Environmentální management

Zkratka předmětu KRM/EM
Název předmětu Environmentální management
Akademický rok 2019/2020
Pracoviště / Zkratka KRM/EM
Název Environmentální management
Akreditováno/Kredity Ano/5
Rozsah hodin Přednáška 2 HOD/TYD
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět KRM/KEM
Vyloučené předměty KRM/EMA, KRM/KEM, KRM/KEMA, KRM/YEM, KSR/EMA, KSR/KEM, KSR/KEMA, KSR/YEM
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr ZimníLetní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem předmětu je seznámit studenty s environmentálními aspekty ekonomického managementu na regionální a podnikové úrovni, ale také v širším makroekonomickém kontextu rozhodování celé společnosti.
Cílem předmětu je naučit studenty přiblížit se k ekonomickým rozhodnutím a hodnocením projektů ve vymezené oblasti, a to nejen v sociálně ekonomických, ale i v environmentálních souvislostech. Studenti se naučí chápat význam prostředí v jejich budoucí roli manažerů společnosti a regionu. Jednotlivé případové studie a analýzy slouží jako praktický příklad pro demonstraci teoretických přístupů.

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:
Seminární práce, prezentace seminární práce na hodině.

Požadavky ke zkoušce:
Znalost látky vymezena sylabem předmětu, zkouška ústní.

Obsah

Témata přednášek:
1. Environmentální problémy a jejich řešení.
2. Environmentální politika - nástroje environmentální politiky.
3. Systémy environmentálního managementu (EMS) metodologie.
4. Postup budování EMS ve firmě.
5. Audit a certifikace systémů environmentálního managementu.
6. Environmentální profil společnosti.
7. EIA.
8. SEA.
9. Zelené výrobky a ekoznačky - "zelené řízení", zelené praní.
10. Lidský faktor v systémech řízení životního prostředí.
11. Praktické případové studie z EU.
12. Praktické případové studie z České republiky.

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Obecné znalosti.

Získané způsobilosti

Garanti a vyučující
  • Přednášející: doc. Ing. Eva Cudlínová, CSc.
Literatura
  • (2005). ČSN ISO 14004:2005 Systémy environmentálního managementu - Všeobecná směrnice k zásadám, systémům a podpůrným metodám.
  • Suchánek Z., Čermák O., Kubínová Z., Kudlák D., Šantora Z. (2005). Požadavky normy ISO 14001:2004 (Zkušenosti z uplatňování ISO 14001 a komentář k revidované normě ČSN EN ISO 14001:2005). ČNI.
  • Fildán Z. (2016). Příručka EMS podle ISO 14 001. Envigroup.
  • Kocmanová A. (2014). Management životního prostředí. (Studijní texty). Brno: VUT v Brně, Fakulta podnikatelská.
Vyučovací metody

Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming)

Hodnotící metody

Ústní zkouška, Seminární práce

Stáhnout jako PDF