Environ. souvislosti znalostní ekonomiky

Zkratka předmětu KRM/KESZE
Název předmětu Environ. souvislosti znalostní ekonomiky
Akademický rok 2019/2020
Pracoviště / Zkratka KRM/KESZE
Název Environ. souvislosti znalostní ekonomiky
Akreditováno/Kredity Ano/5
Rozsah hodin Přednáška 8 HOD/SEM
Vyučovací jazyk
Nahrazovaný předmět KSR/KESZE
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr ZimníLetní
Cíle předmětu (anotace)

Cíl předmětu je seznámit studenty s environmentálními souvislostmi regionálního rozvoje. Politika životního prostředí velice úzce souvisí s politikou regionálního rozvoje. Koncept environmentálních souvislostí se zabývá významem kvality životního prostředí pro rozvoj regionu, vztahy jednotlivých politik životního prostředí a jejich vlivem na regionální politiku a naopak. Realizace opatření jedné politiky může výrazně působit na účinnost regionální politiky a opačně. Mezi politikami existuje úzký vztah s celou řadou vzájemných vazeb a multiplikačních efektů. Úzké vazby jednotlivých politik můžeme sledovat např. z hlediska požadavku na kvalitu životního prostředí daného regionu a jeho vlivu na cestovní ruch, z hlediska vybavenosti lokality přírodními zdroji a jeho vlivu na rozvoj lokality apod. Součástí předmětu je management technické infrastruktury. Infrastruktura a její kvalita propojuje ekonomickou, technickou a environmentální dimenzi regionálního rozvoje.

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:
Seminární práce.
Zápočty budou udělovány nejdříve 14 dnů před koncem semestru v souladu s opatřením děkana č. 124/2017 článek 15.

Požadavky ke zkoušce:
Písemný test a ústní zkouška.
Zkoušky budou vypsány 3 týdny před začátkem zkouškového období v souladu s opatřením děkana č. 124/2017 článek 15.

Obsah

Přednášky:
1. Vymezení a definice znalostní ekonomiky;
2. Co jsou to znalosti a co umožňují;
3. Role informací ve společnosti;
4. Znalosti, informace a zdraví - právo na informace;
5. Znalostní a zelená ekonomika;
6. Nebezpečí a úskalí mediálního vlivu pro ochranu životního prostředí;
7. Znalostní ekonomika a rozvoj regionu;
8. Přírodní zdroje a jejich potenciál jako faktor regionu;
9. Cestovní ruch vs. ochrana životního prostředí;
10. Systémy environmentálního managementu v regionu;
11. Problematika urbánních a rurálních brownfields;
12. Odpadové hospodářství;
13. Energie a ovzduší v území;
14. Přírodní potenciál regionu v mezinárodních souvislostech.

Cvičení:
Cvičení budou zaměřena na aktivní práci s informacemi, které se týkají změn životního prostředí a jejich ekonomických dopadů (kritická analýza tisku o význačných událostech - klimatické změny, ekologické katastrofy).
Součástí bude i praktický seminář, s cílem pochopit širší souvislosti managementu a jeho změn - vzájemnou provázanost ekonomického estetického i ekologického prostředí. Studenti v rámci jednodenní exkurze do krajiny s různým managementem, dostanou za úkol vyfotografovat si místa, která by chtěli nějak změnit. Účelem změny může být návrh ekonomického využití, zlepšení estetického vzhledu nebo zlepšení ekologických podmínek. Simulace změn bude prezentována. V rámci prezentace musí studenti v diskusi zdůvodnit, proč se pro kterou změnu rozhodli a zasadit ji do širších souvislostí ekonomických, ekologických i estetických.

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Obecné znalosti problematiky životního prostředí.

Získané způsobilosti

Garanti a vyučující
  • Garanti: doc. Ing. Eva Cudlínová, CSc.
  • Přednášející: doc. Ing. Eva Cudlínová, CSc., PhDr. Jan Vávra, Ph.D.
  • Cvičící: doc. Ing. Eva Cudlínová, CSc.
Literatura
  • MEZŘICKÝ, V. (ed.). Environmentální politika a udržitelný rozvoj. Portál, Praha, 2005. ISBN 80-7367-003-8.
  • JÍLKOVÁ, J., PAVEL, J. Hodnocení efektivnosti veřejných výdajů na ochranu životního prostředí. IREAS, Praha, 2006. ISBN 80-86684-31-8.
  • WOKOUN, R., MALINOVSKÝ, J. a kol. Regionální rozvoj (Východiska regionálního rozvoje, regionální politika, teorie, strategie a programování). Linde, a. s., Praha, 2008. ISBN 978-80-7201-699-0.
  • GLACOVÁ, D., DOHNAL, V., ČERNÝ, P. Stát, obec, kraj a občan při ochraně životního prostředí. Kompetence jednotlivých orgánů veřejné správy na úseku ochrany životního prostředí. MŽP - EDICE Planeta, Praha, 2005.
  • MEDEK, F. Technická infrastruktura měst a sídel. ČVUT, Praha, 2009. ISBN 978-80-0103303610.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming)

Hodnotící metody

Ústní zkouška, Písemná zkouška, Seminární práce

Stáhnout jako PDF