Regionální ekonomika pro veřejnou správu

Zkratka předmětu KRM/REVS
Název předmětu Regionální ekonomika pro veřejnou správu
Akademický rok 2019/2020
Pracoviště / Zkratka KRM/REVS
Název Regionální ekonomika pro veřejnou správu
Akreditováno/Kredity Ano/6
Rozsah hodin Přednáška 2 HOD/TYD Cvičení 2 HOD/TYD
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět KSR/REVS
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr Letní
Cíle předmětu (anotace)

Kurz poskytuje studentům základní poznatky o principech regionální (prostorové) ekonomiky a možnostech jejího praktického využití v rámci veřejné správy. V širším měřítku se bude předmět zabývat současnými podmínkami fungování a financování veřejné správy v ČR a EU.

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:
Podmínkou připuštění k ústní zkoušce je vypracování a obhájení seminární práce v rozsahu 10 stran na vybrané téma z oblasti regionální ekonomiky a politiky a účast na seminářích v rozsahu 60 %. Seznam možných témat bude na začátku semestru k dispozici na moodle.jcu.cz.
Zápočty budou udělovány nejdříve 14 dnů před koncem semestru v souladu s opatřením děkana č. 124/2017 článek 15.

Požadavky ke zkoušce:
Zkouška má písemný charakter a ověřuje znalosti studentů získané na přednáškách a cvičeních z oblasti regionální ekonomiky.
Zkoušky budou vypsány 3 týdny před začátkem zkouškového období v souladu s opatřením děkana č. 124/2017 článek 15.

Obsah

Tematické celky:
1.Úvod do regionální ekonomiky
úvod do problematiky studia regionální ekonomiky
vymezení základních pojmů region, regionalismus, regionalistika
2.Regionální ekonomické teorie
keynesiánský a neoklasický přístup
další ekonomické teorie
3.Regionální ekonomická struktura
hodnocení ekonomické výkonnosti územních celků
poptávka a nabídka v prostorovém vyjádření
regionální produkce, regionální růst a jeho analýzy
ekonomická hlediska lokalizace
teorie lokalizace, teorie prostorového uspořádání, teorie pólů, difúzní efekty
4.Migrace
migrace jako ekonomický faktor, klasický přístup hodnocení migrace
hodnocení migrace prostřednictvím lidského kapitálu, faktory ovlivňující migraci, migrační multiplikátor
5. Regionální politika
vznik a vývoj regionální politiky
tradiční a moderní pojetí regionální politiky
makroekonomické, administrativní a mikroekonomické nástroje regionální politiky
6.Problematika efektivnosti na úrovni obcí (měst)
aglomerační úspory a aglomerační ztráty
optimální velikost měst
majetek obcí a krajů jeho funkce v jejich sociálně ekonomickém rozvoji, vývoj v ČR, poskytování veřejných statků, majetek jako ekonomický nástroj
7.Územní finance
územní finance jako součást veřejných financí
ůzemní rozpočty
8.Územní plánování v ČR
územní plán obce
trh půdy a nemovitostí
teorie renty
trh půdy v prostoru

Témata cvičení:
1. Zadání seminární práce
2. Světová ekonomika
3. ČR a EU
4. Příčiny a důsledky vývoje územní ekonomické a sociální diferenciace
5. Rozvojový potenciál krajů ČR
6. Obhajoby seminárních prací
7. Obhajoby seminárních prací
8. Obhajoby seminárních prací

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Absolvování předmětů Management, Základy účetnictví a Regionální management.

Získané způsobilosti

Studenti pochopí v teoretické rovině způsob fungování veřejné správy se základními aspekty, které se týkají regionální ekonomiky a její provázanosti s veřejnou správou. Poznají možnosti praktické aplikace principů regionální ekonomiky v prostředí veřejné správy ČR a její specifika v komparaci s podmínkami zemí EU. Budou schopni identifikovat majetek samosprávy a jeho úlohu v rozvoji regionů a mikroregionů, analyzovat fiskální politiku včetně její vazby na regionální ekonomiku.

Garanti a vyučující
 • Garanti: doc. Ing. Eva Cudlínová, CSc.
 • Přednášející: doc. Ing. Eva Cudlínová, CSc.
 • Cvičící: doc. Ing. Eva Cudlínová, CSc.
Literatura
 • MAIER, K., ČTYROKÝ, J. Ekonomika územního rozvoje. 2000. ISBN 80-7169-644-7.
 • Peková, J.:. Hospodaření a finance územních samospráv. Management Press, Praha. 2004.
 • MATOUŠKOVÁ, Z.; MACHÁČEK, J.; POSTRÁNECKÝ, J.; TOTH, P. Regionální a municipální ekonomika. Praha : VŠE, 2010. ISBN 80-245-0052-3.
 • ČADIL, J. Regionální ekonomie : teorie a aplikace. Praha : C. H. Beck, 2010. ISBN 978-80-7400-191-8.
 • WOKOUN, R., MALINOVSKÝ, J. a kol. Regionální rozvoj : Východiska regionálního rozvoje, regionální politika, teorie, strategie a programování. Linde, a. s., Praha, 2010. ISBN 978-80-7201-699-0.
 • Matoušková, Z. a kol.:. Úvod do prostorové ekonomiky. Praha, VŠE, 1992.
 • Zákon 129/00Sb. O krajích. Zákon o krajích.
 • Zákon 128/00Sb. O obcích. Zákon o obcích.
 • Zákon 248/00Sb. O podpoře regionálního rozvoje. Zákon o podpoře regionálního rozvoje.
 • EDWARDS, M. Regional and Urban Economics and Economic Development : Theory and Methods. Taylor & Francis Group, 2007. ISBN 978-0-8493-8317-5.
 • Armstrong, H., Taylor, J.:. Regional economic and policy. London, Blackwell publishing, 437 s. 2000.
 • STIMSON, R. J., STOUGH, R. R., ROBERTS, B. H. Regional Economic Development - Analysis and Planning Strategy. Advances in Spatial Science, 2nd ed., 2006. ISBN 978-3-540-34826-9.
 • FUJITA, M.; KRUGMAN, P.; VENABLES, A. J. The Spatial Economy : Cities, Regions, and International Trade. MIT Press, 2001. ISBN 978-0-262-56147-1.
 • MCCANN, P. Urban and Regional Economics (Critical Concepts in Economics). Oxford Press, 2011. ISBN 978-0415487740.
 • PROVAZNÍKOVÁ, R. Financování měst, obcí a regionů - teorie a praxe. Grada Publishing, Praha, 2007. ISBN 978-80-247-2097-5.
 • PEKOVÁ, J. Hospodaření a finance územní samosprávy. Management Press, Praha, 2004. ISBN 80-7261-086-4.
 • WOKOUN, R., MALINOVSKÝ, J. a kol. Regionální rozvoj (Východiska regionálního rozvoje, regionální politika, teorie, strategie a programování). Linde, a. s., Praha, 2008. ISBN 978-80-7201-699-0.
 • HAMERNÍKOVÁ, B. a kol. Veřejné finance. 2. vyd., Wolters Kluwer ČR, Praha, 2010. ISBN 978-80-7357-497-0.
 • DVOŘÁK, P. Veřejné finance, fiskální nerovnováha a finanční krize. Nakladatelství C. H: BECK, Praha, 2008. ISBN 978-80-7400-075-1.
 • http://www.sagit.cz/pages/sbirkatxt.asp?cd=76&typ=r&zdroj=sb00128
 • http://www.zakonycr.cz/seznamy/129-2000-sb-zakon-o-krajich-(krajske-zrizeni).html
 • http://www.sagit.cz/pages/sbirkatxt.asp?zdroj=sb00248&cd=76&typ=r
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming)

Hodnotící metody

Písemná zkouška, Seminární práce

Stáhnout jako PDF