Pluralismus v ekonomickém myšlení

Zkratka předmětu KRM/PEM
Název předmětu Pluralismus v ekonomickém myšlení
Akademický rok 2019/2020
Pracoviště / Zkratka KRM/PEM
Název Pluralismus v ekonomickém myšlení
Akreditováno/Kredity Ano/3
Rozsah hodin Přednáška 1 HOD/TYD Cvičení 1 HOD/TYD
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zápočet
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ne
Vyučovaný semestr Letní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem předmětu je seznámit studenty se současnými trendy a pluralitním myšlením v ekonomii ve třech oblastech: ekonomická teorie, metodologie a interdisciplinarita. Výuka předmětu kombinuje přednášky a cvičení vyučujících z různých kateder a socio-ekonomických oborů. Součástí výuky je i několik přednášek externistů z praxe. Předmět vznikl v reakci na mezinárodní studentskou výzvu "Pluralismus v ekonomii", ke které se v roce 2015 přihlásila EF JU jako první česká ekonomická fakulta.

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:
Účast na výuce (attendance at least 75 %), zpracování 3 esejí (rozsah 2-3 strany) a prezentace reflektující externí přednášky nebo vybraná témata seminářů. Dále pak 1 průběžný test k ověření znalostí.
Příprava na cvičení zahrnuje samostudium literatury v podobě krátkých textů.

Zápočty budou udělovány nejdříve 14 dnů před koncem semestru v souladu s opatřením děkana č. 124/2017 článek 15.

Obsah

Přednášky:
1 Úvod do kurzu, představení tří pluralitních aspektů v ekonomickém myšlení.
2 Pluralita v ekonomické teorii: Behaviorální ekonomie.
3 Pluralita v ekonomické teorii: Environmentální ekonomie a koncepce udržitelnosti v ekonomii.
4 Pluralita v ekonomické teorii: Ekologická institucionální ekonomie.
5 Pluralita v ekonomické teorii: Ekonomie zločinu.
6 - Mezioborová pluralita: Ekonomie a sociologie (neformální produkce potravin).
7 - Mezioborová pluralita: Různorodé pojetí hodnoty práce.
8 Metodologická pluralita: Kvalitativní výzkum ve společenských vědách.
9 Metodologická pluralita: Simulační přístupy v ekonomii nevyžadující všeobecnou rovnováhu.
10 - Externí přednáška I
11 - Externí přednáška II
12 - Externí přednáška III
13 - Závěrečné shrnutí, prezentace studentů

Obsah cvičení odpovídá obsahu přednášek.

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Získané způsobilosti

Studenti získají vhled do pluralitního myšlení v ekonomii a vztahu ekonomie k ostatním společenským vědám. Budou schopni písemně zpracovat s tím související témata a kriticky o nich uvažovat a diskutovat.

Garanti a vyučující
 • Garanti: doc. Ing. Eva Cudlínová, CSc.
 • Přednášející: doc. Ing. Eva Cudlínová, CSc., doc. Ing. Růžena Krninská, CSc., doc. PhDr. Miloslav Lapka, CSc., Ing. Nikola Sagapova, Ing. Jaroslav Šetek, Ph.D., PhDr. Jan Vávra, Ph.D., Ing. Viktor Vojtko, Ph.D.
 • Cvičící: doc. Ing. Eva Cudlínová, CSc., doc. Ing. Růžena Krninská, CSc., doc. PhDr. Miloslav Lapka, CSc., Ing. Nikola Sagapova, Ing. Jaroslav Šetek, Ph.D., PhDr. Jan Vávra, Ph.D., Ing. Viktor Vojtko, Ph.D.
Literatura
 • Johanisová, N. Ekonomičtí disidenti. Kapitoly z historie alternativního ekonomického myšlení. 2014.
 • SEDLÁČEK, T. Ekonomie dobra a zla. Zlín: 65. Pole, 2009.
 • Vávra, J., Lapka M., Cudlínová, E. Ekonomika v souvislostech. Varia. UK Praha, 2015. ISBN 978-80-7308-571-1.
 • Taleb, N.S. Černá labuť. Následky vysoce nepravděpodobnostních událostí. Praha: Paseka, 2011.
 • Batten, D. F. Discovering artificial economics: how agents learn and economies evolve. Boulder: Westview Press, 2000.
 • Vojtko, V., Mildeová, S. Dynamika trhu. Praha: Profess Consulting, 2007.
 • Kahn, C. and Hart, K. Economic Anthropology. Cambridge: Polity Press, 2011.
 • CUDLÍNOVÁ, E. Ekologická ekonomie a životní prostředí. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, 2006. ISBN 80-7040-862-6.
 • Johanisová, N. Ekologická ekonomie: vybrané kapitoly. Brno: MU, 2014.
 • Slavíková, L. Environmentální či ekologická ekonomie a ekonomie zdrojů: terminologická rozvolněnost v českém výzkumu. in Acta Oeconomica Pragensia 23(3): 48?57. 2015.
 • Disman, M. Jak se vyrábí sociologická znalost. Karolinum, Praha. 1993.
 • Reichel, J. Kapitoly z metodologie sociálních výzkumů. Praha: Grada, 2009.
 • Volejníková, J. Moderní kompendium ekonomických teorií: od antických zdrojů až po třetí tisíciletí. Praha: Profess Consulting, 2005.
 • Bauman, Z. Myslet sociologicky, Slon 1996, ISBN 80-85850-14-1.
 • Ševčík, M., Váňa, D. a Ševčíková, M. Politická ekonomie, hospodářská politika a hospodářské dějiny v rámci pedagogických vědeckých aktivit Vysoké školy ekonomické od druhé poloviny 20. století. in Politická ekonomie 2013(4): 481?501. 2013.
 • CUDLÍNOVÁ, E. Změny ve stylu ekonomického myšlení ? šance pro trvale udržitelný rozvoj společnosti nebo pro zelený ekonomický růst? in Acta Universitatis Carolinae Philosophica et Historica 2009(1): 23?34. 2009.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming), Práce s textem (učebnicí, knihou)

Hodnotící metody

Seminární práce

Stáhnout jako PDF