Strategické dokumenty ve veřejné správě

Zkratka předmětu KRM/SDSP
Název předmětu Strategické dokumenty ve veřejné správě
Akademický rok 2020/2021
Pracoviště / Zkratka KRM/SDSP
Název Strategické dokumenty ve veřejné správě
Akreditováno/Kredity Ano/5
Rozsah hodin Přednáška 1 HOD/TYD Cvičení 2 HOD/TYD
Vyučovací jazyk
Nahrazovaný předmět KSR/SDSP
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr Letní
Cíle předmětu (anotace)

Předmět přinese studentům aktuální poznatky z fungování veřejné správy a hierarchického plánování. Hierarchické plánování je typickým příkladem tzv. "top-down" přístupu, který je více politický a direktivní. Pro strategické plánování je typické dlouhodobé časové měřítko a rozsáhlé prostorové vymezení. Taktické plánování je střednědobé, na úrovni středně velkých regionů, a jeho úlohou je především naplňovat strategické cíle. Taktické plánování by mělo definovat nástroje, prostředky a metody, ve kterých bude stanoven přesný časový harmonogram a pořadí aktivit, které budou nezbytné pro dosažení dlouhodobého cíle, a tím propojení strategického a operativního managementu. Studenti se budou zabývat hierarchickým systémem plánování v České republice. Budou jim zpřístupněny dlouhodobé strategické a taktické dokumenty na národní a regionální úrovni.

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:
Aktivní účast na cvičeních, aktivní příprava na cvičení (řešení předem zadaných úkolů).

Požadavky ke zkoušce:
Aktivní účast na přednáškách.
Písemný test a ústní zkouška; ověření znalosti látky v rozsahu vymezeném tímto sylabem.

Obsah

Témata přednášek:
1. Úrovně plánování (strategické, taktické a operativní) pro veřejnou správu.
2. Strategické plánování.
3. Taktické plánování operativní plánování.
4. Metody strategického plánování a řízení.
5. Vznik strategických dokumentů na národní úrovni a jejich provázanost s dokumenty mezinárodními.
6. Zásady tvorby a aktualizace strategických dokumentů na úrovni obce.
7. Způsoby a techniky zjišťování potřeb a zpětné vazby občanů.
8. Využití strategického plánování a řízení.
9. Hodnocení strategických a taktických dokumentů.
10. Analýza jednotlivých dokumentů na národní úrovni.
11. Analýza dokumentů na regionální úrovni.
12. Návaznost jednotlivých dokumentů a jejich vliv na regiony.
13. Praktická příprava strategických a taktických dokumentů pro obce a města.

Cvičení:
1. Praktické ukázky jednotlivých úrovní plánovaní pro veřejnou správu (strategické, normativní, taktické a operativní);
2. Procvičování strategického plánování;
3. Příprava a procvičení normativního plánování;
4. Praktická výuka taktického plánování;
5. Příprava a procvičování operativního plánování;
6. Exkurze - fungování veřejné správy a její podíl na tvorbě zmiňovaných dokumentů;
7. Vznik strategických dokumentů na národní úrovni a jejich provázanost s dokumenty mezinárodními;
8. Analýza jednotlivých dokumentů na národní úrovni I - praktická část;
9. Analýza jednotlivých dokumentů na národní úrovni II - praktická část;
10. Analýza dokumentů na regionální úrovni I - praktická část;
11. Analýza dokumentů na regionální úrovni II - praktická část;
12. Vliv jednotlivých úrovní plánovaní a vzniklých dokumentů na vybraný region.

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Obecné znalosti.

Získané způsobilosti

Předmět je pro studenty přínosem v následujících oblastech:
- seznámení se s nejnovějšími metodami řešení problematiky veřejné správy a tvorby strategických dokumentů v ČR i v zahraničí,
- rozvoj schopnosti aplikovat praktické poznatky do praxe,
- rozvoj jazykových znalostí studiím zahraničních zdrojů a některých přednášek v anglickém jazyce.

Garanti a vyučující
  • Garanti: RNDr. Zuzana Dvořáková Líšková, Ph.D.
  • Přednášející: RNDr. Zuzana Dvořáková Líšková, Ph.D.
  • Cvičící: RNDr. Zuzana Dvořáková Líšková, Ph.D.
Literatura
  • http://www.mmr.cz
  • Wokoun, R., Malinovský, J. a kol. (2008). Regionální rozvoj (Východiska regionálního rozvoje, regionální politika, teorie, strategie a programování). Praha: Linde, a. s.
  • Půček, M., Koppitz, D. (2012). Strategické plánování a řízení pro města, obce a regiony. Vydání 1. Praha: NSZM.
  • Informační systém veřejné správy.
  • Hendrych, D. a kol. (2014). Teorie veřejné správy. Praha: Wolters Kluwer.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming)

Hodnotící metody

Ústní zkouška, Test, Seminární práce

Stáhnout jako PDF