Brownfieldy v ekonomických souvislostech

Zkratka předmětu KRM/KBES
Název předmětu Brownfieldy v ekonomických souvislostech
Akademický rok 2020/2021
Pracoviště / Zkratka KRM/KBES
Název Brownfieldy v ekonomických souvislostech
Akreditováno/Kredity Ano/5
Rozsah hodin Přednáška 8 HOD/SEM
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět KRM/BES
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr Letní
Cíle předmětu (anotace)

Předmět přinese studentům základní aktuální poznatky o problematice brownfieldů o jejich vzniku, současné situaci a ekonomicky efektivním využití do budoucna. Na příkladech z praxe se naučí jejich kategorie a hodnocení, management a jako i jednotlivé etapy regenerace. V rámci cvičení si vyzkouší návrh regenerace brownfieldu s ekonomikou efektivnosti. Součástí absolvování předmětu jsou i exkurze regenerovaných a neregenerovaných brownfieldů v České republice.

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:
Seminární práce na zadané téma.

Požadavky ke zkoušce:
Zkouška je podmíněna úspěšným vypracováním semestrálního projektu na zadané téma. Zkouška je písemná
a ústní.

Obsah

Předmět je složen z následujících témat:

- Základní poznatky o brownfieldech (základní terminologie, klasifikace, identifikace, aktéři brownfieldů)
- Evidence brownfieldů
- Inventarizace brownfieldů (včetně metodiky inventarizace na úrovni ORP)
- Územní rozvoj a brownfieldy
- Sociálně demografické aspekty a vazba na kulturu v procesu regenerace brownfieldů
- Ekonomické aspekty brownfieldů (trh s brownfieldy)
- Ekonomické nástroje regenerace
- Environmentální aspekty spojené s existencí brownfieldů (kontaminace, sanace)
- Diagnostika staveb brownfieldů (průzkumy území a staveb, metody stavebně technického průzkumu,
- Energetická efektivita na brownfieldech (vhodný management energetických systémů v budovách, energetická
klasifikace budov, využití brownfieldů pro projekty obnovitelných zdrojů energie)

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Obecné znalosti.

Získané způsobilosti

Studenti rozumí základním principům regenerace brownfieldů. Jsou schopni orientovat se v ekonomických a právních nástrojích znovuvyužití brownfieldů.

Garanti a vyučující
  • Garanti: RNDr. Zuzana Dvořáková Líšková, Ph.D.
  • Přednášející: RNDr. Zuzana Dvořáková Líšková, Ph.D.
  • Cvičící: RNDr. Zuzana Dvořáková Líšková, Ph.D.
Literatura
  • Bergatt Jackson, J. (2004). Brownfields snadno a lehce: Příručka zejména pro pracovníky a zastupitele. Praha: IURS - Institut pro udržitelný rozvoj sídel.
  • Vojvodíková B., a kol. (2012). Brownfieldy - specifika, okolí a ideje. Praha : Professional Publishing, 2012.
  • Ministerstvo průmyslu a obchodu. (2008). Národní strategie regenerace brownfieldů.
  • Hula R., Reese L. A., Jackson - Elmoore, C.. (2012). Reclaiming Brownfields - A Comparative Analysis of Adaptive Reuse of Contamined Properties. Farnham : Ashgate.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming)

Hodnotící metody

Analýza výkonů studenta, Kombinovaná zkouška

Stáhnout jako PDF