Anglický jazyk A2 - 2

Zkratka předmětu KOD/AJA22
Název předmětu Anglický jazyk A2 - 2
Akademický rok 2020/2021
Pracoviště / Zkratka KOD/AJA22
Název Anglický jazyk A2 - 2
Akreditováno/Kredity Ano/2
Rozsah hodin Cvičení 2 HOD/TYD
Vyučovací jazyk angličtina
Nahrazovaný předmět KJE/AJA22
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zápočet
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ne
Vyučovaný semestr ZimníLetní
Cíle předmětu (anotace)

Cíl předmětu: intenzívní výuka a zdokonalení úrovně A2 v anglickém jazyce podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky, rozvoj řečových dovedností a jazykových prostředků pro každodenní komunikaci. Důraz je kladen na komunikativní způsob výuky a použití autentických poslechových textů. Orientace v základních gramatických jevech. Orientace v běžném anglickém prostředí.

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:
Zápočet je podmíněn zvládnutím testu s výsledkem minimálně 70%.

Obsah

Cvičení:
1. The weather forecast,Articles
2. Useful things,Revision of grammar
3. A recipe, Expressing quantity
4. Having a party, Conjunctions
5. Describing people, Adjectives, adverbs
6. Characterizing people, Connecting sentences
7. Test
8. Fashion, young people today, Order of adjectives
9. Sport, Sports equipment, Second conditional
10. In the sports shop, Comparative and superlative adjectives
11. My town, an invitation, Present perfect with for and since
12. Television programmes, Question tags, word order
13. An interview, Opposites, making collocations, revision
14. Test

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Úroveň A1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

Získané způsobilosti

Student po absolvování předmětu umí komunikovat v anglickém jazyce na úrovni A2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Student se umí představit, sdělit údaje ke své osobě, vyplnit formulář, orientuje se v restauraci i v supermarketu, sdělí časové a místní údaje, přečte prospekt, zeptá se na cenu. Umí zformulovat prosbu, souhlas i nesouhlas a dát radu. Je schopen pohovořit o běžných tématech. Je soběstačný při cestování v cizině.

Garanti a vyučující
  • Garanti: Mgr. Alena Čermáková
  • Cvičící: Mgr. Alena Čermáková, Ing. Alena Hošková, Mgr. Vladimír Kadlec, PhDr. Marek Šulista, Ph.D.
Literatura
  • Knowles And Malcolm Mann Steve Taylore. Laser A2 (new edition) Student s Book + CD-ROM. MacMillan, 2017. ISBN 9781786327130.
  • Murphy, R. Essential Grammar in Use. Cambridge University Press, 2015. ISBN 9781107480551.
Vyučovací metody

Hodnotící metody

Stáhnout jako PDF