Právní normy v ochraně přírody

Zkratka předmětu KRM/KPRN
Název předmětu Právní normy v ochraně přírody
Akademický rok 2020/2021
Pracoviště / Zkratka KRM/KPRN
Název Právní normy v ochraně přírody
Akreditováno/Kredity Ano/4
Rozsah hodin Přednáška 8 HOD/SEM
Vyučovací jazyk
Nahrazovaný předmět KSR/KPRN
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr Zimní
Cíle předmětu (anotace)

Předmět přináší základní seznámení se s horizontálními (průřezovými) právními předpisy, se složkovými zákony (ochrana složek ŽP, apod.), s jednotlivými doplňkovými a provádějícími předpisy ke složkovým zákonům, jakož i s mezinárodními právními normami v ochraně přírody přispívajícími k vytvoření trvale udržitelného rozvoje krajiny.

Požadavky na studenta

Požadavky k udělení zápočtu: 90% účast na seminářích, aktivní práce na seminářích.
Zápočty budou udělovány nejdříve 14 dnů před koncem semestru v souladu s opatřením děkana č. 124/2017 článek 15.

Požadavky udělení zkoušky: písemný test a ústní zkouška.
Zkoušky budou vypsány 3 týdny před začátkem zkouškového období v souladu s opatřením děkana č. 124/2017 článek 15.

Obsah

Přednášky:
1. Orgány a instituce v oblasti ŽP;
2. Funkce a pravomoci jednotlivých pracovišť ochrany přírody;
3. Mezinárodní úmluvy a organizace v oblasti životního prostředí;
4. Územní ochrana přírody a krajiny;
5. Základní složky životního prostředí a právní předpisy s nimi související;
6. Zákon o životním prostředí;
7. Zákon o ochraně přírody a krajiny;
8. Uplatňování právních předpisů při hodnocení vlivu na životní prostředí (EIA, SEA);
9. Aproximace environmentální legislativy EU do legislativy ČR;
10. Ekonomické aspekty ochrany životního prostředí.

Cvičení:
Cvičení budou navazovat na přednášená témata, budou probíhat formou diskuze kde se řeší aktuální problémy z praxe.
1. Legislativa správního procesu v praxi;
2. Mezinárodní dohody v oblasti managamentu životního prostředí, které podepsala ČR;
3. Řešení problémů v oblasti ochrany přírody a krajiny;
4. Rozpory a mezery v Zákoně o ŽP demonstrované na jednotlivých případech;
5. Rozpory a mezery v Zákoně o ŽP a v ochraně krajiny demonstrované na jednotlivých případech;
6. Praktické znalosti hodnotících procesů EIA a SEA;
7. Postihy udělované za přestupky na poli ochrany ŽP a jejich odůvodnění studenty.Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Obecné znalosti.

Získané způsobilosti

Student získá ucelený přehled o právní úpravě ochrany přírody, o principech a metodách, nástrojích a cílech ochrany obecně a konkrétně při ochraně jednotlivých složek životního prostředí (ovzduší, voda, půda) a ekosystémů (les, příroda a krajina), při ochraně před zvláštními zdroji ohrožování (odpady, chemické látky, ionizující záření, ad.) a při ochraně na exponovaných úsecích lidské činnosti (hornictví, doprava, energetika, zemědělství). Zároveň získají přehled o územním plánování, posuzování vlivů na životní prostředí (SEA, EIA).

Garanti a vyučující
  • Garanti: doc. Ing. Eva Cudlínová, CSc.
  • Přednášející: doc. Ing. Eva Cudlínová, CSc., RNDr. Zuzana Dvořáková Líšková, Ph.D.
  • Cvičící: RNDr. Zuzana Dvořáková Líšková, Ph.D.
Literatura
  • http://www.mzp.cz/cz/legislativa.
  • Tuháček M.. (2015). Právo životního prostředí. Praha: Grada.
  • Bahýľ J., Lenka Bahýľová L., Kocourek T.. (2010). Příklady a judikatura z práva životního prostředí. Praha: Leges.
  • Damohorský M., Drobník J., Franková M., Sobotka M., Stejskal V., Žákovská K.. (2010). Sbírka praktických příkladů z práva životního prostředí. Praha: Wolters Kluwer.
  • Tichá, T. a kol. Slovník pojmů užívaných v právu životního prostředí. ABF Praha - Nakladatelství ARCH. 2004. 464 s.
  • Stejskal, V. Úvod do právní úpravy ochrany přírody a péče o biologickou rozmanitost. Linde, Praha. 2006. ISBN 80-7201-609-1, 592 s.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming)

Hodnotící metody

Ústní zkouška, Písemná zkouška

Stáhnout jako PDF