Využití a monitoring fondů EU

Zkratka předmětu KRM/VMF
Název předmětu Využití a monitoring fondů EU
Akademický rok 2020/2021
Pracoviště / Zkratka KRM/VMF
Název Využití a monitoring fondů EU
Akreditováno/Kredity Ano/5
Rozsah hodin Přednáška 1 HOD/TYD Cvičení 2 HOD/TYD
Vyučovací jazyk
Nahrazovaný předmět KSR/VMF
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr Letní
Cíle předmětu (anotace)

V tomto předmětu se studenti seznámí se základními pojmy: monitoring, evaluace, controllingový proces. Pochopí proces návrhu a vytváření monitorovacího a evaluačního procesu, který zajišťuje sledování a hodnocení účinnosti vložených prostředků na všech úrovních řízení a rozhodování, a to ve všech etapách tvorby programů a na ně navazujících projektů. V druhé části předmětu se studenti naučí navrhovat jednotlivé typy indikátorů, které slouží k sledování vývoje regionálních rozdílů - disparit.

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:
Aktivní prezentace seminárních prací při jednotlivých cvičeních, splněno 80% docházky na cvičení.
Zápočty budou udělovány nejdříve 14 dnů před koncem semestru v souladu s opatřením děkana č. 124/2017 článek 15.

Požadavky ke zkoušce:
Při zkoušce student prokáže znalost principů monitorování a evaluace a schopnost vytvořit návrh monitorovacího systému.
Zkoušky budou vypsány 3 týdny před začátkem zkouškového období v souladu s opatřením děkana č. 124/2017 článek 15.

Obsah

Přednášky:
1.-2. Úvod do terminologie, monitorovací systém;
3.-4. Projektový cyklus a jeho návaznost na monitorování a evaluaci;
5.-6. Monitorovací indikátory a jejich specifika s ohledem na typ a úroveň monitorování;
7.-8. Proces monitorování;
9.-10. Proces evaluace;
11.-12. Controllingový proces;
13.-14. Závěrečné shrnutí.

Cvičení:
1.-2. Praktické seznámení s využitím monitoringu a evaluace na řízení OP - Monitorovací systémy;
3.-4. Využití monitoringu a evaluace v oblasti projektového managementu;
5.-6. Praktické seznámení s pravidly pro konstrukci monitorovacích indikátorů;
7.-8. Návrh monitorovacích indikátorů na úrovni projektu;
9.-10. Návrh monitorovacích indikátorů na úrovni opatření, oblasti podpory, politiky (nařízení);
11.-12. Návrh monitorovacích indikátorů na úrovni programu;
13.-14. Závěrečné shrnutí.

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

REM I.

Získané způsobilosti

Studenti porozumí principu monitorovaní a hodnocení v souvislosti s procesem navrhování a realizace politik a programů a na ně navazujících projektů pro podporu sociálně ekonomického rozvoje regionu.

Garanti a vyučující
  • Garanti: doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová
Literatura
  • HRABÁNKOVÁ, M, SVATOŠOVÁ, L., BOHÁČKOVÁ, I. Vybrané diagnostické metody pro sledování regionálního rozvoje. České Budějovice: ZF JU, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2006. ISBN 80-7040-835-9.
  • HRABÁNKOVÁ, M. Monitoring. Praha: Institut výchovy a vzdělávání Ministerstva zemědělství ČR, 2000. ISBN 80-7105-210-8.
  • HRABÁNKOVÁ, M., BOHÁČKOVÁ, I. Strukturální podpory v rámci politiky soudržnosti na období 2000 - 2013. Praha: Ústav zemědělských a potravinářských informací, 2007. ISBN 978-80-7271-187-1.
  • BOHÁČKOVÁ, I., HRABÁNKOVÁ, M. Strukturální politika Evropské unie. Praha: C. H. Beck, 2009. ISBN 978-80-7400-111-6.
  • HRABÁNKOVÁ, M., ROLÍNEK, L., ŠTYS, D. The metodology of monitoring and evaluation of project implementation into practice. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Ekonomická fakulta, 2008. ISBN 978-80-7394-132-1.
  • HRABÁNKOVÁ, M. Základy tvorby projektů podle zásad Evropské unie. Praha: Institut výchovy a vzdělávání Ministerstva zemědělství ČR, 2000.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming)

Hodnotící metody

Písemná zkouška, Seminární práce

Stáhnout jako PDF