Regionální management

Zkratka předmětu KRM/REM
Název předmětu Regionální management
Akademický rok 2020/2021
Pracoviště / Zkratka KRM/REM
Název Regionální management
Akreditováno/Kredity Ano/3
Rozsah hodin Přednáška 2 HOD/TYD
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět KSR/REM
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr ZimníLetní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními principy a východisky regionální politiky a její aplikací v rámci ČR a Evropské unie. Dále budou studenti obeznámeni s definicemi jednotlivých pojmů z oblasti regionálních věd a bude vysvětlen význam a přínos jednotlivých nástrojů regionální politiky. Bude objasněn a popsán legislativní proces regionální a strukturální politiky EU v rámci současného programovacího období. Pozornost bude zaměřena především na strukturální fondy, včetně specifikace strategických i programových dokumentů EU a ČR.

Požadavky na studenta

Zápočet:
Podmínkou pro udělení zápočtu je odevzdání, schválení a prezentace seminární práce.
Zápočty budou udělovány nejdříve 14 dní před koncem semestru v souladu s opatřením děkana č. 124/2017 článek 15.

Zkouška:
Zkouška je ústní. Hodnotí se správnost odpovědi na vylosované téma. Témata jsou k dispozici v Moodle.
Zkoušky budou vypsány 3 týdny před začátkem zkouškového období v souladu s opatřením děkana č. 124/2017 článek 15.

Obsah

Témata přednášek:
1. Regiony a regionalizace, hlavní typy regionů, NUTS, evropská regionální spolupráce, programy Interreg
2. Urbanizace, historický vývoj, suburbanizace, brownfieldy, územní plánování, rozvoj městských oblastí, evropská spolupráce mezi městy, program Urbact III.
3. Regionální management, definice, různá pojetí regionálního managementu, regionální marketing, samosprávy, udržitelnost regionálního rozvoje, Místní Agenda 21, mikroregiony, klastry
4 . Evropská kohezní politika a územní agenda, principy a nástroje, disparity, subsidiarita, evropské strukturální a investiční fondy, operační programy, princip monitorování a udržitelnosti projektů
5. Koncepční dokumenty regionálního rozvoje, Strategie regionálního rozvoje České republiky na roky 2014 - 2020, priority, struktura a způsob dosažení cílů, integrované finanční nástroje (ITI, IPRÚ, CLLD)
6. Rozvoj venkovských oblastí, Společná zemědělská politika, Program rozvoj venkova, MAS, politika ochrany životního prostředí, ÚSES, EIA, SEA

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Získané způsobilosti

Student obdrží základní znalosti principů regionální politiky EU a regionálního managementu. Bude se orientovat v legislativních, strategických a finančních nástrojích naplňování těchto priorit a roli jednotlivých aktérů na různých úrovních.

Garanti a vyučující
  • Garanti: doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová
  • Přednášející: doc. Ing. Martin Pělucha, Ph.D., doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová, doc. Mgr. Martin Šlachta, Ph.D.
Literatura
  • FORET, M. Management v regionálním rozvoji. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2013. ISBN 978-80-7375-740-3.
  • FORET, M. Marketing v regionálním rozvoji. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2013. ISBN 978-80-7375-770-0.
  • REDLICHOVÁ, R. Regionální ekonomika pro bakalářské studium: Regional economy for bachelor studies. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2014. ISBN 978-80-7509-099-7.
  • BARON, M., OCHOJSKI, A., POLKO A. Economics and strategic management of local public services in Central Europe: towards multidisciplinary analysis of infrastructure and service costs. Prague: Institute of Sociology, Academy of Sciences of the Czech Republic, 2014. ISBN 978-80-7330-253-5.
  • ROUSE, D. C., BUNSTER-OSSA, I. F. Green infrastructure: a landscape approach. Chicago: American Planning Association, 2013. ISBN 978-1-61190-062-0.
  • http://www.uur.cz/default.asp?ID=2571
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming)

Hodnotící metody

Ústní zkouška, Seminární práce

Stáhnout jako PDF