Regiony a regionální politika

Zkratka předmětu KRM/RRP
Název předmětu Regiony a regionální politika
Akademický rok 2020/2021
Pracoviště / Zkratka KRM/RRP
Název Regiony a regionální politika
Akreditováno/Kredity Ano/5
Rozsah hodin Přednáška 2 HOD/TYD
Vyučovací jazyk
Nahrazovaný předmět KSR/RRP
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr Letní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem výuky je představení současného stavu socioekonomického rozvoje regionu. V předmětu jde především o poskytnutí základních znalostí o metodách socioekonomického rozvoje regionů včetně pochopení problémů v kontextu pravidelnosti a zákonitosti formování a fungování správních prostorových systémů. V další části výuky se studenti seznámí s teoretickými, institucionálními a praktickými aspekty vzájemného propojení společných politik Evropské unie, dále je kladen důraz na regionální a strukturální politiku EU a s tím související problematiku hospodářské, sociální a teritoriální soudržnosti EU.

Požadavky na studenta

Požadavky ke zkoušce:
Při zkoušce studenti prokáží znalost základních pojmů v oblasti prostorového plánování a regionálního rozvoje včetně praktických znalostí z osvojení si základních nástrojů regionální politiky.

Obsah

Přednášky:
1. Předmět studia, základní pojmy, prostorové plánování a regionální rozvoj;
2. Teorie regionu. Vývoj názorů na koncepci regionu. Teoretická východiska. Struktura regionu, homogenní a heterogenní (modální, uzlové, funkční, spádové aj.) regiony;
3. Hierarchie regionů. Hranice regionů. Typologie regionů, socioekonomické a správní regiony, regionalizace;
4. Vývoj ekonomických teorií a teorií regionálního růstu (Teorie centrálních míst. Klasické a moderní přístupy. aj.);
5. Struktura osídlení. Vývoj sídelní struktury, funkční hierarchie a klasifikace sídel. Venkovská, přechodná a městská sídla, funkční hierarchie a klasifikace sídel. Utváření sídelních systémů;
6. Regionální struktury zemědělství. Lokalizace, uspořádání zemědělství v kontextu tržní podmíněnosti. Venkovská krajina v kontextu s územním rozvojem a otázky správy ve venkovském prostoru;
7. Regionální struktury průmyslu. Lokalizační faktory, průmyslové uzly a regiony, koncentrace a rozmístění průmyslu;
8. Regionální struktury dopravy a spojů. Klasifikace a druhy dopravy a komunikačních sítí, infrasítí, lokalizace hlavních transferových toků, dopravní a spojové uzly;
9. Regionální struktury služeb a maloobchodu. Obslužné regiony, hierarchie služeb a maloobchodu, úloha trhu při formování prostorového obslužného systému. Teritoriální a komoditní struktura obchodu s služeb;
10. Regionální struktury cestovního ruchu. Atraktivity a lokalizační předpoklady (přírodní, kulturně-historické a společenské). Typizace míst a oblastí;
11. Regionální disparity, metody a ukazatele pro měření regionálních disparit;
12.-13. Aktuální otázky vývoje politiky hospodářské a sociální soudržnosti v ČR a v EU a postupné zavádění této politiky v rámci evropské integrace. Výběr optimálních nástrojů regionální politiky v různých typech území;
14. Závěrečné shrnutí.

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Absolvování předmětu Regionální management I.

Získané způsobilosti

Studenti budou schopní porozumět vývoji, současnému stavu a perspektivám regionálního rozvoje v ČR a v ostatních evropských zemích. Budou se orientovat v základních pojmech a v hlavních metodologických přístupech a nejdůležitějších ekonomických teoriích. Dále porozumí jednotlivým regionálním strukturám a budou schopni identifikovat problémové regiony v České republice. Rovněž se seznámí s aktuálními otázkami vývoje politiky hospodářské a sociální soudržnosti v ČR a v EU a jejich postupném zavádění v rámci evropské integrace.

Garanti a vyučující
  • Garanti: RNDr. Zuzana Dvořáková Líšková, Ph.D.
  • Přednášející: RNDr. Zuzana Dvořáková Líšková, Ph.D.
Literatura
  • WOKOUN, R., MALINOVSKÝ, J. a kol. Regionální rozvoj : Východiska regionálního rozvoje, regionální politika, teorie, strategie a programování. Linde, a. s., Praha, 2010. ISBN 978-80-7201-699-0.
  • SVOBODOVÁ, H., KONEČNÝ, O., BINEK, J., CHABIČOVSKÁ, K., HOLEČEK, J., GALVASOVÁ, I., VĚŽNÍK, A., HYNEK, A. Synergie ve venkovském prostoru. Brno: GaREP, spol. s r.o., 2011. ISBN 978-80-904308-8-4.
  • BINEK, J., SVOBODOVÁ, H., HOLEČEK, J., GALVASOVÁ, I., CHABIČOVSKÁ, K. Synergie ve venkovském prostoru ? Přístupy k řešení problémů rozvoje venkovských obcí. Brno: GaREP Publishing, 2010. ISBN 978-80-904308-4-6.
  • BLAŽEK, J., UHLÍŘ, D. Teorie regionálního rozvoje: nástin, kritika, implikace. Praha. Univerzita Karlova v Praze. Karolinum, 2011. ISBN 978-80-246-1974-3.
  • WOKOUN, R., MATES, P., KADEŘÁBKOVÁ, L. Základy regionálních věd a veřejné správy. Aleš Čeněk, Plzeň, 2011. ISBN 978-80-7380-304-9.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming)

Hodnotící metody

Písemná zkouška

Stáhnout jako PDF