Anglický jazyk A2 - 1

Zkratka předmětu KOD/AJA21
Název předmětu Anglický jazyk A2 - 1
Akademický rok 2020/2021
Pracoviště / Zkratka KOD/AJA21
Název Anglický jazyk A2 - 1
Akreditováno/Kredity Ano/2
Rozsah hodin Cvičení 2 HOD/TYD
Vyučovací jazyk angličtina
Nahrazovaný předmět KJE/AJA21
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zápočet
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ne
Vyučovaný semestr ZimníLetní
Cíle předmětu (anotace)

Cíl předmětu: intenzívní výuka a zdokonalení úrovně A2 v anglickém jazyce podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky, rozvoj řečových dovedností a jazykových prostředků pro každodenní komunikaci. Důraz je kladen na komunikativní způsob výuky a použití autentických poslechových textů. Orientace v základních gramatických jevech. Orientace v běžném anglickém prostředí.

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:
Zápočet je podmíněn zvládnutím testu s výsledkem minimálně 70%.

Obsah

Cvičení:
1. Daily routine ,Present simple + continuous
2. Healthy eating, Syllable count
3. Having fun, hobbies, Past simple, word stress
4. Weekend activities, jobs, Revision of tenses
5. Likes and dislikes, Past simple x past continuous, verbs and prepositions
6. Let´s celebrate, Present perfect, adjectives ending in -ed and -ing, adverbial phrases
7. Fitness freaks, a busy kitchen, Revision of grammar
8. Test
9. Off we go! Round-the -world trip
Expressing future: will x going to, compound nouns
10. Doing it right, giving advice
Modals of advice, obligation, and permission, possibility
11. Travel
Future arrangements
12. Home entertainment - make it, build it! Strange inventions
The passive
13. Strange inventions
The passive: by + agent
14. Test

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Úroveň A1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

Získané způsobilosti

Student po absolvování předmětu umí komunikovat v anglickém jazyce na úrovni A2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Student se umí představit, sdělit údaje ke své osobě, vyplnit formulář, orientuje se v restauraci i v supermarketu, sdělí časové a místní údaje, přečte prospekt, zeptá se na cenu. Umí zformulovat prosbu, souhlas i nesouhlas a dát radu. Je schopen pohovořit o běžných tématech.

Garanti a vyučující
  • Garanti: Ing. Alena Hošková
  • Cvičící: Mgr. Alena Čermáková, Ing. Alena Hošková, Mgr. Vladimír Kadlec, PhDr. Marek Šulista, Ph.D.
Literatura
  • Knowles And Malcolm Mann Steve Taylore. Laser A2 (new edition) Student s Book + CD-ROM. MacMillan, 2017. ISBN 9781786327130.
  • Murphy, R. Essential Grammar in Use. Cambridge University Press, 2015. ISBN 9781107480551.
Vyučovací metody

Hodnotící metody

Stáhnout jako PDF