Řízení služeb 1

Zkratka předmětu KRM/RS
Název předmětu Řízení služeb 1
Akademický rok 2020/2021
Pracoviště / Zkratka KRM/RS
Název Řízení služeb 1
Akreditováno/Kredity Ano/5
Rozsah hodin Přednáška 2 HOD/TYD Cvičení 1 HOD/TYD
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět KSR/RS
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr Zimní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem předmětu je naučit studenty nejen diferencovat manažerské přístupy v podnicích vyrábějící hmotné výrobky a podniky poskytujícími služby, ale dále též pochopit význam služeb v moderní společnosti, poskytnout studentům základní dovednosti manažerů podniků zabývajících se službami jako hlavní podnikatelskou činností i podniků, které poskytují služby jako doplněk nabídky svých hmotných produktů. Nedílnou součástí výuky je vlastní práce studentů na projektech marketingu a managementu v podnicích poskytujících služby.

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:
Vypracování seminární práce (podnikatelský záměr, návrh marketingové koncepce podniku služeb, projektová dokumentace k čerpání dotace apod. aplikace metody SERVQUAL).

Požadavky ke zkoušce:
Při zkoušce studenti prokáží znalost řízení podniků služeb.

Obsah

Témata přednášek:
1. Význam služeb v moderní společnosti. Definice, charakteristika a druhy služeb.
2. Podnikání ve službách.
3. Vedení lidí a řízení lidských zdrojů + model flexibilní firmy.
4. Řízení poptávky a nabídky. Teorie front. Inventarizace poptávky.
5. Páté P ve službách - LIDÉ - úloha zaměstnanců, zákazníků a referenčních trhů + interní marketing.
6. Produktová politika.
7. Cenová politika.
8. Komunikační politika.
9. Customer Relationship Management - historie, filozofie, systém a současný význam.
10. Distribuce služeb.
11. Podnikové poradenství: charakteristika, vývoj, fáze.
12. Specifika jednotlivých oborů služeb.


Cvičení:
1. Hodnocení významu služeb na příkladech z praxe, práce s textem, formulace moderních trendů ve službách.
2. Průzkum trhu (praktické příklady metod). Kvantifikace údajů SWOT analýzy, Porterova modelu 5 sil a Kasparovy metody.
3. Formulace poslání podniku. Vysvětlení metod na modelových příkladech. Skupinová práce na tvorbě poslání fiktivních firem a na jeho komunikaci. Tvorba organizační struktury a formulace náplně práce jednotlivých zaměstnanců.
4. Zadání seminárních prací (šetření současného stavu odvětví služeb, tvorba podnikatelského plánu apod.). Prezentační a moderační techniky a taktiky.
5. Hodnocení různých druhů služeb dle teorie řízení nabídky a poptávky, návrh různých strategií.
6. Návrhy nových produktů, problematika auditu produktu a nalezení konkurenční výhody firmy v produktové politice.

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Základní znalosti předmětů Management, Marketing.

Získané způsobilosti

Studenti rozumí základním principům řízení podniků poskytujících služby, jsou schopni vypracovat projekt nabídky služeb, sestavovat podnikatelské plány a kalkulovat je.

Garanti a vyučující
  • Garanti: doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová
  • Přednášející: doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová
  • Cvičící: doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová
Literatura
  • Škodová Parmová, D. (2012). Konkurenceschopnost a služby pro podnikatele: význam řízení služeb pro podnikatele při zvyšování konkurenceschopnosti vybraných národních ekonomik. Praha: Alfa Nakladatelství.
  • Vaštíková, M. (2014). Marketing služeb: efektivně a moderně (2., aktualiz. a rozš. vyd.). Praha: Grada.
  • Hazdra, A., Jiřinová, K., Kypus, L., Harazínová, V., & Lunga, P. (2013). Skvělé služby: jak dělat služby, které vaše zákazníky nadchnou. Praha: Grada Publishing.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming), Projektová výuka, Praktická výuka

Hodnotící metody

Kombinovaná zkouška, Seminární práce

Stáhnout jako PDF