Cestovní ruch

Zkratka předmětu KOD/CCR
Název předmětu Cestovní ruch
Akademický rok 2020/2021
Pracoviště / Zkratka KOD/CCR
Název Cestovní ruch
Akreditováno/Kredity Ano/4
Rozsah hodin Přednáška 14 HOD/SEM
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr Zimní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem předmětu je seznámit studentky a studenty s cestovním ruchem jako diverzifikovaným a komplexním odvětvím. Důraz je
položen na osvojení pojmosloví sektoru cestovního ruchu a představení systému dílčích složek utvářejících systém odvětví
cestovního ruchu. Základem naplnění cíle je představení sektoru cestovního ruchu z pohledu ekonomiky, managementu,
marketingu, politologie, sociologie, geografie a environmentalistiky. Významnou roli hraje rovněž vysvětlení hospodářských a
sociálních účinků cestovního ruchu. Během seminářů, zaměřených na detailní poznání atraktivit cestovního ruchu, je vedena
diskuse nad probíranými tématy a tématy níže uvedenými. Studentky a studenti jsou po absolvování kurzu schopni posoudit
význam dílčích aktivit spojených s cestovním ruchem v podnikatelském prostředí a adekvátně rozhodovat s ohledem na
podnikatelský záměr v tomto sektoru.

Požadavky na studenta

Obsah

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Získané způsobilosti

Garanti a vyučující
  • Garanti: Ing. Roman Švec, Ph.D.
  • Přednášející: Ing. Roman Švec, Ph.D.
  • Cvičící: Ing. Roman Švec, Ph.D.
Literatura
Vyučovací metody

Hodnotící metody

Stáhnout jako PDF