. Pokud student splní písemný test na více jak 90 %, bude tento test považován za splnění zkoušky.
Ústní část - student odpovídá na zadané (popř. vybrané) otázky.

Jakékoliv dotazy či problémy je vhodné co nejdříve konzultovat s vyučujícím, který může výše uvedená pravidla upřesnit či doplnit. Musí k tomu ovšem být vážné důvody.
Další pravidla se řídí opatřením děkana č. 124/2017 a Studijním a zkušebním řádem JU.

Obsah

Konzultace:
1. Podstata marketingu, vývoj a trendy v marketingu, etika v marketingu.
2. Porozumění marketingovému prostředí (makroprostředí, mikroprostředí), metody situační analýzy a identifikace příležitostí a ohrožení na trhu.
3. Spotřebitelské a průmyslové trhy. Koneční spotřebitelé, průmysloví zákazníci, zprostředkovatelé a jejich chování při nakupování. Řízení vztahů se zákazníky. Výběr cílových trhů, segmentace trhu, význam konkurence.
4. Získávání informací pro marketingová rozhodnutí. Marketingový výzkum, účel a aplikace. Marketingový informační systém a jeho části. Marketingové nástroje (mix) a jejich specifika v různých oblastech podnikání. Produktová politika. Typy produktů a služeb, strategie zavádění produktu na trh, životní cyklus produktu, inovace produktu. Značka a obal produktu; služba jako produkt. Distribuční politika, distribuční cesty a fyzická distribuce. Marketing služeb.
5. Cenová politika a určování cen. Marketingová komunikace, nástroje komunikačního mixu. Média a mediální plánování, regulace marketingové komunikace. Marketing specifických organizací.
6. Proces marketingu, marketingové řízení, typy marketingových cílů, plánování a způsoby hodnocení úspěšnosti marketingových aktivit. Mezinárodní marketing a jeho specifika; zhodnocení projektu.

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Bez podmiňujícího předmětu.

Získané způsobilosti

Studenti rozumí základní terminologii a principům marketingového přístupu k trhu. Jsou schopni s marketingem ve firmě/organizaci pracovat.

Garanti a vyučující
  • Garanti: Ing. Petra Martíšková, Ph.D.
  • Přednášející: Ing. Petra Martíšková, Ph.D., Ing. Roman Švec, Ph.D.
Literatura
  • null
  • Kotler, P., & Keller, K.L. (2013). Marketing management. Praha.
  • Švarcová, M. (2016). Základní principy marketingu. Praha: Idea servis.
  • Janouch, V. (2014). Internetový marketing. Brno: Computer Press.
  • Kumar, N. (2008). Marketing jako strategie vedoucí k úspěchu. Praha: Grada.
  • Solomon, M. R., Marshall, G. W., & Stuart, E. W. (2006). Marketing očima světových marketing manažerů. Brno: Computer Press.
  • Chernev, A., & Kotler, P. (2014). Strategic Marketing Management, 8th Edition. Cerebellum Press.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming), Aktivizující (simulace, hry, dramatizace), Individuální příprava ke zkoušce

Hodnotící metody

Ústní zkouška, Kombinovaná zkouška, Test, Seminární práce

Stáhnout jako PDF