Evropská integrace

Zkratka předmětu KRM/EI
Název předmětu Evropská integrace
Akademický rok 2019/2020
Pracoviště / Zkratka KRM/EI
Název Evropská integrace
Akreditováno/Kredity Ano/3
Rozsah hodin Přednáška 2 HOD/TYD
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět KSR/EI
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zápočet
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ne
Vyučovaný semestr Letní
Cíle předmětu (anotace)

Předmět seznamuje studenty s historií snah o sjednocení, počátky integračního procesu v 50. letech 20. století, průběhem integrace až ke vzniku EU, institucemi a orgány EU, regionální a mezinárodní politikou EU, průběhem zavádění jednotné měny, důvody pro vznik regionální politiky, podněty ke vzniku společné měny EURO, zahraniční a bezpečnostní politikou, regionální politikou EU a jejím globálním dopadem na životní prostředí, dalším vývojem v oblasti ekonomiky, podmínek pro další regionální rozvoj.

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:
Podmínky pro udělení zápočtu: zpracování seminární práce a úspěšné napsání zápočtového testu. V seminární práci by měla být zřejmá návaznost probrané látky s praktickým zaměřením posluchače. Rozsah práce je cca 15 stran.
Zápočty budou udělovány nejdříve 14 dnů před koncem semestru v souladu s opatřením děkana č. 124/2017 článek 15.

Obsah

Přednášky:
1. Úvod do historie pokusů o sjednocení Evropy;
2. Od založení ESUO a EHS až po Maastricht;
3. Hlavní důvody evropské integrace vedoucí ke vzniku EU;
4. Evropská integrace jako forma regionální rozvoje;
5. Hlavní aktivity a principy regionální politiky EU;
6. Instituce a politiky EU a jejich vývoj;
7. Společná zahraniční a bezpečnostní politika;
8. Zahraniční obchod a konkurence v rámci EU;
9. Environmentální politika EU a její globální dosah;
10. Energetická politika EU a změny klimatu;
11. Společná zemědělská politika EU;
12. Sociální politika jako nedílná součást evropské integrace;
13. Společná měna jako další sjednocující prvek Evropské unie;
14. Alternativy dalšího vývoje EU, její kandidátské země.

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Získané způsobilosti

Studenti porozumí hlavním důvodům vedoucím ke vzniku EU a celé problematice průběhu evropské integrace i orgánům a institucím EU včetně historie její vnitřní a zahraniční politiky. Studenti jsou proto schopni pochopit v historických souvislostech hlavní výhody a nevýhody vzniku EU.

Garanti a vyučující
  • Garanti: doc. Ing. Eva Cudlínová, CSc.
  • Přednášející: doc. Ing. Eva Cudlínová, CSc.
Literatura
  • http://www.historiasiglo20.org/europe/index.htm
  • ROSAMOND, B. Theories of European Integration. New York: PALGRAVE, 2000. ISBN 0-333-64717-3.
  • FIALA, P., PITROVÁ, M. Evropská unie. Centrum pro studium demokracie a kultury, Brno, 2003. ISBN 80-7325-015-2.
  • FIALA. V. a kol. Teoretické a metodologické problémy evropské integrace. OLOMOUC: Periplum, 2008. ISBN 978-80-86624-37-2.
  • KÖNIG, P., LACINA, L., PŘENOSIL, J. Učebnice evropské integrace. Barrister & Principal - Společnost pro odbornou literaturu, Brno, 2007. ISBN 978-80-7364-044-6.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming)

Hodnotící metody

Test, Seminární práce

Stáhnout jako PDF