Synergie vztahu město - venkov

Zkratka předmětu KRM/KSVMV
Název předmětu Synergie vztahu město - venkov
Akademický rok 2020/2021
Pracoviště / Zkratka KRM/KSVMV
Název Synergie vztahu město - venkov a prostorové souvislosti
Akreditováno/Kredity Ano/4
Rozsah hodin Přednáška 8 HOD/SEM
Vyučovací jazyk
Nahrazovaný předmět KSR/KSVMV
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr ZimníLetní
Cíle předmětu (anotace)

Problematika vztahů město-venkov sice nepředstavuje zcela nový problém, nicméně v odborné sféře je patrný zvýšený zájem o tuto tématiku teprve v posledních letech. Zájem o podporu vyváženého územního rozvoje se projevuje jak na úrovni EU, tak i jednotlivých členských států a jejich regionů. S ohledem na rozdílnou sídelní strukturu v jednotlivých členských zemích EU, jsou také vztahy měst a venkova řešeny s různou intenzitou, která vyplývá z jejich významu v území. V České republice je velmi roztříštěná sídelní struktura, která umocňuje význam vztahů měst a jejich zázemí i s ohledem na koncentraci pracovních příležitostí, služeb aj., které město venkovu poskytuje.
Předmět je specificky zaměřen na problematiku bariér ve vztazích město-venkov, na přístupy a potenciální nástroje řešení této tématiky.

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:
Vypracování semestrální práce a její prezentace.

Požadavky ke zkoušce:
Zkouška (písemná a ústní).

Obsah

Témata předmětu "Synergie vztahu město-venkov a prostorové souvislosti"
I. Teoretické přístupy:
- Teoretické přístupy související s problematikou vztahů město-venkov (skupina teorií jádro-periferie, urbánní ekonomie, postuláty ekonomie venkovského rozvoje).
- Moderní přístupy a teoretická východiska koncipování rozvoje venkova jako faktoru územní soudržnosti: vztahy měst a venkova v rámci polycentrismu a tzv. New Public Management.
- Současné faktory ovlivňující formování vztahů venkovského a urbánního prostoru na příkladu aplikace nové ekonomické geografie.
- Bariéry vztahů město-venkov na úrovni EU, členských zemí EU a ČR, např. široké zaměření tématiky urban-rural (definice, geografické vymezení, nejednotná typologie), separátní přístupy k řešení rozvoje území, zdůrazňování zemědělské dimenze v politice rozvoje venkova EU.

II. Metodologické souvislosti:
- Sídlo, venkovská sídla, město (definice, funkce) - hierarchie v mezinárodním a národním pojetí, spádovost a regionalizace.
- Sídelní struktura jako faktor ovlivňující vazby město- venkov, vývoj sídelní struktury v ČR.
- Urbanizační procesy a jejich vliv na městský a venkovský prostor.
- Metodologické aspekty vymezení měst a venkova - přístupy k vymezení dle OSN, EU, OECD: praktické dopady na řešení tématiky v různých státech EU (definice, geografické vymezení, různé typologie).

III. Vazby město venkov a jejich řešení:
- Synergické vazby město - venkov a jejich dopady v ekonomické, sociální a kulturní oblasti, vybavenost území, dopravní dostupnost
- Strategické a územní plánování jako nástroj pro ovlivnění vazeb město - venkov.
- Problematika vztahů město a venkov - potenciál, přístupy a nástroje pro jejich řešení:
- na úrovni EU - vývoj problematiky vztahu město-venkov v politikách EU, strategické dokumenty (ESDP, Lisabonská strategie) + Územní agenda + Lipská charta;
- komparace současných metodologických přístupů k nastavení efektivní politiky rozvoje venkova v rámci SZP EU;
- nástroje pro posílení koordinace vztahů město-venkov na úrovni EU (rozdělení strukturální politiky a politiky rozvoje venkova EU);
- vybrané členské země EU (případové studie) jako příklady řešení vztahu město-venkova vycházeného z konkrétních podmínek a zkušeností členských zemí (Finsko, Norsko, Kypr, Velká Británie);
- v České republice - regionální specifika venkovských oblastí v ČR - vliv na řešení vazeb město venkov.

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Obecné znalosti.

Získané způsobilosti

Po úspěšném absolvování předmětu se budou studenti orientovat v základních otázkách problematiky vztahů město-venkov nejen v podmínkách České republiky, ale také zemí EU.

Garanti a vyučující
  • Přednášející: RNDr. Zuzana Dvořáková Líšková, Ph.D.
Literatura
  • BERAN, V., DLASK, P. Management udržitelného rozvoje regionů, sídel a obcí. Praha: Academia, 2005. ISBN 80-200-1201-X.
  • RUMPEL, P., SLACH, O., KOUTSKÝ, J. Měkké faktory regionálního rozvoje. Ostravská univerzita, Ostrava, 2011. ISBN 978-80-7368-435-8.
  • PĚLUCHA, M. Politika rozvoje venkova v rámci SZP EU: kritická analýza z hlediska územní soudržnosti na úrovni ČR. Doctoral dissertation thesis defended in June 2009 at the University of Economics in Prague, Faculty, 2009.
  • ČADIL, J. Regionální ekonomie (teorie a aplikace). Nakladatelství C. H. BECK, Praha, 2010. ISBN 978-80-7400-191-8.
  • STEJSKAL, J., KOVÁRNÍK, J. Regionální politika a její nástroje. Nakladatelství Portál, Praha, 2009. ISBN 978-80-7367-588-2.
  • WOKOUN, R., MALINOVSKÝ, J. a kol. Regionální rozvoj (Východiska regionálního rozvoje, regionální politika, teorie, strategie a programování). Linde, a. s., Praha, 2008. ISBN 978-80-7201-699-0.
  • WOKOUN, R. Strukturální fondy a obce I. ASPI - Wolters Kluwer ČR, Praha, 2006. ISBN 80-7357-138-2.
  • BLAŽEK, J., UHLÍŘ, D. Teorie regionálního rozvoje: nástin, kritika, klasifikace. Praha: Karolinum, 2002. ISBN 80-246-0384-5.
  • WOKOUN, R. et al. Úvod do regionálních věd a veřejné správy. Vysokoškolská učebnice. Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., Plzeň, 2004. ISBN 80-86473-80-5.
Vyučovací metody

Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming), Individuální příprava ke zkoušce

Hodnotící metody

Kombinovaná zkouška

Stáhnout jako PDF