Sociologie a metodologie ve věd. práci

Zkratka předmětu KRM/KSVP
Název předmětu Sociologie a metodologie ve věd. práci
Akademický rok 2019/2020
Pracoviště / Zkratka KRM/KSVP
Název Sociologie a metodologie ve vědecké práci
Akreditováno/Kredity Ano/4
Rozsah hodin Přednáška 8 HOD/SEM
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět KRM/SVP
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zápočet
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ne
Vyučovaný semestr Letní
Cíle předmětu (anotace)

Hlavním cílem předmětu je zajistit odpovídající úroveň kvalifikačních prací studentů používajících sociologická data, metody, otázky a vlastní empirické šetření. Sekundárním cílem je přiblížit studentům postupy vědecké práce.

Požadavky na studenta

Požadavky na zápočet:
Aktivní účast na seminářích a přednáškách. Seminární práce (2-4 strany) na téma "Metodologický pokus o vysvětlení vlastního tématu a konstrukce výzkumných otázek". Téma bude upřesněno po konzultaci se studentem. Prezentace a obhajoba vlastních hypotéz a seminární práce.
Zápočty budou udělovány nejdříve 14 dnů před koncem semestru v souladu s opatřením děkana č. 124/2017 článek 15.


Obsah

Tematické zaměření přednášek a cvičení:
1. Co a proč chci zjistit: krok za krokem v sociologickém výzkumu
2. Jak to zjistím? Hypotézy - co jsou a co nejsou, hypotézy formulované pro statistiku, časté chyby
3. Potíže s proměnnými - rizika zkreslení - odhalí logika.
4. Na kom to budu zjišťovat? Metody výběru souboru - k čemu jsou dobré, opory souboru
5. Nejčastější metody sběru dat, jejich efektivita
6. Jak se na to zeptám? Dotazník: umění otázky, výzkumné a pomocné, typy otázek, jak změřit odpovědi? Jak to změřím? Metody měření, vlastní konstrukce dotazníku, dotazník profesora B. Nejapného
7. Vlastní dotazník podruhé - chápou ostatní, na co se chci zeptat?
8. Mohu se zeptat i jinak? Když nevěřím na čísla: Kvalitativní výzkum - ten z druhé strany - dědictví fenomenologie- za všechno se platí, výhody a omezení, kdy je použít?
9. Kódování dat v kvalitativním výzkumu
10. Metodologická stavba vlastní práce, její části, provázanost a logika
11. Práce se zdroji, bod odpočtu v sociologickém šetření
12. Formální náležitosti vědecké práce - citace, literatura, co je a co není plagiát
13. Všechno je jinak: indukce a dedukce a jejich selhání v extrémních jevech

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Znalosti a zkušenosti absolventů bakalářského studia.

Získané způsobilosti

Studenti budou schopni uplatnit získané metodologické znalosti a zkušenosti ve svých magisterských pracích a v praxi.

Garanti a vyučující
 • Garanti: doc. PhDr. Miloslav Lapka, CSc.
 • Přednášející: doc. Ing. Eva Cudlínová, CSc., doc. PhDr. Miloslav Lapka, CSc., prof. PhDr. Ing. Věra Majerová, CSc., PhDr. Jan Vávra, Ph.D.
Literatura
 • Disman, M. Jak se píše sociologická znalost. Praha: Karolinum, 2000. ISBN 80-246-0139-7.
 • REICHEL, J. Kapitoly metodologie sociálních výzkumů. Praha: Grada, 2009.
 • Petrusek, M. Teorie a metoda v moderní sociologii. Praha: Karolinum., 1993.
 • Jandourek, J.:. Úvod do sociologie. Praha: Portál, 2003.
 • Taleb, N.S. Černá labuť. Následky vysoce nepravděpodobnostních událostí. Praha: Paseka, 2011.
 • Hendl, J. Kvalitativní výzkum: základní metody a aplikace. Praha: Portál, 2005. ISBN 80-7367-040-2.
 • Olecká, I., Ivanová, K. Metodologie vědecko-výzkumné činnosti. Olomouc: Moravská vysoká škola, 2010. ISBN 9788087240335.
 • Bauman, Z. Myslet sociologicky (netradiční uvedení do sociologie). Praha: Sociologické nakladatelství, 1997.
 • Giddens, A. Sociologie. Praha: Argo, 2001. ISBN 80-7203-124-4.
Vyučovací metody

Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming)

Hodnotící metody

Analýza výkonů studenta, Dotazník, Seminární práce

Stáhnout jako PDF