Regionální ekonomika

Zkratka předmětu KRM/KREK
Název předmětu Regionální ekonomika
Akademický rok 2019/2020
Pracoviště / Zkratka KRM/KREK
Název Regionální ekonomika
Akreditováno/Kredity Ano/6
Rozsah hodin Přednáška 8 HOD/SEM
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět KSR/KREK
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr Letní
Cíle předmětu (anotace)

Regionální ekonomika se zabývá problematikou sociálně ekonomického rozvoje regionů a měst. Nosnou součástí předmětu je analýza procesů, které vedou k určitému prostorovému uspořádání společnosti, dále analýza ekonomické základny regionů a měst a možnosti jejího ovlivňování orgány nesoucími zodpovědnost za rozvoj regionů a měst. Důležitou částí kurzu je analýza ekonomické výkonnosti a regionální konkurenceschopnost jako významných faktorů rozvoje regionů. Kurz poskytuje studentům základní poznatky o principech regionální (prostorové) ekonomiky a možnostech jejího praktického využití v rámci veřejné správy. V širším měřítku se bude předmět zabývat současnými podmínkami fungování a financování veřejné správy v ČR a EU.
Předmět je určen studentům oboru Strukturální politika EU pro veřejnou správu jako profilující povinný kurz. Je předpokladem pro přihlášení se na bakalářskou (státní) zkoušku.

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:
Samostatné vypracování seminární práce a její obhajoba, 60% účast a přednáškách. Témata seminárních prací jsou k dispozici na moodle.jcu.cz
Zápočty budou udělovány nejdříve 14 dnů před koncem semestru v souladu s opatřením děkana č. 124/2017 článek 15.

Požadavky ke zkoušce:
Písemný test.
Zkoušky budou vypsány 3 týdny před začátkem zkouškového období v souladu s opatřením děkana č. 124/2017 článek 15.

Obsah

Tematické celky:
1. Úvod do regionální ekonomiky
úvod do problematiky studia regionální ekonomiky
vymezení základních pojmů region, regionalismus, regionalistika
2. Regionální ekonomické teorie
keynesiánský a neoklasický přístup
další ekonomické teorie
3. Regionální ekonomická struktura
hodnocení ekonomické výkonnosti územních celků
poptávka a nabídka v prostorovém vyjádření
regionální produkce, regionální růst a jeho analýzy
ekonomická hlediska lokalizace
teorie lokalizace, teorie prostorového uspořádání, teorie pólů, difúzní efekty
4. Migrace
migrace jako ekonomický faktor, klasický přístup hodnocení migrace
hodnocení migrace prostřednictvím lidského kapitálu, faktory ovlivňující migraci, migrační multiplikátor
5. Regionální politika
vznik a vývoj regionální politiky
tradiční a moderní pojetí regionální politiky
makroekonomické, administrativní a mikroekonomické nástroje regionální politiky
6. Problematika efektivnosti na úrovni obcí (měst)
aglomerační úspory a aglomerační ztráty
optimální velikost měst
majetek obcí a krajů jeho funkce v jejich sociálně ekonomickém rozvoji, vývoj v ČR, poskytování veřejných statků, majetek jako ekonomický nástroj
7. Územní finance
územní finance jako součást veřejných financí
územní rozpočty
8. Územní plánování v ČR
územní plán obce
trh půdy a nemovitostí
teorie renty
trh půdy v prostoru

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Obecné znalosti.

Získané způsobilosti

Garanti a vyučující
 • Garanti: doc. Ing. Eva Cudlínová, CSc.
 • Přednášející: doc. Ing. Eva Cudlínová, CSc., doc. Ing. Martin Pělucha, Ph.D.
Literatura
 • https://www.oecd-ilibrary.org/governance/rethinking-regional-development-policy-making_9789264293014-en
 • Pělucha, M., Kasabov, E. (2019). Rural Development in the Digital Age Exploring Neo-Productivist EU Rural Policy, 1st Edition. Routledge, London.
 • PEKOVÁ, J. Hospodaření a finance územní samosprávy. Management Press, Praha, 2004. ISBN 80-7261-086-4.
 • EDWARDS, M. Regional and Urban Economics and Economic Development : Theory and Methods. Taylor & Francis Group, 2007. ISBN 978-0-8493-8317-5.
 • STIMSON, R. J. Regional Economic Development : Analysis and Planning Strategy. 2. vyd. Springer, 2006. ISBN 978-3540348269.
 • ARMSTRONG, H., TAYLOR, J. Regional Economics and Policy. Wiley-Blackwell, 2000. ISBN 978-0-631-21713-8.
 • FUJITA, M.; KRUGMAN, P.; VENABLES, A. J. The Spatial Economy : Cities, Regions, and International Trade. MIT Press, 2001. ISBN 978-0-262-56147-1.
 • MCCANN, P. Urban and Regional Economics (Critical Concepts in Economics). Oxford Press, 2011. ISBN 978-0415487740.
 • Matoušková, Z. a kol.:. Úvod do prostorové ekonomiky. Praha, VŠE, 1992.
 • MAIER, K., ČTYROKÝ, J. Ekonomika územního rozvoje. 2000. ISBN 80-7169-644-7.
 • MATOUŠKOVÁ, Z.; MACHÁČEK, J.; POSTRÁNECKÝ, J.; TOTH, P. Regionální a municipální ekonomika. Praha : VŠE, 2010. ISBN 80-245-0052-3.
 • ČADIL, J. Regionální ekonomie : teorie a aplikace. Praha : C. H. Beck, 2010. ISBN 978-80-7400-191-8.
 • Zákon č. 128/00 Sb. O obcích.
 • Zákon č. 129/00 Sb. O krajích.
 • Zákon č. 248/00 Sb. O podpoře regionálního rozvoje.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming)

Hodnotící metody

Písemná zkouška, Seminární práce

Stáhnout jako PDF