Konkurenceschopnost a zaměst. v Evropě

Zkratka předmětu KRM/KKZE
Název předmětu Konkurenceschopnost a zaměst. v Evropě
Akademický rok 2019/2020
Pracoviště / Zkratka KRM/KKZE
Název Konkurenceschopnost a zaměstnanost v Evropě
Akreditováno/Kredity Ano/5
Rozsah hodin Přednáška 8 HOD/SEM
Vyučovací jazyk
Nahrazovaný předmět KSR/KKZE
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr ZimníLetní
Cíle předmětu (anotace)

Hlavním cílem předmětu je seznámit studenty s problémy spojenými s konkurenceschopností, jejími ukazateli a trendy v podmínkách volného trhu resp. tržní ekonomiky. Bude hodnocena politika zaměstnanosti v ČR a v Evropě, vliv procesu globalizace na sociálně-ekonomický vývoj. Zároveň bude prezentován vliv strukturální politiky EU na průběh konkurenceschopnosti v Evropě.

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:
Podmínky pro udělení zápočtu: zpracování 2 seminárních prací, které řeší případové studie vyplývající z odborného zaměření předmětu. Rozsah práce je cca 15 stran.
Zápočty budou udělovány nejdříve 14 dnů před koncem semestru v souladu s opatřením děkana č. 124/2017 článek 15.

Požadavky ke zkoušce:
Při zkoušce studenti prokáží znalost základních témat. Celková známka se určuje na základě výsledků ze seminárních prací, zkouškového testu a ústní zkoušky.
Zkoušky budou vypsány 3 týdny před začátkem zkouškového období v souladu s opatřením děkana č. 124/2017 článek 15.

Obsah

Přednášky:
1. Konkurenceschopnost evropské ekonomiky;
2. - 3. Opatření na podporu konkurenceschopnosti a zaměstnanosti v Evropě;
4. 7. rámcový program jako nástroj podpory růstu konkurenceschopnosti a zaměstnanosti Evropy;
5. Bariéry konkurenceschopnosti Evropy;
6. Zákonitosti fungování trhů práce v Evropě;
7. Vliv procesu globalizace na zaměstnanost;
8. Volný pohyb pracovních sil v Evropě;
9. Evropské služby zaměstnanosti - EURES;
10. Politika zaměstnanosti v České republice a její institucionální zabezpečení;
11. Politika zaměstnanosti v německy mluvících zemích;
12. Evropská strategie zaměstnanosti;
13. Národní programy reforem v ČR a EU pro posílení konkurenceschopnosti a zaměstnanosti;
14. Analýza stavu zaměstnanosti, predikce vývoje, budoucnost konkurenceschopnosti Evropy.

Semináře:
Teoretické znalosti budou ověřovány konfrontací s konkrétními případy (např. již podpořené projekty na podporu konkurenceschopnosti, využití strukturálních fondů pro podporu konkurenceschopnosti v praxi České republiky).
Řízená diskuze ke konkrétním otázkám (např. bariéry konkurenceschopnosti Evropy).
Příčiny rozdílné konkurenceschopnosti v jednotlivých státech Evropy.
Praktické využití politik zaměstnanosti pro posílení hospodářského růstu.


Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Obecné znalosti.

Získané způsobilosti

Studenti po úspěšném absolvování předmětu budou schopni vysvětlit a popsat vývoj základních dějů na trhu práce v Evropě i v ČR, poznají strukturální fondy a další opatření na podporu konkurenceschopnosti, seznámí se s fungováním politik na podporu konkurenceschopnosti Evropy.

Garanti a vyučující
  • Garanti: doc. Ing. Eva Cudlínová, CSc.
  • Přednášející: doc. Ing. Eva Cudlínová, CSc.
Literatura
  • A.Hobza. Evropská unie a hospodářské reformy, C.H.Beck 2009. 280 s. 2009. ISBN 978-80-7400-122-2.
  • I.Rolný, L.Lacina. Globalizace, etika a ekonomika, Key Publishing 2008. 281 s. 2008. ISBN 978-80-87071-62-5.
  • A.Kadeřábková. Růst, stabilita a konkurenceschopnost IV., Linde 2008. 389 s. 2008. ISBN 978-80-86131-79-5.
  • I.Boháčková, M.Hrabánková. Strukturální politika Evropské unie, C.H.Beck 2009. Praha, 2009. ISBN 978-80-7400-111-6.
  • Vybraná Nařízení Evropské Rady a Směrnice ES. Vybraná Nařízení Evropské Rady a Směrnice ES.
  • E.Klvačová a kol. Základy evropské konkurenceschopnosti, Proffesional Publ., 2007. 118 s. 2007. ISBN 978-80-86946-54-2.
  • Z. Leiblová. Zákon o zaměstnanosti, Anag 2009. 311 s. 2009. ISBN 978-80-7263-533-7.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming)

Hodnotící metody

Kombinovaná zkouška, Seminární práce

Stáhnout jako PDF